3
Tsaha̱ Nyoo ñayɨvɨ nyito coo yo tyin nandoto̱ ra Cristo, tan vityin nyaá ra xiin cuaha Nyoo nda gloria. Yacan cuenda na̱nducu ndo tsa vaha tsa tsahá ra tsi yo. Ca̱ca iñi ndo yacan, tan ña ca̱ca xaan iñi ndo tuhun tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Tyin vityin ña javahá ca ndo tsa javaha̱ ndo taha̱n tsanaha, tyin tsa tsihi̱ ndo iin caa ñi tsihin ra Cristo cuví can. Tan vityin iyó ndo iin caa ñi tsihin ra tsihin Nyoo. Tan quɨvɨ cua quitsi nyico ra Cristo, ra tsa tsaha̱ ñayɨvɨ nyito tsa iyó yo, tacan tan cua nyehe nyɨvɨ tyin maa ra cahnu ca cuví ra. Tan cua nyehe tucu ñi tsi nyooho iin caa ñi tsihin ra.
Nacaa tsicoo̱ yo nu quitsi tsi ityi tsata tan nácaa cuñí tsi coo yo tsihin Nyoo vityin
Yacan cuenda ja̱ndɨhɨ ndo tandɨhɨ tsa ña vaha tan tsa caquiñi tsa cuñí cuñu ñuhu ndo. Tan ña cu̱su ndo tsihin iin ñaha tun ñaha ca tindaha ndo, tahan ñi rayɨɨ tan ñaha. Tan ña cu̱ñi ndo coo cuaha ndaha tyiñu ndo tyin tun tsicá iñi ndo yacan, tsitoho jacahnú ndo tan tyaá tsiyo ndo tsi Nyoo cuví can. Tyin tacan javahá nyɨvɨ tsa ña yɨhɨ́ tuhun Nyoo, maa tyin nyooho ña taahán tsi javaha ndo tacan. Tsa cuenda tandɨhɨ tsa caquiñi ihya cuxaán xaan Nyoo tsi nyɨvɨ tsa ña tyaá yahvi tsa caahán ra. Tan cua tatsi tuñi ra tsi ñi. Tan juvin ñi tacan javaha̱ tucu maa yo quɨvɨ tsa ña nacotó yo tsi Nyoo. Maa tyin vityin ña ja̱vaha ca ndo tandɨhɨ tsa ña vaha can: ña cu̱xaan ca ndo. Ña xaan cu̱ñi ndo nyehe ndo tsi nyɨvɨ tahan ndo, tan ña ja̱cuñi nyaa ndo tsi ñi, tan ña ca̱han ndo cuendu sɨquɨ ñi. Tan ña ca̱han ca ndo tsa ndavaha ñi. Ña ca̱han tahan ca ndo cuendu sɨquɨ iin ndo tan inga ndo. Tyin tsa nacoo̱ ndo tandɨhɨ tsa ña vaha tsa javaha̱ ndo taha̱n tsanaha. 10 Tyin vityin tsa nanduvi̱ yo nyɨvɨ tsaa tan iyó yo ñayɨvɨ nyito. Tan ndutsaá ca yo tumaa caá Nyoo, ra javaha̱ tsi yo, nda cuanda coto vaha ca yo tsi ra. 11 Ña ñiñi tsa cuví yo nyɨvɨ Israel, o nyɨvɨ Grecia, o nyɨvɨ inga ñuu. Tan ña ñiñi tatun tyaá ñi tuñi Nyoo tsi yo, o ña tyaá ñi; a cuví yo iin nyɨvɨ catsi iñi, o cuví yo iin ñi soho; a iyó tsitoho yo, o yoñi ndacá ñaha tsi yo, ña ñiñi xaan ca tuhun can. Ñiñi ca tsa iin ñi cuví tandɨhɨ yo tsihin ra Cristo, tyin maa ra cuví tandɨhɨ tan iyó ra tsihin tandɨhɨ yo.
12 Nyoo cuñí ra tsi yo tan nacatsi̱ vaha ra tsi yo tyin cuví yo nyɨvɨ ra. Yacan cuenda co̱o ndo ñayɨvɨ nyito tumaa taahán tsi coo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra; cu̱ndaahvi iñi ndo nyehé ndo tsi nyɨvɨ tahan ndo; cu̱vi ndo nyɨvɨ vaha tan ndaahvi ja̱ha ndo tsi ndo nuu Nyoo; ndu̱masu ndo; cu̱nyee iñi ndo nyehe ndo tandɨhɨ tɨsɨhɨ tan tundoho tsihin tsa sɨɨ cuñí ndo. 13 Ña cu̱ndɨhɨ iñi ndo tsihin nyɨvɨ tahan ndo. Ja̱ha ndo tucahnu iñi tsi ñi tatun náa javaha̱ ñi tsi ndo. Tumaa ra Cristo jaha̱ ra tucahnu iñi tsi maa ndo, tacan cuñí tsi javahá tucu maa ndo tsihin nyɨvɨ. 14 Tyin tsa cuñí tahan yo tsi yo, yacan cuví tsa ñiñi ca cuñí tsi. Tyin yacan cuví tsa jandu iín tsi yo. 15 Tan cu̱hva ndo tsa cundaca ñaha tsa taxin Nyoo añima ndo, tan na jaquihin ityi tsi tsi ndo. Tyin tsa cuenda yacan, cana̱ Nyoo tsi ndo tan jandu ii̱n ra tsi ndo tsihin ra Cristo. Tan cu̱hva ndo tyahvi nyoo tsi Nyoo.
16 Tan na cutu añima ndo tsihin tuhun ra Cristo, tan ja̱cuaha tahan ndo tuhun ra tsi ndo. Tan ja̱ndu iin tahan ndo iñi ndo tsihin tandɨhɨ tsa tsiñi tuñi tsa tsaha̱ Nyoo tsi ndo. Ca̱ta ndo yaa tan salmo. Tan ca̱ta ndo yaa tsa tsahá Tatyi Ii Nyoo tsi ndo tsihin tsa nɨɨ iñi añima ndo. Tan tacan ñi na̱cuhva ndo tyahvi nyoo tsi Nyoo. 17 Tatun náa tyiñu cua javaha ndo, o náa cua cahan ndo, ja̱vaha ndo can tsihin sɨvɨ Jutu Mañi yo Jesús. Tan juvin ñi cuhva can na̱cuhva ndo tyahvi nyoo tsi Nyoo tsa cuenda maa ra Cristo.
Nu tsahá cuenda ra Pablo nácaa nducú yo cuhva coo vaha yo tsihin nyɨvɨ
18 Nyooho tsa iyó yɨɨ cu̱hva ndo tsa cundaca ñaha yɨɨ ndo tsi ndo. Tacan taahán tsi coo ndo, tyin yɨhɨ́ ndo cuenda Jutu Mañi yo. 19 Tan nyooho rayɨɨ, cu̱ñi ndo tsi ñasɨɨhɨ ndo. Tan ña cu̱ndɨhɨ iñi ndo nyehé ndo tsi ñi. 20 Nyooho tsa nyihi tya̱a yahvi ndo tsi jutu ndo tan tsi sɨhɨ ndo, tyin sɨɨ xaan cuñí Jutu Mañi yo tun javahá ndo tacan. 21 Nyooho tsa cuví ndo jutu tan sɨhɨ, ña yaha xaan jacuxaan ndo tsi sehe ndo, tyin coto nducuiihya xaan iñi tsi. 22 Tan nyooho tsa cuví musu, tya̱a yahvi ndo tsi ra yɨhɨ́ ndaha tsi ndo. Ñavin tsa nyehé ñi ra tsi ndo tan tyaa yahvi ndo tsi ra naha, tan catyi ra naha tyin vaha xaan ndo. Tya̱a yahvi nyooho tsi ra naha tsihin tsa nɨɨ iñi añima ndo vasu ña nyehé ra naha, tyin Nyoo nyehé ra. 23 Tandɨhɨ ñi tyiñu javahá ndo, ja̱vaha ndo can tsihin tsa sɨɨ cuñí ndo tumaa tsa jahá tyiñu ndo cuenda Jutu Mañi yo tan ñavin cuenda nyɨvɨ. 24 Tyin tsitó ndo tyin maa Jutu Mañi yo ra Cristo cua cuhva ra tsa taahán tsi tsi ndo tyin maa ra cuví ra yɨhɨ́ ndaha tsi ndo tsa nditsa. 25 Tan tatun javahá ndo tsa ña vaha, Nyoo cua tatsi tuñi ra tsi ndo tsa cuenda tsa ña vaha tsa javahá ndo, tyin ña sɨɨn caá iin yo tan inga yo nuu Nyoo, tyin tandɨhɨ yo tan inducu ñi caá yo.