Carta Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo Ñuu Éfeso
1
Nu quitsaha̱ javahá ra Pablo carta
Yuhu ra Pablo cuví yu iin ra tsicá tyiñu ra Jesucristo tyin tacan cuñí maa Nyoo. Nyooho nyɨvɨ ñuu Éfeso tsa yɨhɨ́ cuenda Nyoo tan tsinú iñi ndo tsi ra Cristo Jesús, jaquitsí yu carta ihya tsi ndo. Na̱quihin ndo tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo coo añima ndo.
Tsa iin ñi cuví yo tsihin ra Cristo, Nyoo nasocó xaan ra tsi yo
Na jacahnu yo tsi Nyoo, jutu ra Jesucristo Jutu Mañi yo. Tyin nasocó xaan ra tsi yo tsihin tandɨhɨ nuu tsa vaha tsa iyó gloria tsa cuenda tsa iin ñi cuví yo tsihin ra Cristo. Tsa ndi cumañi ca javaha ra ñuhu ñayɨvɨ tan nacatsi̱ ra tsi yo tyin ndu iin yo tsihin ra Cristo. Tyin tacan tan cuɨtɨ coo yo nuu ra tan ña coo ca cuatyi yo. Tsa cuenda tsa cuñí ra tsi yo, tyaa̱ ra cuhva taha̱n tsanaha tyin nanduvi yo sehe ra tsa cuenda ra Jesucristo. Tacan javaha̱ ra tyin tacan cacu̱ iñi maa ra. Yacan cuenda taahán tsi jacahnu xaan yo tsi ra, tyin tsahá ra tsa vaha tsa iyó tsi ra tsi yo nu jandu ii̱n ra tsi yo tsihin Sehe ra, ra tsa cuñí xaan ra. Nyoo cuñí xaan ra tsi yo. Tan yacan cuenda tyahvi̱ ra tsihin nɨñɨ Sehe ra tsa cuenda cuatyi yo. Tan jahá ra tucahnu iñi tsi yo. Tan tavá nuña ra tsi yo. Tan tsa janahá ra tsi yo tyin cuñí xaan ra tsi yo, tsahá ra tsa nyityi ra tan tsa tsiñi tuñi ra coo tsi yo. Tan tsahá ra tsa nacotó yo tuhun tsa tyihi̱ ra cuhva taha̱n tsanaha tyin javaha ra tsihin ra Cristo. Tan tandɨhɨ tuhun can tsicumi̱ xeehe ra tan ña jacoto̱ ra can tsi nyɨvɨ taha̱n tsanaha. 10 Maa tyin tsa cua tahan tsi quɨvɨ cundaa tuhun tsa tyihi̱ ra cuhva, cua jandu iin ra tandɨhɨ tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tan andɨvɨ, tan cua nacuhva cuenda ra tandɨhɨ can tsi ra Cristo tyin quɨhɨ ndaha ra.
11 Tan tsa cuenda tsa iin ñi cuví yo tsihin ra Cristo, ñihí ndɨhɨ yo tsa ñihí ra, tyin maa Nyoo cuñí tacan. Yacan cuenda nacatsi̱ ra tsi yo, tyin tacan tyihi̱ ra cuhva tyin javaha ra tyin maa ra javahá tandɨhɨ cuhva nyehé ra tyin vaha. 12 Javaha̱ ra tyehen tyin nyuhu tsa natsinu̱ jihna iñi tsi ra Cristo jacahnu ndi tsi Nyoo tsa cuenda tsa cahnu cuví ra. 13 Tan tacan tucu nyooho natsinu̱ iñi ndo tsi ra Cristo, tan ndu ii̱n ndo tsihin ra quɨvɨ tsa tsiñi̱ ndo tuhun Nyoo tsa cuví tsa nditsa, tan nácaa jacacú ra tsi yo. Tan tsaha̱ ra Tatyi Ii ra coo añima ndo, tumaa catyi̱ ra tyin cua javaha ra tan yacan cuñí tsi catyi tyin cuví ndo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra. 14 Nyoo jihna ca Tatyi Ii ra tsaha̱ ra tsi yo tyin tacan tan cuita iñi yo tandɨhɨ ca tsa cua cuhva ra tsi yo quɨvɨ jandu iin ra tandɨhɨ nyɨvɨ tsa cua cacu. Tyin tacan tan jacahnu yo tsi ra, tyin cahnu xaan cuví ra.
Nu tsicán ra Pablo tsi Nyoo na cuhva ra tsa tsiñi tuñi tsi nyɨvɨ tsa tsinú iñi
15-16 Yacan cuenda, tsa ñihi̱ tuhun yu tyin tsinú vaha iñi ndo tsi Jutu Mañi yo ra Jesucristo, tandɨhɨ ñi tsaha tsa tsicán tahvi yu tsi ra tan tsahá yu tyahvi nyoo tsi ra tsa cuenda ndo tan tsa cuenda tyin cuñí tahan xaan ndo tsi ndo tsa yɨhɨ́ ndo tuhun Nyoo. 17 Tsicán yu tsi Nyoo Jutu ra Jesucristo, ra cuví Nyoo Jutu yo tsa cahnu ca cuví, tyin na cuhva ra tsa cutuñi iñi ndo tsa janahá ra tsi yo tsihin Tatyi Ii ra, tacan tan nacoto vaha ca ndo tsi ra. 18 Tan tsicán yu tsi ra, na cuhva ra tsa cutuñi vaha iñi ndo, tyin tacan tan coto ndo nacuenda cana̱ ra tsi ndo, tan náa cuví tsa cua cuhva ra tsi ndo ityi nuu ca tyin tsa cua cuhva ra tsi nyɨvɨ cuenda ra, sɨɨ xaan caá can tan cuca xaan can. 19 Tan cahnu xaan cuví tunyee iñi tsa iyó tsi ra, tan ña cuví cutuñi iñi yo nácaa tsa cahnu cuví can. Tan yacan cuví tsa jahá tyiñu tsihin yoo tsa tsinú iñi tsi ra. Tan juvin ñi maa tsihin tunyee iñi cahnu can 20 janandoto̱ Nyoo tsi ra Cristo. Tan tyaa̱ ra tsi ra xiin cuaha ra nda gloria. 21 Tan yacan cuví nu jacahnu̱ xaan ca Nyoo tsi ra Cristo tan ñavin ca tandɨhɨ ca ra ndacá ñaha nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tan nda andɨvɨ. Tyin yoñi yóo ra cahnu ca cuví ñuu ñayɨvɨ ihya tan ndi ñayɨvɨ tsa cua coo, tyin intuhun ñi maa ra Cristo cuví ra cahnu ca cuví. 22 Tan tandɨhɨ cuii maa tsa iyó tsaha̱ Nyoo tyin cundaca ñaha ra Cristo. Tan tsaha̱ Nyoo tsa cuvi ra jiñi tsihin nyɨvɨ tsa yɨhɨ́ cuenda ra. 23 Tyin yoo, tsa yɨhɨ́ yo cuenda ra, cuví yo cuñu ñuhu ra. Tan maa ra tsihin yo cuví tsi intuhun ña cuñu ñuhu. Tan juvin maa ra jandunɨɨ́ ra tandɨhɨ tsa iyó.