6
Taahán tsi jatyinyee tahan yo tsi yo
Yañi, tatun nyehé ndo javahá iin ra yañi yo cuatyi, nyooho tsa ñihi nyaá Tatyi Ii Nyoo tsihin, ja̱tyinyee ndo tsi ra na nduvaha ra inga tsaha. Maa tyin cuñí tsi cahan vii ndo tsihin ra tsihin tsa vita iñi ndo. Tan cuñí tsi jahá xaan ndo cuenda tsi ndo coto nducu cuhva ndɨhɨ nu ña vaha tsi ndo. Na jatyinyee tahan yo tsi yo náa tundoho taahán yo. Tyin tatun javahá yo tacan, cuñí tsi catyi tyin tyaá yahvi yo tsi ra Cristo.
Tatun ndáa yo cuñí maa yo tyin cahnu nyɨvɨ cuví yo, tan nduve náa cuví yo, juvin ñi tsi maa yo jandaví ñaha yo. Na jaha jihna yo cuenda tatun vaha tsa javahá yo. Tacan tan coto yo tatun vaha javahá yo tan cusɨɨ iñi yo. Tan ña taahán tsi nyehe yo náa javahá inga nyɨvɨ. Tyin intuhun intuhun maa yo tan taahán tsi cunyee iñi yo cuiso yo tsa taahán tsi tsi yo.
Tan cuñí tsi tsa jatyinyeé ndo tsi ra jacuahá tuhun Nyoo tsi ndo. Cu̱hva ndo náa tsiñí ñuhu tsi ra.
Tan ña jandavi ñaha ndo tsi juvin ñi maa ndo. Tyin Nyoo yoñi cuví vacu nducu tsi ra. Tyin tandɨhɨ tsa tatsí nyɨvɨ, yacan cua naquihin ñi. Tyin tatun javahá ñi tsa vaha, tsa vaha cua naquihin ñi. Tacan tucu tatun iin nyɨvɨ tan javahá ñi tsa ña vaha tsa cuñí cuñu ñuhu ñi, juvin ñi maa tsa javahá ñi cua jatɨvɨ tsi ñi. Maa tyin tatun javahá ñi cuhva cuñí Tatyi Ii Nyoo, Tatyi Ii Nyoo cua cuhva ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa coo ñi. Yacan cuenda ja̱nyee ndo iñi ndo javaha ndo tsa vaha. Tyin tatun ña jandɨhɨ yo tsa javahá yo tacan, cua naquihin yo tsa vaha na tahan tsi quɨvɨ. 10 Yacan cuenda tandɨhɨ ñi tsaha tsa cuvi javaha yo tsa vaha, na javaha yo itsi tsihin tandɨhɨ ñi nyɨvɨ. Tan tsa jihna ñi taahán tsi ja̱vaha yo tsa vaha tsihin nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo.
Sɨɨ xaan cuñí ra Pablo tyin nyehé ra tundoho tsa cuenda ra Cristo
11 Nye̱he ndo tsa nahnu letra tyaá yu tsihin ndaha yu nu tutu ihya vityin. 12 Ra tsa jañiñí tsi ndo tsa cunyaa tuñi Nyoo tsi ndo, tacan javahá ra naha tyin cuñí ra naha na catyi nyɨvɨ tyin vaha xaan ra naha. Tan ña cuñí ra naha nyehe ra naha tundoho tsa cuenda ra Cristo, ra tsa tsihi̱ nu cruu tsa cuenda yo. 13 Tyin ndi maa ra tsa nyisó tuñi Nyoo tan ña tyaá yahvi ra naha tandɨhɨ tsa caahán ley. Cuñí ra naha tsa cunyaa tuñi Nyoo tsi nyooho. Tyin tacan tan cuví jacahnu ra naha tsi maa ra naha tyin javahá ndo cuhva caahán ra naha. 14 Maa tyin yuhu ña cuñí yu cu iyo iñi yu tsi yu tsa cuenda náa ndɨhɨ tuhun. Maa tyin cu iyo iñi yu tyin tsihi̱ Jutu Mañi yo Jesucristo nu cruu tsa cuenda yu. Tan maa ra ndacá ñaha tsi yu, tan ña cuñí ca yu tsa iyó ñuu ñayɨvɨ ihya tyin ña ndaca ñaha ca yacan tsi yu. 15 Tyin tatun nyicún yo tsi ra Cristo Jesús, ña ñiñi xaan ca tsa cunyaa o tsa ña cunyaa tuñi Nyoo tsi yo. Tyin tsa ñiñi ca cuví, tsa nanduví yo iin nyɨvɨ tsaa tsa cuenda ra. 16 Tandɨhɨ nyooho tsa iyó tacan, na̱quihin ndo tsa taxin coo añima ndo. Tan na cundaahvi iñi Nyoo nyehe ra tsi tandɨhɨ ndo, tyin nditsa tsa cuví ndo nyɨvɨ cuenda ra.
17 Vityin tan nu cuahán tsi ityi nuu, ndi intuhun ndo tan ña cua cuhva ca ndo tɨsɨhɨ tsi yu. Tyin tandɨhɨ paa tsa nyecú cuñu ñuhu yu, cuñí tsi catyi tsi tyin nditsa tsa cuví yu iin ra tsicá tyiñu Jutu Mañi yo Jesús.
18 Yañi, na nasoco Jutu Mañi yo Jesucristo tsi tandɨhɨ ndo.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.