3
Cahnu ca cuví ra Jesús tan ñavin ca ra Moisés
Nyooho, yañi, tsa jandu ií Nyoo, tan tsa nacatsi̱ ra tyin coo ndo tsihin ra nda gloria, nye̱he vaha ndo cuhva iyó ra Cristo Jesús, juvin ra jaquitsi̱ Nyoo tyin caca ra tyiñu ra tan cuví ra jutu tsaahnu cuví ityi nuu tsa cuenda yoo tsa tsinú iñi tuhun ra. Ra Cristo javaha̱ ra tandɨhɨ tsa caha̱n Nyoo tyin javaha ra, tumaa javaha̱ tucu ra Moisés tyiñu tsa tsaha̱ Nyoo tsi ra tsa jaha cuenda ra vehe Nyoo tsa cuví nyɨvɨ Israel. Ra Jesucristo cahnu ca ra cuví ra, tan ñavin ca ra Moisés, tyin cuví ra tumaa iin ra javahá vehe. Tyin ra tsa javahá vehe cahnu ca ra cuví ra tan ñavin ca maa vehe tsa javahá ra. Tyin maa ñi iyó ra javahá intuhun intuhun vehe, maa tyin Nyoo cuví ra tsa javaha̱ tandɨhɨ maa tsa iyó. Ra Moisés tyaa̱ yahvi ra tsi Nyoo tan javaha̱ ra tyiñu tsa tsaha̱ Nyoo tsi ra tyin jaha̱ cuenda vaha ra vehe Nyoo tsa cuví nyɨvɨ Israel, tan juvin ñi jacoto̱ tucu ra tsi nyɨvɨ tsa cua javaha Nyoo nu cuahán ca tsi. Maa tyin ra Cristo, Sehe Nyoo, tyaa̱ yahvi tucu maa ra tsi Nyoo tan juvin ra cuví ra ndacá ñaha vehe Nyoo vityin. Vehe can cuví yoo tun iin ñi cuñí yo nyicún yo tsi Nyoo tan nyitá vaha iñi yo tsi ra nda cuanda nu ndɨhɨ, tan tacan ñi sɨɨ cuñí yo ndatú yo tsa cua ñihi yo.
Nyɨvɨ tsinú iñi tsi Nyoo, quitatú ñi tsihin ra
Yacan cuenda cuñí tsi jaha cuenda vaha yo tsi yo tumaa catyí Tatyi Ii Nyoo tyehen:
Tatun tsiñí ndo tsa caahán Nyoo tsihin ndo vityin,
ña ja̱ndava ndo añima ndo, tumaa javaha̱ nyɨvɨ tsa ña tyaa̱ yahvi tsi Nyoo
quɨvɨ nducu̱ cuhva ñi tsi ra nu tsica̱ ñi nuu tsɨquɨ.
Tyehen catyí Nyoo:
Tsii tsaahnu ndo nducu̱ cuhva ñi tsi yu,
vasu ndi maa nyehe̱ ñi tsa javaha̱ yu tsitsi tsa uvi xico cuiya.
10 Yacan cuenda cuxaa̱n yu tsihin nyɨvɨ can,
tan catyi̱ yu tyehen: “Ña iin maa cuñí nyɨvɨ ihya
tan ña cuñí ñi cunyicun ñi ityi janahá yu tsi ñi.”
11 Yacan cuenda cuxaa̱n yu tsihin ñi, tan caha̱n catsi yu tsihin ñi,
tyin ña cua quitatu ñi tsihin yu, catyí Nyoo.
12 Yacan cuenda yañi, ja̱ha ndo cuenda tsi ndo tan ña caca uvi iñi ndo tsitsi añima ndo coto jandɨhɨ ndo tsa tsinú iñi ndo tsi Nyoo nyito tan coto nacoo ndo tsi ra. 13 Maa tyin ja̱ndu iin tahan ndo iñi ndo tandɨhɨ ñi quɨvɨ, tsitsi tsa tsahá tsi cuhva tsi ndo vityin. Tyin tacan tan ña cua ndundava añima ndo, tan ndi intuhun ndo tan ña cua jandavi ñaha tsa caquiñi tsi ndo. 14 Tyin tun ña jandɨhɨ yo tsa nyitá iñi yo tsi Nyoo nda cuanda naa ñuhu ñayɨvɨ tumaa javahá yo nda quɨvɨ quitsaha̱ yo, cua ñihi yo tsa vaha iin caa ñi tsihin ra Cristo tyin cunyeé iñi yo ndatú yo tsi ra.
15 Yacan tacan cuñí tsi jaha yo cuenda tsi yo tumaa catyí tutu Nyoo:
Tatun tsiñí ndo tsa caahán Nyoo tsihin ndo vityin
Ña ja̱ndava ndo añima ndo, tumaa javaha̱ nyɨvɨ tsa ña tyaa̱ yahvi tsi Nyoo ―catyí tutu Nyoo.
16 ¿Yóo nyɨvɨ cuví ñi tsiñi̱ tsa caha̱n Nyoo tan ña tyaa̱ soho ñi? Nyɨvɨ ihya cuví nyɨvɨ Israel tsa tava̱ ra Moisés Egipto taha̱n tsanaha. Juvin ñi can ña tyaa̱ soho. 17 Tan ¿yóo nyɨvɨ cuxaa̱n Nyoo tsitsi tsa uvi xico cuiya? Juvin ñi maa ñi tyin tsicoo̱ cuatyi ñi. Tan tsihi̱ ñi nu tsɨquɨ, juvin ñi maa nu tsica̱ ñi. 18 ¿Tan yóo tsihin caha̱n catsi Nyoo tyehen?:
―Ña cua quitatu ndo tsihin yu.
Juvin ñi tsihin ñi tsa ña tyaa̱ soho can. 19 Ihya nyehé yo tyin ña cuvi̱ ñihi̱ ñi quitatu ñi tsihin Nyoo tyin ña tsinu̱ iñi ñi tsi ra.