2
Cahnu xaan cuví tsa jacacú Nyoo tsi yo
Yacan cuenda cuñí tsi tyaa yahvi xaan ca yo tuhun nditsa tsa tsiñi̱ yo, coto nacoo ihñi yo itsi. Taha̱n tsanaha tsaha̱ cuenda ángel ley Nyoo tsi ra Moisés. Tan janaha̱ Nyoo tyin nditsa tan taahán tsi tyaa yahvi nyɨvɨ itsi. Tan nyɨvɨ tsa tsicoo̱ cuatyi tan ña tyaa̱ yahvi ley can, tatsi̱ tuñi ra tsi ñi tumaa catyí maa ley can. Tun tacan taha̱n ñi can quɨvɨ can ¿nácaa cua javaha yoo vityin, tan cuvi cacu yo tatun ña tyaa yahvi yo tsa jacacú Nyoo tsi yo?, tan cahnu xaan ca cuví tuhun ihya. Juvin ñi maa Jutu Mañi yo Jesucristo cuví ra tsa caha̱n jihna tyin cuví cacu yo. Yaha̱ can tan caha̱n nyɨvɨ tsa tsiñi̱ tsa caha̱n ra. Nyehe̱ ñi tyin nditsa tan nacatyi̱ tuhun ñi itsi tsihin yo. Tan sɨɨn tyin Nyoo janaha̱ catsi ra tsi yo tyin nditsa tsa jacacú ra tsi yo. Janahá ra can tsi yo tsihin tsa javaha̱ ra cuaha tsa iyo. Tan tsaha̱ tucu ra Tatyi Ii ra tsi yo tyin jatyinyee tsi tsi yo tsa javaha yo tyiñu tsa cuñí ra javaha yo. Tan tsihin tandɨhɨ yacan janahá ra tsi yo tyin nditsa tsa jacacú ra tsi yo.
Ra Jesucristo quitsi̱ ra cuvi̱ ra rayɨɨ nu ñuhu ñayɨvɨ ihya
Nyoo ña tsaha̱ ra tsa cundaca ñaha ángel ñuhu ñayɨvɨ tsaa tsa cua coo tsa caahán yo tuhun vityin. Tyin iyó iin nu tyaa̱ iin ra nu tutu Nyoo tyehen:
Nyoo Jutu yu ¿yóo ra cuví rayɨɨ nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tyin ñuhú iñi un tsi ra?
¿Tan yóo ra cuví ra tyin cutuñu iñi un tsa cuenda ra?
Tyin ndaahvi ca jaha̱ un tsi ra juhva tyembu, tan ñavin ca ra ángel naha ra.
Maa tyin jacahnu̱ un tsi ra. Tan jaha̱ un tsa ñayɨvɨ tsi ra.
Tan tsaha̱ un tsa quɨhɨ ndaha ra tandɨhɨ tsa javaha̱ un.
Tandɨhɨ can tyaa̱ cuenda un ndaha ra.
Tan nduve maa náa ña tsaha̱ cuenda Nyoo quɨhɨ ndaha ra. Tan ñaha ca nyehé yo tyaa yahvi tandɨhɨ yacan tsi ra. Maa tyin nyehé yo tsi ra Jesús tyin nduluhlu̱ ra jaha̱ Nyoo juhva tyembu tan ñavin ca ra ángel naha ra. Tan janduluhlu̱ Nyoo tsi ra tsa cuenda tsa cuñí xaan ra tsi yo. Tan tsaha̱ ra tsi ra Jesús quitsi̱ ra quitsi̱ cúu ra tsa cuenda tandɨhɨ yo. Tan vityin jahá xaan Nyoo tsa cahnu tsi ra tan jacahnú xaan ra tsi ra tsa cuenda tundoho tsa nyehe̱ ra quɨvɨ can.
10 Tandɨhɨ maa tsa iyó, tsa cuenda maa Nyoo cuví tsi. Maa ra javaha̱ itsi. Tan cuñí ra cuhva ra tandɨhɨ tsa sɨɨ caá tsa iyó andɨvɨ tsi tandɨhɨ sehe ra. Yacan cuenda janyehe̱ ra tundoho tsi ra Jesucristo, ra tsa jacacú tsi yo, tan tsihin yacan janduvaha̱ ra tsi ra. 11 Ra Cristo tsa jacacú tsi yo, Sehe Nyoo tsi ra. Tan juvin ñi sehe Nyoo nanduvi̱ yoo tsa tsinú iñi tsi ra. Yacan cuenda ña cahán nuu ra Cristo tsa caahán ra tyin yañi ra tan cuhva ra cuví tsi yo, tyin iin ñi Jutu yo tsihin ra. 12 Tyin catyí ra Cristo nu tutu Nyoo tyehen:
Cua cahan yu tuhun un tsihin yañi yu.
Tan cua jacahnu yu tsi un tsihin yaa nu ndu iín yo.
13 Catyí tucu ra tyehen:
Yuhu nyitá iñi yu tsi Nyoo.
Tan catyí tucu ra:
Ihya nyaá yu tsihin sehe Nyoo, tsa tsaha̱ ra tsi yu, catyí ra.
14 Yoo tsa cuví yo nyɨvɨ ñuhu ñayɨvɨ, iyó cuñu ñuhu yo tan nɨñɨ yo. Tacan cuvi̱ ra Cristo, tyin tun tsa ña tsicoo̱ cuñu ñuhu ra tan nɨñɨ ra, ña cua cuvi cúu ra tan janaa ra tsi nu ña vaha, nu tsa tsahñí tsi nyɨvɨ. 15 Tacan javaha̱ ra tan jacacu̱ ra tsi nyɨvɨ tsa tsicoo̱ yuuhví jaha̱ tuhun tsiihí. Cuvi̱ ñi tumaa musu nu ña vaha tyin tandɨhɨ ñi quɨvɨ tsicoo̱ yuuhví ñi. 16 Tan tsa nditsa vaha tyin ña quitsi̱ ra quitsi̱ jatyinyee ra tsi ángel. Tyin quitsi̱ ra quitsi̱ jatyinyee ra tsi nyɨvɨ tata ra Abraham. 17 Yacan cuenda ñiñi cuñi̱ tsi tsa cuví ra tumaa yoo tsa cuví yo yañi ra tan cuhva ra tyin tacan tan cuvi ra iin ra cundaahvi iñi tsi yo, tan cuvi ra jutu tsaahnu cuví ityi nuu tsa cuenda yo nuu Nyoo tyin jandaá ra tandɨhɨ maa tan quihi̱n nyaa ra cuatyi yo tsihin tundoho tsa nyehe̱ ra. 18 Tan tsa cuenda tsa nyehe̱ ra tundoho quɨvɨ nducu̱ cuhva nu ña vaha tsi ra, tsitó ra nácaa cuñí yo tun nyehé yo tundoho. Yacan vityin nyaá ra tsa jatyinyee ra tsi yo tun nyehé yo tundoho tsa nducú cuhva nu ña vaha tsi yo.