Carta Tsa Tsinyaa̱ Tsa Cuenda Nyɨvɨ Israel, Ñi Caahán Yuhu Hebreo
1
Caahán Nyoo tsihin yo tsihin yuhu Sehe ra
Taha̱n tsanaha cuaha xaan tsaha, tan cuaha xaan cuhva caha̱n Nyoo tsihin tsii tsaahnu yo. Tsa jihna ñi tsatyiñu̱ ra tsi ra cuvi̱ ndusu yuhu ra. Juvin ra can naha ra tsaha̱ cuenda tsi nyɨvɨ tuhun caahán Nyoo. Tan vityin, nu cua ndɨhɨ tyembu ihya tsatyiñú ra tsi Sehe ra tsa caahán ra tsihin yo. Iin ñi cuvi̱ ra tsihin Sehe ra tan javaha̱ ra tandɨhɨ tsa iyó. Tan nacuhva̱ cuenda ra tandɨhɨ can tsi Sehe ra. Tan maa Sehe ra janahá ra tsa sɨɨ caá ra, tyin juvin ra Sehe ra cuví tixahñu ra tyin juvin ñi cuhva caá maa ra caá ra Sehe ra. Tan tsihin tunyee iñi tuhun caahán ra, yɨhɨ́ ndaha ra tandɨhɨ tsa iyó. Tsa yaha̱ tsa nacatya̱ ra cuatyi yo, tan tsinyaa̱ ra xiin cuaha Nyoo nda gloria.
Cahnu ca cuví Sehe Nyoo tan ñavin ca ángel
Sehe Nyoo cahnu xaan ca cuví ra tan ñavin ca ángel. Tan cahnu ca tyiñu ñihi̱ ra jahá tyiñu ra tan ñavin ca ángel. Tyin Nyoo ña catyi̱ ra ndi iin tsaha tsihin ndi intuhun ángel tyehen:
Yooho cuví Sehe yu.
Tan tsahá yu ñayɨvɨ coo un vityín.
Tan ndi ña caha̱n ra tuhun ndi intuhun ángel tyehen:
Yuhu cua cuvi Jutu ra.
Tan maa ra cua cuvi Sehe yu.
Maa tyin quɨvɨ jaquitsi̱ Nyoo tsi Sehe mañi ra nu ñuhu ñayɨvɨ, catyi̱ ra:
Tyin tandɨhɨ ángel ra taahán tsi jacahnu ra naha tsi Sehe ra.
Tan caha̱n tucu ra tuhun ángel tan catyí ra:
Angel yu cuví ra naha tumaa iin tatyi jahá yu,
jahá tyiñu ra naha tyiñu yu, tan cuví tucu ra naha tumaa ñuhu̱, catyí Nyoo.
Maa tyin tuhun Sehe ra catyí ra tyehen:
Nyoo cuví un, tan ña cua cundɨhɨ maa tsa ndacá ñaha un. Tan tsa ndacá ñaha un ndaa tsi tan nditsa tsi.
Tyin cuñí un tsa vaha tan ndasɨ cuñí un nyehé un tsa ña vaha.
Yacan cuenda yuhu, tsa cuví yu Nyoo un, tsahá yu cuaha ca tsa sɨɨ cuñí un, tan ñavin ca tsi ra cutahán tsihin un naha ra.
10 Tan catyí tucu Nyoo tsihin Sehe ra tyehen:
Yooho cuví Jutu Mañi tandɨhɨ nyɨvɨ. Quɨvɨ jihna ñi juvin un javaha̱ ñuhu ñayɨvɨ,
tan tsihin ndaha un javaha̱ un andɨvɨ.
11 Ñuhu ñayɨvɨ tan andɨvɨ tan tandɨhɨ maa tsa iyó cua cundɨhɨ tsi, maa tyin yooho, ña cua cundɨhɨ un, tyin tacan ñi iyó maa un.
Tandɨhɨ maa can cua ndutsahnu can tumaa ndutsahnú jahma.
12 Tan cua quɨhɨ tahnu can tumaa tyihí tahnu yo iin jahma.
Tan cua nasama can tumaa nasamá nyɨvɨ jahma ñi.
Maa tyin yooho iin ñi maa ra cuví un tan ña cua nasama un.
Tan ña cua cundɨhɨ maa ñayɨvɨ un tyin tacan ñi iyó maa un, catyi̱ Nyoo tsihin Sehe ra.
13 Nyoo ndi iin tsaha ña caha̱n ra tsihin ndi intuhun ángel tumaa caha̱n ra tsihin Sehe ra tyehen:
Cu̱nyaa xiin cuaha yu ihya
tsitsi tsa nacuhva cuenda yu tsi nu xaan iñi tsi un nahnu tsi un.
14 Tandɨhɨ ángel, tatyi cuví ra naha. Tava̱ tyiñu Nyoo tsi ra naha tsa caca ra naha tyiñu ra tan jatyinyee ra naha tsi nyɨvɨ tsa cua cacu.