Carta Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Ra Filemón
1
Nu quitsaha̱ tyaá ra Pablo carta cuenda ra Filemón
Yuhu ra Pablo, nyií yu vehe caa tsa cuenda tsa caahán yu tuhun ra Cristo. Yooho Filemón tyaá yu carta ihya tsa cuenda un. Tan jaquitsí yu nacumi tsi un. Tan catyi̱ tucu ra Timoteo tyin jaquitsí ndɨhɨ ra nacumi tsi un. Cuñí xaan ndi tsi un tsa cuenda tsa iin ñi tyiñu ra Cristo jahá tyiñu yo.
Nu quitsaha̱ tyaá ra Pablo carta cuenda ra Filemón
Tan tyaá yu carta ihya tsa cuenda ña Apia tan ra Arquipo tyin jatyinyeé xaan ñi tsi yo tsihin tyiñu jahá yo, tan tyaá tucu yu itsi tsa cuenda tandɨhɨ nyɨvɨ ndu iín yuvehe un. Na nasoco xaan Nyoo tan Jutu Mañi yo Jesucristo tsi ndo, na cuhva ra naha tsa taxin coo añima ndo.
Ra Filemón tsinú xaan iñi ra tsi ra Jesús tan cuñí xaan ra tsi nyɨvɨ
Tandɨhɨ ñi tsaha tsa tsicán tahvi yu tsi Nyoo tan nducuhún iñi yu tsi un, tyin ñihí tuhun yu tyin tsinú xaan iñi un tsi ra Jesús tan cuñí xaan un tsi tandɨhɨ nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra. Tan tsicán yu tsi Nyoo tsa cuenda tandɨhɨ nyɨvɨ tsa natsinu̱ iñi tsi ra Jesús jaha̱ un tsihin tsa tsinú iñi un, tyin na cutuñi iñi ñi tandɨhɨ tsa vaha tsa iyó tsi yo tsa cuenda ra Jesucristo. Tan sɨɨ xaan cuñí yu tan iin xaan cuñí yu tsa cuenda tsa cuñí xaan un tsi nyɨvɨ tsa yɨhɨ́ cuenda ra Cristo tan jandu iín xaan un iñi ñi.
Nu tsicán ra Pablo tumañi iñi tsi ra Filemón tsa cuenda ra Onésimo
Yuhu iyó ndatu tsi yu tsa tava tyiñu yu tsi un javaha un cuhva taahán maa tsi tyin ra tsicá tyiñu ra Cristo cuví yu. Maa tyin yuhu cuñí xaan yu tsi un, yacan cuenda ña cua tava tyiñu yu tsi un tyin cuñí yu ndacan yu iin tumañi iñi tsi un. Tan tsa tsitó maa un tyin yuhu tsa tsahnu xaan yu tan nyií yu vehe caa ihya tsa cuenda ra Cristo. 10 Tan yacan tsicán yu tumañi iñi tsi un tsa cuenda ra Onésimo, tyin vityin cuví ra tumaa iin sehe yu tsa cuenda Nyoo tyin caha̱n yu tuhun ra Cristo tsihin ra nu nyií yu vehe caa ihya.
11 Taha̱n tsanaha cuvi̱ ra musu un tan ña jaha̱ tyiñu vaha ra. Maa tyin vityin vaha xaan cua jatyinyee ra tsi yo, tahan ñi tsi yooho tan yuhu. 12 Yacan jaquitsí nyico yu tsi ra yuvehe un tan cuñí yu tsa naquihin cuenda un tsi ra tumaa tsa maa yu cuví ra. 13 Tsicá tucu iñi yu tsa ndoo ra nu nyií yu vehe caa ihya tan jatyinyee ra tsi yu cahan yu tuhun Nyoo tsitsi tsa nduve un. 14 Maa tyin ña cuñí yu jandoo yu tsi ra tyin ña tsitó yu nácaa cua cahan un. Tan ña cuñí yu jañiñi yu tsi un tun ña cuhva un tsa cunyii ra. Vaha ca jaquitsi nyico maa un tsi ra tun cacu iñi un tsa cuhva un tsi ra tsa jaha tyiñu ra tsihin yu. 15 Vasɨquɨ maa Nyoo cuñí tsa cunu ra nuu un juhva quɨvɨ tan vityin cua tsaa nyico ra yuvehe un tan coo cuii ra tsihin un. 16 Tan vityin na̱quihin cuenda tsi ra tumaa yañi un tsa cuenda ra Cristo; tan ñavin tumaa musu. Yuhu cuñí xaan yu tsi ra, yacan yooho taahán tsi tsa cuñi ca un tsi ra tan ñavin ca yuhu, tyin vityin ñavin musu ñi un cua cuvi tsi ra tyin cuví tucu ra yañi un tsa cuenda ra Cristo.
17 Tun nditsa un tsa cuñí un tsi yu tsa cuenda tsa yɨhɨ́ yo cuenda ra Cristo, na̱quihin cuenda tsi ra tumaa tsa cua naquihin cuenda un tsi maa yu tatun tsaa yu yuvehe un. 18 Tatun javaha̱ ra iin tsa ña vaha tsi un o nyaá cuenda ra tsi un, tyahvi maa yu can. 19 Yuhu ra Pablo tyaá yu letra ihya tsihin ndaha yu tyin cua tyahvi maa yu tsi un, tan ña cua cahan yu tsihin un tyin nyaá tucu cuenda maa un nda cuanda ñayɨvɨ iyó un tsi yu. 20 Yañi, ja̱vaha tumañi iñi ihya tsi yu, tumaa ra yɨhɨ́ cuenda ra Cristo; na cusɨɨ iñi yu tan na ndu iin iñi añima yu tsihin tsa cua javaha un.
21 Jaquitsí yu carta ihya tsi un tyin tsitó yu tyin cua tyaa yahvi un tsa caahán yu tan cua javaha un tsa tsicán yu, tan cuaha ca tsa cua javaha un. 22 Tan cuñí tucu yu tyin janduvaha un nu cusu yu yuvehe un tyin nyitá iñi yu tyin Nyoo cua cuhva ra tsa quitsi nyehe yu tsi ndo, tyin tsicán tahvi ndo tsi ra.
Nu ndɨhɨ̱ tyaa̱ ra Pablo carta tsa cuenda ra Filemón tan tsahá ra nacumi tsi ra tan jacuhún tucu inga ra naha nacumi tsi ra
23 Ra Epafras tsa nyií ndɨhɨ vehe caa ihya tyin caahán ra tuhun ra Cristo Jesús jaquitsí ra nacumi tsi un. 24 Ra Marcos, ra Aristarco, ra Demas, tan ra Lucas tsahá ra naha nacumi tsi un. Ra ihya naha ra jatyinyeé xaan tsi yu tsihin tyiñu. 25 Na nasoco xaan Jutu Mañi yo Jesucristo tsi ndo.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.