3
Cuhva taahán tsi javaha nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Ja̱nducuhun iñi tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo tsihin yo na tyaa yahvi ñi tsi ra ndacá ñaha tan ra cumí tyiñu naha ra. Tan na javaha ñi tyiñu catyí ra cumí tyiñu tyin javaha ñi tsihin tsa nɨɨ iñi ñi. Tan ña cahan ñi ndavaha ñi sɨquɨ nyɨvɨ. Ña cañi tahan ñi tsihin nyɨvɨ. Na cuvi ñi nyɨvɨ vaha. Na masu jaha ñi añima ñi tsihin tandɨhɨ nyɨvɨ.
Tyin nda cuanda maa yo tan ña vaha javaha̱ yo nu quitsi̱ tsi. Soho xaan tsicoo̱ yo. Ndava xaan iñi yo. Ña tsica̱ yo ityi vaha tyin jandavi̱ ñaha xaan nu ña vaha tsi yo. Tan tsindaca̱ ñaha tandɨhɨ tsa ña vaha tsa cuñí cuñu ñuhu yo tsi yo. Tan javaha̱ yo tandɨhɨ cuhva cuñí maa yo. Tan cuñi̱ yo coo tandɨhɨ tsa iyó tsi inga nyɨvɨ tsi yo. Ndasɨ tsica̱ iñi yo nyehe̱ yo tsi nyɨvɨ yo. Tan tacan tucu maa nyɨvɨ ndasɨ cuñi̱ ñi nyehe̱ ñi tsi yo. Maa tyin Nyoo vaha xaan iñi ra tan jacacu̱ ra tsi yo. Tsihin yacan janaha̱ ra tsi yo tyin cuñí ra tsi tandɨhɨ nyɨvɨ. Ñavin tsa cuenda tsa vaha javahá yo tan jacacu̱ ra tsi yo, tyin jacacu̱ ra tsi yo tsa cuenda tsa cundaahvi̱ iñi ra nyehe̱ ra tsi yo. Tan tsihin nɨñɨ ra Jesús nacatya̱ ra cuatyi yo, tan nacacu̱ tsaa yo jaha̱ Tatyi Ii ra, tan tsahá ra ñayɨvɨ nyito coo yo. Tan tsa cuenda ra Jesucristo, ra jacacú tsi yo, tsahá xaan Nyoo tsa coo Tatyi Ii ra añima yo. Tsihin tsa vaha maa ra tan janduvaha̱ ra tsi yo nuu ra. tyin tacan tan naquihin cuenda yo ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa tsa ndatú yo. Tandɨhɨ tuhun ihya tuhun nditsa cuví tsi. Tan cuñí yu tsa jañiñi xaan un cuhva cuenda un tuhun ihya tsi nyɨvɨ tsinú iñi tsi Nyoo tan na jaha cuenda ñi tsi ñi, tan javaha ñi tsa vaha. Vaha xaan tuhun ihya. Cua jatyinyee tsi tsi tandɨhɨ nyɨvɨ tatun tyaá yahvi ñi itsi. Maa tyin ña tyaa soho un nu caahán yuhu tahan nyɨvɨ sɨquɨ tsa nduve yahvi nyaá. Ña tyaa soho un tsa caahán ñi tyin ñi ican cuñí ñi coto ñi nácaa vatsí tata nyɨvɨ. Ña tyi̱hi un tsi un tsihin nyɨvɨ cañí tahan tsa cuenda ley tsa tyaa̱ ra Moisés tsanaha. Tyin nduve náa jatyinyeé yacan. Tan nduve tsa tsiñi tuñi tsahá can.
10 Tatun iyó nyɨvɨ cuñí natahvi sava tsi nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu, ca̱na tsi ñi iin tsaha a uvi tsaha tan cahan un tsihin ñi tyin ña vaha tsa javahá ñi tacan. Tan tatun ña tyaá yahvi ñi tsa caahán un, ca̱sɨ nu caca ñi vehe ñuhu. 11 Tyin tsihin tsa javahá ñi tacan, tsa tsitó un tyin ña vaha añima ñi tyin tsicoo̱ cuatyi ñi. Tan juvin ñi maa ñi jacunaá tsi ñi tsa tacan javahá ñi.
Tyiñu tava̱ ra Pablo tsi ra Tito
12 Cua jaquitsi yu tsi ra Artemas, a ra Tíquico nu nyií un. Tan quɨvɨ tsaa ra, ndu̱cu cuhva tan cu̱hun un nda ñuu Nicópolis tyin ndacan cua ñihi tahan yo. Tyin tyaá yu cuhva tsa ndoo yu ndacan yoo vitsin. 13 Ndu̱cu cuhva jatyinyee un tsi ra Zenas ra tuhvá caahán ndaahvi tsaha nyɨvɨ, tan tsi ra Apolos. Tan cu̱hva tsa tsiñí ñuhu tsi ra naha nu tsicá ra naha caahán ra naha tuhun Nyoo. Tacan tan ña cumañi tsa cumañí tsi ra naha. 14 Na cutuhva nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo javaha ñi tsa vaha tan ja̱tyinyee ñi tsi inga nyɨvɨ tatun iyó tsa cumañí tsi ñi. Tacan tan ña cuatu nyicún ñi tsi Nyoo.
Nu ndɨhɨ caha̱n ra Pablo
15 Tandɨhɨ ra yucú tsihin yu, tsahá ra naha nacumi tsi un. Tan cuhva nacumi tsi tandɨhɨ nyɨvɨ cuñí tsi yo tsa cuenda tsa iin ñi cuví yo cuenda Nyoo. Tan Nyoo nasoco tsi tandɨhɨ ndo.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.