2
Tuhun vaha tsa tsaha̱ Nyoo tyin jacuaha yo
Maa tyin yooho, ja̱cuaha tsa vaha tsa nacatsí tahan tsihin tsa jacuahá Nyoo tsi yo. Ja̱cuaha tsi ra tsahnu naha ra, na catsi coo ra naha, tyin tacan tan cua jaha nyɨvɨ tsa ñayɨvɨ tsi ra naha. Tan tacan vaha caca iñi ra naha. Vaha cuhun ra naha tsihin tsa tsinú iñi ra. Cuñí tsi tsa cuñi ra naha tsi Nyoo tan tsi nyɨvɨ. Tan cunyee iñi ra naha tandɨhɨ náa tundoho nyehé ra naha. Tan tacan tucu ñiñaha tsahnu. Ca̱han tsihin ñi na coo ñi tumaa taahán iñi maa Nyoo. Tan ña cahan ñi cuendu. Ña coho ñi nyixi. Na janaha ñi tsa vaha tsi nyɨvɨ tsihin cuhva iyó ñi. Tyin tacan, jacuahá vaha ñi tsi ñiñaha cuatyi tsa ndi tindaha̱, na cuñi ñi tsi yɨɨ ñi tan tsi sehe ñi. Na caca vaha iñi ñi. Tan jaha vaha ñi cuenda cuhva iyó ñi. Na jaha cuenda vaha ñi vehe ñi. Tan na cuvi ñi nyɨvɨ vaha. Na cuhva ñi tsa cundaca ñaha yɨɨ ñi tsi ñi, tyin tacan tan ña cuvi cahan nyɨvɨ ndavaha ñi sɨquɨ tuhun Nyoo tsa cuenda cuhva iyó ñi.
Tacan tucu ra cuatyi naha ra. Cu̱hva cuenda tsi ra naha na catsi coo ra naha. Tan maa un cuñí tsi tsa janaha un maa ñi maa tsa vaha tsi ra naha tsihin cuhva iyó un. Ja̱cuaha tsi ra naha tsihin tsa vii tan tsihin tsa vaha. Maa ñi tuhun vaha ca̱han un tyin tacan tan yoñi cuvi tyaa cuatyi sɨquɨ un. Tan ra xaan iñi tsi ndo naha ra ña cua ñihi ra naha cuhva cahan ra naha ndavaha ñi sɨquɨ ndo tan cua nducahan nuu ra naha.
Cu̱hva cuenda tsi ra yañi yo, ra cuví musu naha ra, na tyaa yahvi ra naha tsi tsitoho ra naha. Na javaha ra naha tandɨhɨ tsa caahán tsitoho ra naha. Tan na ña nacahan ra naha nu caahán tsitoho ra naha. 10 Tan na ña suhu ra naha tsa tsii tsitoho ra naha. Na jaha vaha ra naha cuenda tandɨhɨ ndaha tyiñu tsitoho ra naha, tyin tacan tan nyehe nyɨvɨ tyin vaha xaan tuhun Nyoo, ra jacacú tsi yo.
11 Tyin Nyoo janahá ra tsa vaha tsa iyó tsi ra tsi nyɨvɨ tan cuñí ra jacacu ra tsi tandɨhɨ ñi. 12 Tsihin yacan jacuahá Nyoo tsi yo tyin taahán tsi nacoo yo tsa caquiñi tsa javahá nyɨvɨ tsa ña tsitó tsi ra, tan nacoo tucu yo tsa cuñí ñi can. Tan cuɨtɨ coo yo nu ñuhu ñayɨvɨ ihya, na cundaca ñaha vaha yo tsi yo tumaa cuñí maa Nyoo. 13 Tan janahá tucu ra tsi yo nácaa cuatu yo tsa vaha tsa cua ñihi yo quɨvɨ quitsi ra Jesucristo inga tsaha. Tyin sɨɨ xaan cua cuñi yo nyehe yo tsa sɨɨ caá quɨvɨ quitsi ra cuví Nyoo yo, ra cahnu cuví, ra jacacú tsi yo. 14 Tsaha̱ ra ñayɨvɨ ra tsa cuenda yo tyin tacan tan jacacu ra tsi yo ndaha tandɨhɨ tsa caquiñi. Tan nacatya̱ ra tsi yo na cuvi yo nyɨvɨ vaha, tan cuvi yo tsii maa ra, tan javaha yo maa ñi maa tsa vaha. 15 Yacan cuñí tsi jacuaha un tsi nyɨvɨ. Ja̱ndu iin iñi ñi. Tan ca̱han tsihin ñi tsihin sɨvɨ Nyoo. Tan ña javaha un tsa ña vaha tyin tacan tan ña ñihi nyɨvɨ nácaa cahan nyaa ñi tsi un.