Carta Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Ra Tito
1
Nu tyaa̱ ra Pablo carta tsa cuenda ra Tito
Yuhu ra Pablo jahá tyiñu yu tyiñu Nyoo. Tan tsicá yu tyiñu ra Jesucristo, tyin tava̱ tyiñu ra tsi yu tsa jatyinyee yu tsi nyɨvɨ nacatsi̱ Nyoo, na tsinu iñi ñi tsi ra, tan nacoto ñi tsa nditsa, tan coto ñi nácaa taahán tsi coo yo cuhva cuñí Nyoo. Tan cuita iñi ñi tsa cua coo ñi ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa nda gloria. Tyin nda ndi cumañi ca tsinu ñuhu ñayɨvɨ tan catyi̱ Nyoo tyin cuhva ra ñayɨvɨ nyito coo yo. Tan ña jandaví ñaha ra. Tan vityin tsa taha̱n tsi quɨvɨ tsa tyaa̱ Nyoo cuhva tyin coto yo tuhun ra. Maa ra cuví ra jacacú tsi yo, tan tava̱ ra tyiñu tsi yu tsa cahan yu tuhun ra tsihin nyɨvɨ. Jaquitsí yu carta ihya tsi un, Tito, tyin nditsa tyin cuví un tumaa sehe yu tsa cuenda tuhun Nyoo, tyin inducu ñi tsinú iñi yo tsi ra Jesucristo. Na̱quihin tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo ra jacacú tsi yo, coo añima un. Tan na cundaahvi iñi ra nyehe ra tsi un.
Tyiñu tsaha̱ ra Pablo tsi ra Tito tyin jaha tyiñu ra tyiñu Nyoo ñuu tsa cayucú ñuhu Creta
Nacoo̱ yu tsi un ñuhu Creta tyin jandaa un tyiñu Nyoo tsa nyaá cundaa. Tan na tyiso un tsi ra tsahnu cuvi ityi nuu tsihin nyɨvɨ vehe ñuhu intuhun intuhun ñuu, tumaa tsa catyi̱ maa yu tsihin un. Tyin ra tsahnu cuví ityi nuu tsihin nyɨvɨ vehe ñuhu, cuñí tsi cuví ra iin ra iyó intuhun ñi ñasɨɨhɨ, tan tsinú iñi tandɨhɨ sehe ra tsi Nyoo, tan catsi iyó sehe ra tsihin ra, tan ña ndava iñi sehe ra, tan ña tuhvá nyɨvɨ tyaa cuatyi sɨquɨ sehe ra. Tun tacan iyó ra, cuví cuvi ra ityi nuu tsihin nyɨvɨ vehe ñuhu. Tyin ra cuví ityi nuu tsihin ñi yɨhɨ́ cuenda Nyoo, maa Nyoo tsaha̱ tyiñu can tsi ra. Yacan cuenda ñiñi cuñí tsi tsa cuví ra iin ra cuɨtɨ iyó nuu Nyoo. Iin ra cahnu jahá tsi ña cuví cuvi ra ityi nuu tsihin nyɨvɨ vehe ñuhu, ndi iin ra ndɨhɨ iñi, ndi iin ra tuhvá tsihí, ndi iin ra nducú tɨsɨhɨ, ndi iin ra jaha canaa xuhun tsihin iin cuhva ña vaha. Maa tyin cuñí tsi cuví ra iin ra sɨɨ cuñí tatun tsaa nyɨvɨ yuvehe ra. Tan taahán tsi cuhva ra nu ndoo ñi cusu ñi. Cuñí tsi cuvi ra iin ra javahá tsa vaha, iin ra tsicá iñi tsa vaha, iin ra tsa nacuhva̱ cuenda vaha tsi ra tsi Nyoo, iin ra tsitó cundaca ñaha tsi maa ra. Cuñí tsi cunyicun vaha ra tuhun nditsa tsa jacuahá yo tsi ra. Tacan tan coto ra jandu iin ra iñi nyɨvɨ tsihin tuhun vaha ihya, tan ñihi ra cuhva jacuaha ra tsi nyɨvɨ caahán tyin ña nditsa tuhun caahán yo. 10 Tyin cuaha xaan ra ndava iñi iyó, cuaha ra caahán tsa nduve yahvi nyaá, cuaha ra jandaví ñaha. Tan vihi ca ra nyicún costumbre tsaahnu nyɨvɨ Israel, yaha ca cuhva caahán ra can naha ra. 11 Cuñí tsi tsa casɨ yo nu caahán ra naha, tyin cuaha xaan nyɨvɨ tan vehe tan vehe ñi jandoyó ñuhu ra naha. Tyin jacuahá ra naha iin tsa ña taahán tsi tsi ñi tsa cuenda tsa cuñí ra naha xuhun.
12 Tan juvin ñi maa iin ra Creta, iin ra tsitó xaan, caha̱n ra tuhun nyɨvɨ ñuu maa ra catyi̱ ra tyehen: “Nyɨvɨ Creta, vatya xaan ñi. Cuví ñi tumaa cuví quɨtɨ. Cuaha xaan tsatsí ñi tan jutsan xaan ñi”, catyi̱ ra. 13 Tan nditsa tsa caha̱n ra. Yacan cuenda cuñí tsi tsa cahan ñihi un tsihin ñi, na nasama ñi cuhva iyó ñi tyin tacan tan vaha tsinu iñi ñi tsi ra Cristo. 14 Tan ña tyaa soho ca ñi cuendu tsa caahán nyɨvɨ Israel. Tan ndi ña tyaa soho ca ñi tsa caahán nyɨvɨ tsa ña cuñí coto tsa nditsa.
15 Tsa cuenda nyɨvɨ tsa vaha tsicá iñi ñi, tandɨhɨ maa náa tsa iyó tan vaha tsi cuñí ñi. Maa tyin tsa cuenda nyɨvɨ tsa ña tsinú iñi tan ña vaha tsicá iñi, nduve maa iin tsa vaha cuñí ñi, tyin nda cuanda cuhva tsicá iñi ñi tan tsa tsiñi tuñi iñi ñi tan ña vaha. 16 Catyí ñi tyin tsitó ñi tsi Nyoo, maa tyin tsihin tsa ña vaha javahá ñi, nyehé yo tyin ña nditsa ñi. Tyin ndasɨ tsicá iñi ñi tan ndava iñi ñi. Tan ña cuví javaha ñi tsa vaha.