2
Nu iyó vico tindaha ñuu Caná iin ñuu tsa canyií Galilea
Tsa yaha̱ uñi quɨvɨ tan tsicoo̱ iin vico tindaha ñuu Caná tsa canyií Galilea. Tan ican nyií sɨhɨ ra Jesús. Tan nyɨvɨ javaha̱ vico can cana̱ ndɨhɨ ñi tsi ra Jesús tan tsihin tandɨhɨ ra tsicá tsihin ra tyin cuhun ra naha. Tacan tan cuahán ra naha. Tan tsitsi tsa yucú ra naha nu iyó vico can, tan ndɨhɨ̱ vinu ñi javaha̱ vico can. Tacan tan catyí sɨhɨ ra Jesús tsihin ra:
―Nduve ca vinu ñi ―catyí ña.
Tan catyí ra Jesús tsihin ña:
―¿Náa tsa ndɨhɨ iñi yo yacan, Miyan? Tyin ñaha ca tsaa hora yu ―catyí ra tsihin ña.
Maa tyin sɨhɨ ra caha̱n ña tsihin ra tsa tyihí mesa nu iyó vico can naha ra:
―Ja̱vaha nyooho tandɨhɨ tsa cua cahan ra tsihin ndo ―catyí ña tsihin ra naha.
Tan nyecú iñu quɨsɨ yuu nahnu tsa yɨhɨ́ ndutya tsa tuhvá ra Israel naha ra tsatyiñú nu nacatyá xaan ra naha ndaha ra naha cuhva tsa iyó maa ra naha. Tan intuhun intuhun quɨsɨ can tsitahan uvi xico utsi, a uñi xico utsi, litru ndutya tsitsi can. Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra tsa tyihí mesa can naha ra:
―Ja̱cutu ndo quɨsɨ ihya tsihin ndutya ―catyí ra tsihin ra naha.
Tacan tan tsitu̱ cuii quɨsɨ can jaha̱ ra naha. Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra naha:
―Vityin ta̱va ndo juhva tan cu̱ndaca ndo tsi ra cuví ityi nuu cuenda vico ihya ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
Tan tacan ica̱ ra naha. Ra cuví ityi nuu cuenda vico can tsihi̱ ra naha ndutya tsa nanduvi̱ vinu. Maa tyin ña tsitó ra naha nu maa quee̱ can. Maa ñi maa ra tsa tyihí mesa can naha ra tsitó, tyin maa ra naha tava̱ ndutya can. Tacan tan ra cuví ityi nuu cuenda vico can cana̱ ra tsi ra tsa tandaha can. 10 Tan catyí ra tsihin ra:
―Tandɨhɨ nyɨvɨ, jihna ca vinu vaha tuhvá ñi tava. Yaha can tan tatun tsa tsihi̱ xaan nyɨvɨ, tacan tan tava ñi vinu ndaahvi. Maa tyin yooho tsicumi̱ vaha un vinu vaha. Tan nda vityin tava̱ un can ―catyí ra tsihin ra.
11 Tsa javaha̱ ra Jesús ñuu Caná tsa canyii Galilea, yacan cuví tsa iyo tsa jihna ñi javaha̱ ra tan janaha̱ ra tsa cahnu cuví ra tsi nyɨvɨ. Tan ra tsicá tsihin ra tsinu̱ iñi ra naha tsi ra tyin ra ican cuví ra tsa jaquitsi̱ Nyoo.
12 Tsa yaha̱ yacan tan cuahán ra ñuu Capernaum tsihin sɨhɨ ra tan tsihin yañi ra. Tan cuahan ndɨhɨ ra tsicá tsihin ra. Tan ican tsiyucu̱ ñi juhva quɨvɨ.
Nu jacunu ra Jesús tsi nyɨvɨ xicó nuquehe yuvehe ñuhu cahnu
(Mt. 21.12-13; Mr. 11.15-18; Lc. 19.45-46)
13 Tsa cua tahan tsi quɨvɨ vico pascua tsa jacahnú nyɨvɨ Israel. Yacan cuenda cuahán ra Jesús ñuu Jerusalén. 14 Tsa tsaa̱ ra ñuu can, quɨhvɨ̱ ra nuquehe vehe ñuhu cahnu, tan nyehe̱ ra yucú cuaha nyɨvɨ xicó ñi nuquehe can. Yɨhɨ́ ñi xicó ñi indɨquɨ, mbee ticatyi, tan paloma. Tan yucú ndɨhɨ tucu nyɨvɨ nasamá xuhun. 15 Tsa nyehe̱ ra Jesús tandɨhɨ yacan, tacan tan javaha̱ ra iin yoho. Tan tsihin yoho can jacunu̱ ra tsi tandɨhɨ nyɨvɨ nuquehe vehe ñuhu iin cahnu ñi tsihin mbee tan tsihin indɨquɨ jana ñi. Tan ñi nasamá xuhun can, jatucuatyi̱ ra xuhun ñi nu ñuhu tan janduva̱ ra mesa ñi. 16 Tan catyí ra tsihin ñi xicó paloma:
―¡Ta̱va ndo paloma can ihya! ¡Ña ja̱vaha ndo vehe Jutu yu tumaa iin nuyahvi! ―catyí ra tsihin ñi.
17 Tacan tan ra tsicá tsihin ra, nducuhu̱n iñi ra naha tsa catyí nu tutu Nyoo tyehen: “Cuiñu xaan yu vehe un”, catyí tsi, nducuhu̱n iñi ra naha.
18 Tacan tan ra cuví ityi nuu tsihin nyɨvɨ Israel quitsaha̱ tsicá tuhun ra naha tsi ra Jesús:
―¿Náa seña javaha un nyehe ndi tan janaha un tyin nditsa tsa tsaha̱ Nyoo ndatu tsi un tsa javaha un yacan? ―catyí ra naha tsihin ra.
19 Tan nacaha̱n ra Jesús tan catyí ra:
―Ca̱nɨ ndo vehe ñuhu ihya, tan tsitsi tsa uñi quɨvɨ ñi tan cua janduvita nyico yu itsi inga tsaha ―catyí ra tsihin ra naha.
20 Tacan tan quitsaha̱ catyí ra nyecú ican naha ra tsihin ra:
―Uvi xico iñu cuiya jaha̱ tyiñu ra naha tan tsinu̱ vehe ñuhu ihya. ¡Tan yooho catyí un tyin tsitsi tsa uñi quɨvɨ ñi tan cua janduvita un itsi inga tsaha! ―catyí ra naha tsihin ra.
21 Maa tyin ñavin tuhun vehe ñuhu can caha̱n ra Jesús, tyin caha̱n ra tuhun cuñu ñuhu ra. 22 Yacan cuenda tandɨhɨ ra tsicá tsihin ra nducuhu̱n iñi ra naha yacan quɨvɨ nandoto̱ ra. Tan cutuñi̱ iñi ra naha tyin tuhun tsa nyaá nuu tutu Nyoo caahán tsi cuenda ra Jesús. Tan tsinu̱ iñi ra naha tsa caha̱n ra Jesús tan tsa nyaá nu tutu Nyoo.
Ra Jesús tsitó ra tsa iyó añima nyɨvɨ
23 Tsitsi tsa ndi nyií ra Jesús ñuu Jerusalén, quɨvɨ iyó vico pascua, cuaha xaan nyɨvɨ quitsaha̱ tsinú iñi tsa caahán ra tsa cuenda tsa cuaha tsa iyo javaha̱ ra. 24 Maa tyin ra Jesús ña nɨɨ cuñí ra nyehé ra tsi tandɨhɨ ñi tyin tsitó ra cuhva tsicá iñi ñi. 25 Ña tsiñiñuhu̱ tsa nacatyi tuhun yo tsihin ra nácaa iyó nyɨvɨ, tyin tsa tsitó maa ra náa iyó tsitsi añima yo.