3
Nu jacuaha̱ ra Jesús tsi ra Nicodemo
Tsicoo̱ iin ra cuví fariseo tsa nañí Nicodemo. Tan cuví ra iin ra cuví ityi nuu tsihin ra Israel naha ra. Ra Nicodemo ihya, tsaha̱n ra nu nyií ra Jesús iin tsacuaa. Tan catyí ra tsihin ra:
―Maestro, tsitó ndi tyin Nyoo tava̱ tyiñu tsi un tsa quitsi un jacuaha un tsi ndi. Tyin yoñi nyɨvɨ tan cuví javaha ñi tsa iyo tsa javahá un, tatun nduve Nyoo iyó tsihin ñi ―catyí ra tsihin ra Jesús.
Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra:
―Tsa nditsa catyí yu tsihin un tyin tatun ña cua nacacu tsaa nyɨvɨ inga tsaha, ña cua cuvi nyehe ñi nu ndacá ñaha Nyoo ―catyí ra.
Tacan tan tsica̱ tuhun ra Nicodemo tsi ra Jesús tan catyí ra tsihin ra:
―¿Nacaa cuví cacu iin rayɨɨ inga tsaha tatun tsa tsahnu ra? ¿A cuví quɨhvɨ nyico ra tsitsi sɨhɨ ra tan nacacu tsaa ra inga tsaha? ―catyí ra.
Nacaha̱n ra Jesús tan catyí ra:
―Tsa nditsa catyí yu tsihin un tyin ñavin tsihin tsa cacu nyɨvɨ tsihin cuñu ñuhu ñi tan cuví quɨhvɨ ñi nu ndacá ñaha Nyoo. Maa tyin ñiñi xaan cuñí tsi nacacu tsaa ñi tsihin Tatyi Ii Nyoo. Tyin nyɨvɨ cacu̱ tsihin cuñu ñuhu, cuñu ñuhu ñi cuví ñi. Tan nyɨvɨ nacacu̱ tsaa tsihin Tatyi Ii Nyoo, Tatyi Ii Nyoo iyó añima ñi. Ña cu iyo iñi un tsa caahán yu tsehe tsihin un tyin tandɨhɨ nyɨvɨ cuñí tsi nacacu tsaa ñi. Tumaa tsa yɨhɨ́ tatyi tandɨhɨ ñi ityi tan tsiñí un cucayú vatsí tsi, maa tyin ña tsitó un numaa ityi quee̱ tsi, tan ndáa ityi cuahán tsi; tacan cuví tandɨhɨ nyɨvɨ nacacu̱ tsaa tsihin Tatyi Ii Nyoo ―catyí ra Jesús tsihin ra.
Tacan tan nducu̱ tuhun nyico ra Nicodemo tsi ra inga tsaha tan catyí ra:
―¿Nacuenda caahán un tacan? ―catyí ra tsihin ra.
10 Nacaha̱n ra Jesús tan catyí ra:
―Yooho tsa cuví un maestro cuenda nyɨvɨ Israel, taahán tsi coto un tsehe. 11 Tsa nditsa catyí yu tsihin un tyin caahán ndi tsa tsitó ndi tan cuví ndi tsa ndaa tsa cuenda tsa nyehe̱ ndi. Maa tyin nyooho ña tsinú iñi ndo tsa caahán ndi tsihin ndo. 12 Tatun ña tsinú iñi ndo tsa caahán yu tuhun nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tsihin ndo, ¿nácaa cua tsinu iñi ndo tatun cua cahan yu tuhun gloria tsihin ndo?
13 ’Yoñi tsaha̱n gloria tsinyehe̱ nácaa iyó. Intuhun ñi maa yuhu Rayɨɨ tsa quee̱ nda gloria nyehé yu nácaa iyó gloria, tyin ndacan quee̱ yu. 14 Tumaa tsa ticaa̱ ra Moisés iin coo tsa tsinu̱ tsihin caa nu yutun iin nu tsɨquɨ, tacan cua ticaa nyɨvɨ tsi yuhu Rayɨɨ tsa quee̱ nda gloria nuu cruu. 15 Tacan tan tandɨhɨ nyɨvɨ tsa tsinú iñi tsi yu, ña cua cunaa ñi. Tan cua coo ñi ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa.
Nyoo cuñí xaan ra tsi tandɨhɨ nyɨvɨ
16 ’Nyoo cuñí xaan ra tsi tandɨhɨ nyɨvɨ iyó nu ñuhu ñayɨvɨ. Yacan cuenda tsaha̱ ra tsa cúu Sehe mañi ra nu cruu tsa cuenda ñi. Tyin tacan tan tandɨhɨ ñi tsa tsinú iñi tsi Sehe ra, ña cunaa ñi, tan coo ñi ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa. 17 Tyin Nyoo jaquitsi ra tsi Sehe ra nu ñuhu ñayɨvɨ tyin jacacu ra tsi nyɨvɨ, tan ña jaquitsi ra tsi ra tsa jacunaa ra tsi ñi.
18 ’Yacan cuenda nyɨvɨ tsa tsinú iñi tsi yu tsa cuví yu Sehe Nyoo ña cua cunaa ñi, maa tyin nyɨvɨ tsa ña tsinú iñi tsi yu, tsa cunaa̱ ñi tyin ña tsinú iñi ñi tsi yu tsa cuví yu Sehe mañi Nyoo. 19 Nyɨvɨ ña tsinú iñi, tsa cunaa̱ ñi. Tyin quɨvɨ quitsi̱ yu jandunditsi̱n yu nu ñuhu ñayɨvɨ, ña naquihi̱n cuenda ñi tsi yu tyin taahán xaan ca maa iñi maa ñi iyó ñi nu naa tyin maa ñi tsa ña vaha javahá ñi. 20 Tandɨhɨ nyɨvɨ javahá tsa ña vaha, ña taahán iñi ñi coo ñi nu nditsin, tyin ña cuñí ñi tsa quituvi tsa ña vaha javahá ñi. 21 Maa tyin nyɨvɨ taahán iñi tsa nditsa, naquitá ñi nu nditsin tyin tacan tan nyehe nyɨvɨ tyin javahá ñi cuhva cuñí Nyoo tyin nyaá ra tsihin ñi ―catyí ra Jesús.
Nu caahán ra Juan, ra jacoondutyá tsi nyɨvɨ, tuhun ra Jesús inga tsaha
22 Tsa yaha̱ yacan, ra Jesús tan ra tsicá tsihin ra cuahán ra naha nu cuví Judea. Tan ndoo̱ ra naha ican juhva quɨvɨ, tyin jacoondutyá ra naha tsi nyɨvɨ. 23 Tacan tucu ra Juan nyií ra jacoondutyá ra tsi nyɨvɨ nu cuví Enón yatyin ñi nu cuví Salim, tyin ican ñuhú cuaha ndutya. Tan tsaá nyɨvɨ tan tsicoondutyá ñi. 24 Yacan javaha̱ ra Juan tsa ndi cumañi ca quɨhvɨ ra vehe caa.
25 Tacan tan quitsaha̱ caahán yuhu tahan juhva ra tsicá tsihin ra Juan tsihin inga ca ra naha tsa cuenda tsa janduvaha nyɨvɨ tsi ñi nuu Nyoo. 26 Tacan tan cuahán ra naha nu nyií ra Juan. Tan catyí ra naha tsihin ra:
―Maestro, ra tsa tsinyii̱ tsihin un inga tsiyo yutya cahnu Jordán, ra tsa caha̱n un tuhun tsihin ndi, vityin jacoondutyá ndɨhɨ ra tsi nyɨvɨ tan tandɨhɨ nyɨvɨ nyicún tsi ra ―catyí ra naha tsihin ra.
27 Tacan tan catyí ra Juan tsihin ra naha:
―Ndi intuhun yo tan nduve náa cuví javaha yo, tun tsatyin ña tsahá Nyoo tunyee iñi ra tsi yo. 28 Nyooho tsa tsitó maa ndo tyin ñavin yuhu cuví ra Cristo tyin tsiñi̱ maa ndo tsa caha̱n yu quɨvɨ catyi̱ catsi yu tyin ra jaquitsi̱ Nyoo ityi nuu ra Cristo cuví yu. 29 Tyin nu iyó vico tandaha, ra tsa nyaá xiin ñaha yoco can, juvin ra cuví ra cua tindaha tsihin ña. Tan ra vaha iñi tsi ra nyií ra ican. Tan cusɨɨ́ iñi ra tsiñí ra tsa caahán ra tsa cua tindaha. Tan tacan tucu yuhu, sɨɨ cuñí yu tyin naquihín nyɨvɨ tuhun caahán ra Jesús tan nyicún ñi tsi ra. 30 Maa ra cuví ra cahnu ca cuvi. Tan yuhu cua nduluhlu yu nuu ra tyin tacan taahán maa tsi.
Ra quee̱ nda gloria tan quitsi̱ ra nu ñuhu ñayɨvɨ
31 ’Ra tsa quee̱ nda gloria, cahnu ca cuví ra tan ñavin ca tandɨhɨ nyɨvɨ. Tyin nyɨvɨ iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya, cuenda nu ñuhu ñayɨvɨ cuví ñi. Tan caahán ñi tuhun tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ. Maa tyin ra tsa quee̱ nda gloria, cahnu cuví ra. 32 Tan caahán ra tsa nyehé ra tan tsa tsiñí ra, maa tyin yoñi tsinú iñi tsa caahán ra. 33 Tatun yoo tan tsinú iñi yo tsa caahán ra, cua cuví yo tsa ndaa tyin Nyoo ña vatya ra. 34 Tyin ra tsa jaquitsi̱ Nyoo, tuhun Nyoo caahán ra tyin Nyoo ña tyihi̱ cuhva ra Tatyi Ii ra tan tsaha̱ ra itsi tsi ra. Tsaha̱ ra nanɨɨ Tatyi Ii ra tsi ra. 35 Nyoo Jutu yo cuñí ra tsi Sehe ra. Tan nacuhva̱ cuenda ra tandɨhɨ maa tsi ra. 36 Nyɨvɨ tsa tsinú iñi tsa caahán Sehe Nyoo, iyó ñi ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa. Maa tyin nyɨvɨ tsa ña cuñí tsinu iñi tsi ra, ña cua coo ñi ñayɨvɨ nyito. Tan cua tatsi tuñi Nyoo tsi ñi.