Carta Tsa Jacuhu̱n Ra Judas Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo
1
Nu tyaá ra Judas carta tsa cuenda nyɨvɨ cana̱ Nyoo
Yuhu ra Judas cuví yu musu ra Jesucristo. Tan cuví yu yañi ra Jacobo. Tyaá yu carta ihya tsa cuenda nyooho tsa cana̱ Nyoo Jutu yo. Cuñí xaan ra tsi ndo tan jahá cuenda vaha ra tsi ndo tyin iin ñi cuví ndo tsihin ra Jesucristo. Na nyehe ndaahvi Nyoo tsi ndo. Tan na cutuñi ca iñi ndo nácaa tsa cuñí ra tsi yo. Tan na naquihin ca ndo tsa taxin tsahá ra tsi yo coo añima ndo.
Nu caahán ra Judas tuhun nyɨvɨ tsa jacuahá tsa ña nditsa
(2 Pedro 2.1-17)
Tyihi̱ yu cuhva tyaa yu iin carta tsa cuenda ndo yañi, tyin cuñí yu cahan yu tsihin ndo nácaa jacacú Nyoo tsi yo. Maa tyin vityin tyaá yu nu carta ihya tan jañiñí yu tsi ndo na ña cuhva ndo tsa sama cuhva tsinú iñi ndo tsa vaha tsa tsaha̱ Nyoo tsi yo tsa cuví yo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra. Tyin iin tsaha ñi janaha̱ ra nácaa tsinu iñi yo tsi ra tan ña cua nasama ra itsi. Yacan cuenda ja̱ha cuenda vaha ndo tsi ndo tyin quɨhvɨ́ xeehe juhva ra jandaví ñaha naha ra. Catyí ra naha tyin tsa yaha̱ jaha̱ Nyoo tucahnu iñi tsi yo, tan yacan cuenda cuví ñi javaha maa yo tsa cuñí yo. Tan ña tsinú iñi ra naha tsi Nyoo, ra ndacá ñaha tsi yo, ndi ña tsinú iñi ra naha tsi Jutu Mañi yo Jesucristo. Maa tyin catyi̱ Nyoo taha̱n tsanaha tyin ra tsa javahá tacan, cua cunaa ra naha.
Vasu ndi maa tsa tsitó ndo tsa javaha̱ Nyoo taha̱n tsanaha, maa tyin cuñí yu janducuhun iñi yu tsi ndo tyin Jutu Mañi yo tava̱ ra tsi nyɨvɨ Israel ñuhu Egipto, jacacu̱ ra tsi ñi ndaha nyɨvɨ Egipto can. Maa tyin tsa yaha̱ can janaa̱ ra tsi tandɨhɨ maa ñi tsa ña tsinu̱ iñi tsi ra. Tan juvin ñi tacan javaha̱ tucu Nyoo tsihin ángel tsa ña tyaa̱ yahvi tsi ra. Tsaha̱ ra tyiñu tsi nahnu, maa tyin nacoo̱ nahnu can. Tan yacan cuenda tsahñi̱ ra tsi nahnu tsihin cadena nu naa tan jahá cuenda ra tsi nahnu nda tahan tsi quɨvɨ cutuñi nyɨvɨ. Tacan tucu nyɨvɨ ñuu Sodoma tan ñuu Gomorra, tan nyɨvɨ ñuu nyihi tsa tsicoo̱ nɨcanduvi ñuu can. Janaa̱ Nyoo tsi ñi tsa cuenda tsa caquiñi tsa javaha̱ ñi. Tyin rayɨɨ can naha ra tsicoo̱ ra naha tsihin ñaha. Tan ñiñaha tsicoo̱ ñi tsihin iin rayɨɨ tan inga ra. Tan cuaha ca tsa caquiñi javaha̱ ñi tyin rayɨɨ tsicoo̱ ra naha tsihin ra ndusɨɨhɨ. Tan tsa cuenda yacan, nyehe̱ ñi tundoho nu cayu̱ ñi quɨvɨ tsahmi̱ Nyoo ñuu ñi. Tan yacan janahá tsi yo tyin nyɨvɨ javahá tsa caquiñi, cua cayu ñi tsihin ñuhu̱ tsa ña cua ndahva maa.
Vasu ndi maa tacan cuvi̱, vityin ndi iyó ra jandaví ñaha naha ra. Cuñí ra naha tyin vaha javahá ra naha. Maa tyin jatɨvɨ́ ra naha cuñu ñuhu ra naha tan ña tsahá ra naha tsa cundaca ñaha Jutu Mañi yo tsi ra naha. Caahán ra naha ndavaha ñi sɨquɨ ra iyó ca tunyee iñi tsi tan ñavin ca maa ra naha. Tan ndi ángel Miguel tsa cahnu cuví nuu Nyoo, ña cana̱ iñi ra javahá ra tacan. Tyin quɨvɨ cañi̱ tahan ra tsihin nu ña vaha tsa cuenda cuñu ñuhu ra Moisés, ña cana̱ iñi ra caha̱n ra ndavaha ñi sɨquɨ nu. Intuhun ñi tsa catyi̱ ra tsihin nu: “Na tatsi tuñi Jutu Mañi yo tsi un” catyi̱ ángel Miguel can tsihin nu ña vaha. 10 Maa tyin ra tsa jatyañú tsi ndo can naha ra, caahán ra naha ndavaha ñí tyin ña tsitó ra naha. Tan javahá ra naha tumaa javahá quɨtɨ, tyin quɨtɨ ña cutuñí iñi tɨ. Icá ñi maa tɨ naha tɨ tsa cuñí cuñu ñuhu tɨ naha tɨ. Tan tacan tucu ra can naha ra. Tsihin tsa caquiñi tsa javahá ra naha jatɨvɨ́ ra naha juvin ñi tsi maa ra naha.
11 ¡Ndahvi ra ndaahvi can naha ra! tyin javahá ra naha tumaa javaha̱ ra Caín. Tan tsa cuenda tsa cuñí ra naha jaha canaa ra naha xuhun, nacoo̱ ra naha ityi Nyoo tumaa javaha̱ ra Balaam. Tan cua cunaa ra naha tumaa cunaa̱ ra Coré, tyin tsihi̱ ra can tsa cuenda tsa ña tyaa̱ yahvi ra tsa caha̱n ra cuvi̱ ityi nuu tsihin ra. 12 Ra tsa jatyañú tsi ndo naha ra tsahá ra naha ticanuu tsi ndo nu ndu iín ndo. Tyin tsatsí ra naha tan tsihí ra naha tsihin tsa sɨɨ cuñí ra naha, tan ña cahán nuu ra naha tsa ña jahá ra naha tsa ñayɨvɨ tsi Nyoo. Cuví ra naha tumaa ra tsa ña jahá cuenda vaha mbee, tyin juvin ñi tsi maa ra naha jahá cuenda ra naha. Cuví ra naha tumaa vico tsa yɨhɨ́ ityi sɨquɨ tun tsa cua cuun savi tan cuahán tsi tsihin tatyi tan ña cuun savi. Cuví ra naha tumaa yutun tsa ña tsahá tsɨtɨ. Tyin yutun tsa ña tsahá tsɨtɨ cuví tun tumaa yutun tsa tsa tsihi̱ vasu ndi nyitó tun. Tan tumaa tsa uvi tsaha cua cúu tun tyin cua tyahnya cuii yoho tun. 13 Tan juvin ñi cuví tucu ra can naha ra tumaa ndutya ñuhu xaan tsa nacoó tiñuu nu nyɨtɨ tyin tsahá ra naha ticanuu. Tan cuví tucu ra naha tumaa tiñuu tsa iyó andɨvɨ tsa tsinaa̱. Tsa nyaá maa tsa cua ndoo cuii ra naha nu naa. Tacan ñi maa tsa cua tahan ra naha.
14 Tuhun ra can naha ra caha̱n ra Enoc taha̱n tsanaha. Ra Enoc tsa tsinu utsa tsa cuví tata ra Adán. Caha̱n ra tuhun tsa tsaha̱ maa Nyoo tsi ra, tan catyi̱ ra: “Nyehe̱ yu nu vatsí Jutu Mañi yo tan cuenda mil ángel ra vatsí tsihin ra 15 tyin vatsí ra vatsí tatsí tuñi ra tsi nyɨvɨ caquiñi tsa cuenda tandɨhɨ tsa ña vaha tsa javaha̱ ñi, tan nyɨvɨ caahán ndavaha ñi sɨquɨ ra”, catyi̱ ra Enoc taha̱n tsanaha. 16 Ra tsa jatyañú tsi ndo naha ra, ña ndoó ra naha vaha tsihin tsa tsahá Nyoo tsi ra naha. Caahán ra naha tan catyí ra naha: “Yɨɨ xaan, cahnu xaan tundoho nyehé yo.” Javahá ra naha tsa cuñí cuñu ñuhu ra naha. Yaa xaan caahán ra naha. Tan tsa caahán ra naha tsa vaha tsihin nyɨvɨ, javahá ra naha can tyin cuñí ra naha tsa cahan nyɨvɨ tyin vaha xaan iñi ra naha.
Nu tsahá cuenda ra Judas tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo
17 Yañi, ña tya̱a yahvi ndo tsi ra can naha ra. Maa tyin ndu̱cuhun iñi ndo tuhun tsa caha̱n ra tsa tava̱ tyiñu Jutu Mañi yo Jesucristo, 18 tyin catyi̱ ra naha tyehen: “Nu cua ndɨhɨ quɨvɨ cua coo ra vacu nducu tuhun Nyoo. Cua coo ra naha tsihin tsa ña vaha tsa tsicá iñi ra naha.” 19 Ra tsa caha̱n ra naha tuhun cuví ra cuñí jasɨɨn tsi yo. Tyin tyaá yahvi ra naha cuhva cuñí cuñu ñuhu ra naha tan nduve Tatyi Ii Nyoo iyó tsihin ra naha.
20 Maa tyin nyooho yañi, ja̱ndu iin ndo iñi ndo tsihin tsa tsinú iñi ndo tsi ra Cristo. Nda̱can tahvi ndo tsi ra tsihin tunyee iñi Tatyi Ii maa ra. 21 Ndu̱cu ndo cuhva cunyanaa vaha ca ndo tsi Nyoo, tyin tacan tan coto ndo tyin cuñí xaan ra tsi yo. Tan cu̱atu ndo quɨvɨ cuhun yo coo cuii yo tsihin ra. Tyin yacan cuví tsa cua cuhva Jutu Mañi yo Jesucristo tsi yo tsa cuenda tsa cundaahví iñi ra tsi yo.
22 Ca̱han yuhu ndo tsihin nyɨvɨ tsa ña tsinú iñi, na tsinu iñi ñi. 23 Ndu̱cu ndo cuhva cacu ñi tsa cua cayu. Cu̱ndaahvi tucu iñi ndo nyehe ndo tsi inga ñi tsa javahá tsa caquiñi. Maa tyin ja̱ha ndo cuenda tsi ndo tsa ña cua javaha ndo tsa caquiñi tsa javahá ñi, tyin nda cuanda jahma nditsí ñi tan ña vaha can.
Nu ndɨhɨ caha̱n ra Judas tan jacahnu̱ ra tsi Nyoo
24-25 Intuhun ñi Nyoo iyó, tan iyó xaan tsa tsiñi tuñi tsi ra. Ra ican cuví ra tsa jacacú tsi yo. Tan iyó xaan tunyee iñi tsi ra tsa jahá cuenda ra tsi yo tsa ña coo ca cuatyi yo quɨvɨ cua cuhun yo tsihin ra nu cahnu cuví nu nyaá ra. Tan sɨɨ xaan cua cuñi yo.
Na coto yo tsa cahnu xaan cuví ra. Na jacahnu yo tsi intuhun ñi maa ra tyin cahnu xaan cuví ra. Tan iyó xaan tunyee iñi tsi ra. Na cundaca ñaha intuhun ñi maa ra tandɨhɨ. Tyin nda nu quitsi̱ tsi, tan vityin, juvin ra ndacá ñaha tan tacan ñi maa cua cundaca ñaha ra.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.