Tsa Janaha̱ Ra Jesucristo Tsi Ra Juan
1
Tsa nyehe̱ ra Juan
Nyoo tava̱ tyiñu ra tsi ra Jesucristo tyin cuhva cuenda ra tsi ra jahá tyiñu tyiñu ra tyin tsa cuyatyin cuii javaha ra tsa cua javaha ra. Tan jaquitsi̱ ra Jesucristo iin ángel ra tan tsaha̱ cuenda ra tandɨhɨ tsa cua cuvi tsi yuhu, ra Juan, ra cuví musu ra. Tan caahán yu tandɨhɨ tsa nyehe̱ yu. Tan cuví yu tsandaa tsa cuenda tuhun Nyoo tsa jacoto̱ ra Jesucristo tsi yu.
Sɨɨ xaan cuví tsi nyɨvɨ tsa cua cahvi tuhun Nyoo tsa nyaá nu tutu ihya tan cuñí ñi tuhun caahán tsi tan tyaa yahvi ñi itsi, tyin tandɨhɨ tuhun tsa nyaá nuu tutu ihya, tsa yatyin cuii cundaa tsi.
Nu jacuhu̱n ra Juan tutu tsi nyɨvɨ tsa utsa taahan vehe ñuhu
Yuhu ra Juan jaquitsí yu tutu ihya tsi nyooho, nyɨvɨ tsicá tsa utsa vehe ñuhu tsa cayucú ityi Asia. Na nasoco Nyoo tsi ndo. Tan tacan tucu tsa utsa tatyi ii tsa iyó nu ndacá ñaha ra. Tan na coo tsa taxin añima ndo jahá ra. Nyoo tacan ñi iyó maa ra, juvin ra cuví Nyoo nda tsanaha, tan vityin, tan juvin ra cua quitsi. Tan na̱quihin tucu ndo tsa vaha jahá ra Jesucristo. Tyin ra ican cuví ra tsandaa tan tsa nditsa. Juvin ra cuví ra tsa nandoto̱ tsa jihna ñi. Tan ndacá ñaha ra tsi ra cuví rey tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya naha ra. Tan cuñí xaan ra tsi yo, tan nacatya̱ ra tsi yo tsihin nɨñɨ ra. Tan tsaha̱ ra tsa cuví yo rey tan cuví yo jutu tyin jahá tyiñu yo tyiñu Nyoo Jutu ra. ¡Na jacahnu yo tsi ra tan na ña cundɨhɨ maa tsa ndacá ñaha ra! Tan nacuvi tsi tacan.
¡Nye̱he jihna ndo! ¡Tsa vatsí ra Cristo nu vico andɨvɨ! Tandɨhɨ nyɨvɨ cua nyehe ñi tsi ra nda cuanda nyɨvɨ tsa jañicueehe̱ tsi ra tan cua nyehe ñi tsi ra. Tan tandɨhɨ ñi cua vacu xaan ñi tyin cua nayuhvi ñi nyehe ñi tsi ra inga tsaha tyin juvin ñi maa ra cuví. Nditsa, tacan cua cuvi, tan na cuvi tsi tacan ñi.
Catyí Jutu Mañi yo:
―Yuhu cuví ra jihna ñi, tan yuhu cuví ra cua coo nu cua ndɨhɨ quɨvɨ, tumaa letra A tan Z ―catyí Jutu Mañi yo, ra iyó tandɨhɨ tunyee iñi tsi. Tacan ñi iyó maa ra: Juvin ra cuví Nyoo nda tsanaha, tan vityin, tan juvin ra cua quitsi.
Nu nyehe̱ ra Juan tsa iyo caá ra Cristo
Yuhu ra Juan cuví yu yañi ndo. Tan iin caa ñi nyehé yu tundoho tsihin ndo, tan ndacá ñaha Nyoo tsi yo, tan iin caa ñi cunyee xaan iñi yo náa cuví tsi yo tyin jatyinyeé ra Jesucristo tsi yo. Nyií yu vehe caa ñuhu Patmos tsa canyií mahñu ndutya ñuhu. Nyií yu vehe caa tsa cuenda tsa caahán yu tuhun Nyoo tsa jacuaha̱ ra Jesucristo. 10 Tan iin tumingu quɨvɨ jacahnú yo tsi Jutu Mañí yo, tuvi̱ iñi yu tsa nyaá Tatyi Ii Nyoo tsihin yu. Tan tsiñi̱ yu iin ndusu ñihi xaan ityi tsata yu, tumaa ndusu trompeta. 11 Tan catyí tsi tsihin yu tyehen:
―Yooho, Juan. Yuhu cuví ra jihna ñi, tan yuhu cua coo nu cua ndɨhɨ quɨvɨ. Tya̱a nu iin tutu tandɨhɨ tsa cua nyehe un. Tan ja̱cuhun itsi vehe ñuhu tsa utsa ñuu tsa cayucú ityi Asia: vehe ñuhu ñuu Éfeso, vehe ñuhu ñuu Esmirna, vehe ñuhu ñuu Pérgamo, vehe ñuhu ñuu Tiatira, vehe ñuhu ñuu Sardis, vehe ñuhu ñuu Filadelfia, tan vehe ñuhu ñuu Laodicea ―catyí ndusu can tsihin yu.
12 Tacan tan nyico̱ coo yu tyin cuñí yu nyehe yu yóo caahán tsihin yu. Tan nyehe̱ yu utsa taahan candileru xuhun cuaan. 13 Tan mahñu tsa utsa taahan candileru can, nyehe̱ yu nyaá iin ra tsa caá tumaa caá rayɨɨ ñuhu ñayɨvɨ ihya. Nditsí ra jahma cañi nda nu tsaha ra. Tan yɨhɨ́ iin cinturón xuhun cuaan yɨquɨ nyica ra. 14 Tan ixi jiñi ra cuitsin tsi, tumaa cuitsin ixi mbee, tan tumaa cuitsin catyi. Tan tinuu ra caá tsi tumaa caá nu cayú ñuhu̱. 15 Tan xiñú xaan tsaha ra tumaa xiñú iin caa tsa nañí bronce tsa tuhvá yo nacuhvá tsa yaha quita can tsitsi ono nu cayú ñuhu̱. Tan ñihi xaan ndusu ra tumaa ndusu ndutya cuaha. 16 Tan ndaha cuaha ra nyecú utsa taahan tiñuu andɨvɨ. Tan tuhun quitá yuhu ra caá tsi tumaa caá mityi tsa xaan nduvi tsiyo yuhu. Tan nuu ra caá tsi tumaa caá tun ñihi xaan nyehé ñicanyii.
17 Cuhva tsa nyehe̱ yu tsi ra, nduva̱ yu tsaha ra tumaa tsa tsihi̱ yu. Maa tyin tyiso̱ ra ndaha cuaha ra sɨquɨ yu, tan catyí ra tsihin yu:
―Ña na̱yuhvi un. Yuhu cuví ra jihna ñi, tan yuhu cua coo nu cua ndɨhɨ quɨvɨ. 18 Yuhu nyito yu vasu tsihi̱ yu, maa tyin vityin ña cua cundɨhɨ maa tsa iyó yu. Tan iyó ndatu tsi yu tsa catyi yu ama taahán tsi cúu nyɨvɨ, tan tatun cuhun ñi anyaya o ña cuhun ñi. 19 Tya̱a nu libru tandɨhɨ tsa nyehe̱ un, tan tsa iyó vityin, tan tsa cua coo nu cuahán ca tsi. 20 Tuhun ihya cuví tuhun xeehe cuenda tsa utsa tiñuu tsa nyecú ndaha cuaha yu, tan tsa cuenda tsa utsa candileru xuhun cuaan can: Tsa utsa tiñuu can caahán tsi cuenda tsa utsa ra caahán tuhun yu tsa utsa vehe ñuhu. Tan tsa utsa candileru can cuñí tsi catyi tsa utsa vehe ñuhu.