2
Nu quitsaha̱ tsahá cuenda ra Cristo tsi nyɨvɨ tsicá tsa utsa vehe ñuhu: Tsa tsaha̱ cuenda ra tsi nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu ñuu Éfeso
’Ja̱cuhun tutu tsi ra caahán tuhun yu tsihin nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu ñuu Éfeso. Tan ca̱tyi tsihin ra tyehen: “Tyehen catyí ra tsa nyecú utsa tiñuu ndaha cuaha, tan tsicá nuu ra mahñu tsa utsa candileru xuhun cuaan: Yuhu tsitó yu tandɨhɨ tsa javahá ndo. Tan nyehé yu tyin ñihi xaan jahá tyiñu ndo tan cunyeé xaan iñi ndo. Tan tsitó yu tyin ña cuñí ndo nyehé ndo tsi nyɨvɨ caquiñi. Tan tsitó yu tyin tuhvá ndo nducu cuhva tsi ra tsa catyí tyin ra tsicá tyiñu Nyoo cuví ra naha, tan tsito̱ ndo tyin ña nditsa ra naha. Cunyeé xaan iñi ndo. Tan nyehé xaan ndo tundoho tan jahá tyiñu xaan ndo tsa cuenda yu tsihin tsa ña ndu uvi iñi ndo. Maa tyin iyó iin tsa ña vaha javahá ndo, tyin ña cuñí ca ndo tsi yu vityin tumaa tsa cuñí ndo tsi yu quɨvɨ jihna ñi. Yacan cuenda ndu̱cuhun iñi ndo numaa nda nduva̱ ndo. Tan na̱sama ndo cuhva iyó ndo, tan ja̱vaha nyico ndo tumaa javaha̱ ndo quɨvɨ naquihi̱n cuenda ndo tsi Nyoo. Tatun ña nasama ndo cuhva iyó ndo, tsa nyaá tsa cua quitsi yu nu yucú ndo, tan quinyaa yu candileru ndo nu nyaá tsi. Maa tyin tatun ndu uvi iñi ndo cuatyi ndo, ña cua quitsi yu quinyaa yu itsi. Cuaha tsa ña vaha javahá ndo, maa tyin iyó tucu tsa vaha javahá ndo, tyin ña cuñí ndo nyehe ndo tsa caquiñi tsa javahá nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra Nicolás. Tacan tucu yuhu ña taahán iñi yu nyehé yu yacan. Nyooho tsa iyó soho, tya̱a soho ndo tsa caahán Tatyi Ii Nyoo tsihin nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu. Catyí ra tyehen: Tatun cuvi jaha canaa ndo tsi nu ña vaha, cuhva yu tsa catsi ndo tsɨtɨ yutun tsa tsahá tsa coo nyito añima ndo. Tan yutun can nyaá tun nda nu iyó Nyoo nda gloria, tyin ndacan, maa ñi maa tsa vaha iyó.”
Tsa tsaha̱ cuenda ra Jesucristo tsi nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu ñuu Esmirna
’Ja̱cuhun ndɨhɨ tutu tsi ra caahán tuhun yu tsihin nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu ñuu Esmirna, tan ca̱tyi tsihin ra tyehen: “Tyehen catyí ra cuví tsa jihna ñi, ra cua coo nu cua ndɨhɨ quɨvɨ, ra tsa tsihi̱ tan nandoto̱: Yuhu nyehé yu tandɨhɨ tsa javahá ndo. Tan tsitó yu tyin nyehé xaan ndo tundoho. Tan tsitó yu tsa ndaahvi ndo, maa tyin tsihin tuhun Nyoo cuca ndo. Tan tsitó yu tsa caahán nyɨvɨ Israel ndavaha ñi sɨquɨ ndo. Tan ndi ñavin ñi Israel cuví ñi tsitsi añima ñi tyin cuenda nu ña vaha, nu nañí Satanás, cuví ñi. 10 Maa tyin ña na̱yuhvi ndo tsa nyehé ndo tundoho. Tyin nu ña vaha cua tyihi nu tsi juhva ndo vehe caa, tyin cua nducu cuhva nu tsi ndo tatun cua jaña ndo tsi Nyoo. Tan utsi quɨvɨ cua nyehe ndo tundoho. Maa tyin cu̱anyicun vaha ndo tsi Nyoo nda cuanda cúu ndo. Tan yuhu cua cuhva yu ñayɨvɨ coo ndo tsihin Nyoo. 11 Nyooho tsa iyó soho, tya̱a soho ndo tsa caahán Tatyi Ii Nyoo tsihin nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu. Catyí ra tyehen: Tatun cuvi jaha canaa ndo tsi nu ña vaha, ña cua cuhun ndo anyaya, quɨvɨ cúu nyɨvɨ tsa tsinu uvi tsaha.”
Tsa tsaha̱ cuenda ra Jesucristo tsi nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu ñuu Pérgamo
12 ’Ja̱cuhun tucu tutu tsi ra caahán tuhun yu tsihin nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu ñuu Pérgamo. Tan ca̱tyi tsihin ra tyehen: “Tyehen catyí ra tsa ndahá mityi tsa xaan nduvi tsiyo yuhu: 13 Yuhu nyehé yu tandɨhɨ tsa javahá ndo. Tan tsitó yu tyin vaha javahá ndo tyin ña jandɨhɨ́ ndo tsa tsinú iñi ndo tsi yu. Tan tacan ñi tsinú maa iñi ndo tsi yu vasu ndi maa iyó ndo nu iyó nu Satanás, nu ndacá ñaha nu, nu tsahñi̱ nyɨvɨ tsi ra Antipas, ra tsa cuvi̱ tsandaa cuenda yu. 14 Maa tyin quituví juhva tsa javahá ndo nuu yu: Tyin ñuu Pérgamo nu yucú ndo ihya, yɨhɨ́ ra tsa ña cuñí jandɨhɨ́ cuhva tsa javaha̱ ra Balaam, ra tsicoo̱ tsanaha. Tyin ra Balaam natyuhu̱ ra tsi ra Balac, na jacatsi ra cuñu quɨtɨ tsa jamañi̱ nyɨvɨ nu tsitoho tsi nyɨvɨ Israel. Tan natyuhu̱ ra tsi ra na catyi ra tsihin ñi tyin ñavin cuatyi cuví tun iin ñaha tan iyó ña tsihin iin rayɨɨ vasu ña tindaha̱ ñi, tan tacan tucu ñi rayɨɨ. 15 Tan juvin ñi iyó tucu juhva nyɨvɨ tsa ña cuñí nacoo tsa jacuahá ra yɨhɨ́ cuenda ra Nicolás. Tan yuhu ndasɨ cuñí yu nyehe yu tsa jacuahá ra can naha ra. 16 Yacan cuenda ja̱numi ndo na̱sama ndo cuhva iyó ndo. Tyin tatun ña nasama ndo cuhva iyó ndo, cua quitsi yu nu yucú ndo tsa numi ñi tan cua cañi tahan yu tsihin nyɨvɨ tsa javahá tacan tsihin mityi [tsa cuví tuhun] quitá yuhu yu. 17 Nyooho tsa iyó soho, tya̱a soho ndo tsa caahán Tatyi Ii Nyoo tsihin nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu: Tatun cuvi jaha canaa ndo tsi nu ña vaha, cua cuhva yu tsa catsi ndo paan tsa cuví maná tsa nyií xeehe. Tan cua cuhva yu iin yuu cuitsin tsi ndo. Tan nu yuu can nyaá iin sɨvɨ tsaa tsa yoñi tsitó; intuhun ñi nyɨvɨ tsa cua naquihin yuu can cua coto sɨvɨ can.”
Tsa tsaha̱ cuenda ra Jesucristo tsi nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu ñuu Tiatira
18 ’Ja̱cuhun tucu tutu tsi ra caahán tuhun yu tsihin nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu ñuu Tiatira. Tan ca̱tyi tsihin ra tyehen: “Tyehen catyí Sehe Nyoo, ra tsa caá tinuu tumaa caá nu cayú ñuhu̱. Tan tsaha ra caá tumaa caá caa bronce tsa xiñu xaan. 19 Yuhu nyehé yu tandɨhɨ tsa javahá ndo. Tan tsitó yu tsa cuñí xaan ndo tsi nyɨvɨ. Tan tsitó yu tyin tsinú xaan iñi ndo tsi yu, tan jatyinyeé ndo tsi nyɨvɨ, tan cunyeé xaan iñi ndo. Tan tsitó yu tyin cuaha ca tsa vaha javahá ndo vityin tan ñavin ca nu quitsi̱ tsi. 20 Maa tyin iyó juhva tsa cuñí yu cahan yu tsihin ndo: Nyehé yu tyin tsahá ndo ndatu tsi [ñaha tsa javahá tumaa javaha̱] ña Jezabel [tsa tsicoo̱ taha̱n tsanaha]. Ña ican jacuaha tsi ndo, catyí ña tyin Nyoo tsahá tuhun caahán ña, maa tyin jandaví ñaha ña tsi nyɨvɨ tsa jahá tyiñu tyiñu yu tsihin tuhun jacuahá ña. Tyin catyí ña tyin ñavin cuatyi cuví tsa coo iin rayɨɨ tsihin ñaha o iin ñaha tsihin rayɨɨ tun ña tindaha̱ ñi. Tan jacuahá ña tyin cuví catsi ñi nyayu tsa jamañi̱ nyɨvɨ tsi tsitoho. 21 Yuhu tsa ndatu̱ xaan yu tsa nasama ña cuhva iyó ña, maa tyin ña cuñí ña javaha ña can. Ña cuñí ña jandɨhɨ ña tsa tsicá nuu ña tsihin rayɨɨ. 22 Tan vityin cua quihin cuehe tsi ña tan ña cua cuvi nduvita ña. Tan nyɨvɨ javahá tsa caquiñi tsihin ña, cua cuhva yu tundoho nyehe ñi tatun ña ndu uvi iñi ñi tsa javahá ñi. 23 Tan cua cahñi yu sehe ña. Tacan tan cua coto tandɨhɨ nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu, tyin yuhu tsitó yu tandɨhɨ tsa tsicá iñi ñi, tan tandɨhɨ tsa iyó añima ñi. Tan tsa intuhun intuhun nyooho cua cuhva yu tsa taahán tsi tsi ndo tsa cuenda tsa javaha̱ ndo. 24 Maa tyin tandɨhɨ ca nyooho tsa iyó ñuu Tiatira, nyooho tsa ña naquihi̱n cuenda cuhva jacuahá ña, ndi ña javahá ndo tsa catyí nyɨvɨ tyin cuví tuhun xeehe cuenda nu ña vaha, ña tyaá yu inga tsa yɨɨ sɨquɨ ndo. 25 Maa tyin ja̱ñihi ndo javaha ndo tsa vaha nda cuanda quitsi nyico yu. 26 Tan nyooho tsa jaha canaa tsi nu ña vaha, tan javahá ndo cuhva cuñí yu nda cuanda nu ndɨhɨ tuhun, cua cuhva yu ndatu tsi ndo tsa cundaca ñaha ndo tsi nyɨvɨ iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. 27 Tumaa tsaha̱ Jutu yu ndatu tsi yu tsa cundaca ñaha yu, tacan cua cundaca ñaha ndo. Tan tsihin iin tatun tsa cuví caa cua tatsi tuñi ndo tsi nyɨvɨ. Tan cua tahvi cuatyi ndo tsi ñi tumaa tsa tahví cuatyi yo quɨsɨ. 28 Tan cua cuhva yu tiñuu cahnu tsa caná tsa naa ca coo tsihin ndo. 29 Nyooho tsa iyó soho, tya̱a soho ndo tsa caahán Tatyi Ii Nyoo tsihin nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu.”