5
Ndícani Pedro nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ndía̱ ndítahan nu̱ ná caja na
Ta viti cúni̱ ca̱ha̱n loho i̱ xi̱hín na̱ sa̱cua̱ha̱ nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu tañu ndó ja̱n jáchi̱ da̱ sa̱cua̱ha̱ cúú ri ye̱he̱ va. Ta cúú u̱ in da̱ na̱xini xi̱hín nu̱ú i̱ tá quia̱hva na̱ndoho ini Jesucristo. Ta tá quia̱hva cuni na̱ sa̱cua̱ha̱ ndaja cáhnu cacuu na nu̱ Ndióxi̱ tá cu̱hu̱n na̱ coo na xi̱hi̱n mé á quia̱hva já caja ri Ndióxi̱ xi̱hín ye̱he̱ va tá ná xi̱nu̱ co̱o qui̱vi̱ nu̱ ndíhí. Xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ ndó ña̱ ná cacomí va̱ha ndó cuéntá sa̱há na̱ cúú cuéntá Jesús. Caja ndó ña̱ xi̱hín ndinuhu ini ndó jáchi̱ mé Ndióxi̱ na̱jándicoo a na ndáha̱ ndo̱. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíní ñúhú coo cuéntá va̱ha ndó xi̱hi̱n ná tá quia̱hva cúni̱ Ndióxi̱. Ta coto a̱ cája ndó ña̱ xi̱hín ña̱ ndúsa̱. Ta ni a̱ cája ndó ña̱ sa̱há jiu̱hún. Ña̱ ndítahan caja ndó quéa̱ caji̱i̱ ini ndó xi̱hín chuun yóho. Ta co̱ ndítahan cahvi ini ndo̱ ña̱ cúú ndó xitoho na̱ cúú cuéntá Jesús ja̱n jáchi̱ na̱ ja̱n cúú ná na̱ na̱jándacoo Ndióxi̱ nu̱ ndó candaa ndó. Xíní ñúhú caja va̱ha ndó já ná cuni ri na̱ ja̱n va caja na ña̱. Jáchi̱ na̱ ja̱n cúú ná tátu̱hun ndicachi ta ndóhó cúú ndó tátu̱hun da̱ ndáá ñahá. Ña̱ cán quéa̱ tá ná quixi Jesucristo, mé á cúú da̱ sa̱cua̱ha̱ nu̱ú ndihi da̱ ndáá na̱ cúú cuéntá mé á a̱nda̱ já ndiquia̱hva mé á ña̱ ndítahan ndiquehe ndó sa̱há chuun na̱caja ndó yóho. Ta ña̱ quia̱hva mé á nu̱ ndó a̱ cácuu toho a in ña̱ha ña̱ ndihi sa̱ha̱.
Ta viti cáha̱n ri̱ xi̱hi̱n ndóhó, da̱ tacú. Xíní ñúhú coo jo̱ho ndó nu̱ sáhndá na̱ sa̱cua̱ha̱ nu̱ ndo̱. Tócó ndihi ndó ndítahan candúsa táhan ndó ta co̱ ndítahan nu̱ ndó ndiñehe jícó ndo̱ mé ndó jáchi̱ já cáchí tu̱hun Ndióxi̱:
Xójo̱ ini Ndióxi̱ xi̱hín na̱ cátóó ndiñehe jícó mé,
joo cája ña̱ma̱ni̱ xi̱hín na̱ jánuu ndáha̱ mé.
Ña̱ cán quéa̱ ndítahan jánuu ndáha̱ ndó mé ndó nu̱ Ndióxi̱ jáchi̱ sa̱ cánda̱a̱ ini ndó ña̱ cáhnu ndiva̱ha cúú mé á. Va̱xi qui̱vi̱ jándiñehe jícó mé á ndo̱hó sa̱há ña̱ na̱jánuu ndáha̱ ndó mé ndó. Tá ndícani ndiva̱ha ini ndó ndítahan ca̱ca̱ ta̱hví ndó nu̱ Ndióxi̱ ña̱ ná chindeé a̱ ndo̱hó jáchi̱ ñúhu ini a sa̱ha̱ ndo̱.
Cuéntá coo ndó ta coto a̱ náá ini ndó jáchi̱ tiñáhá sa̱cua̱ha̱ cúú rí rí i̱hvi̱ yo̱ ta xíca nuu rí tañu mí yóho. Ta tá quia̱hva cája in león ndáhyi̱ rí ndúcú rí yo caxí rí quia̱hva já cája tiñáhá sa̱cua̱ha̱ yóho jándicava rí ña̱yivi nu̱ú cua̱chi. Xíní ñúhú coo ndacú ini ndó ta candeé ndusa ini ndó Ndióxi̱ já cuu quee va̱ha ndó xi̱hi̱n ri̱. Ta ndítahan ndicu̱hu̱n ini ndó ña̱ tá quia̱hva ndóho ini ndó quia̱hva já ndóho ri java ga̱ na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ndijáá ñuyíví. 10 Ta tá sa̱ na̱ya̱ha chá tiempo ndóho ini ndó a̱nda̱ jáví caja Ndióxi̱ ña̱ ná ndoo cua̱chi ndó ta jándi̱hvi mé á ndée̱ a̱ ini ínima̱ ndo̱. Níí tiempo cacuu ndó ña̱yivi ndacú ini xi̱hín tu̱hun Ndióxi̱ ta xi̱hín ña̱ yóho candeé ndusa ini ndó Ndióxi̱. Mé á cán cája cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n yo̱. Ta na̱cana mé á mí ña̱ ná co̱hó coo í indiví ña̱ ná ndaja cáhnu Ndióxi̱ mí a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ sa̱há ña̱ in na̱nduú xi̱hín Jesucristo. 11 Cáhnu ná cacuu mé á ta íin ndée̱ a̱ cája tócó ndihi ña̱ cúni̱ a̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Já ná coo.
Ndínda̱yí Pedro na̱ cáhyí da̱ carta nu̱u̱ cán
12 Chíndeé Silvano ye̱he̱ cáhyí i̱ carta yóho ta chíndahá i̱ ña̱ nu̱ ndo̱. Ta cája i̱ cuéntá mé Silvano yóho cája chúun da cuéntá Ndióxi̱ xi̱hín ndinuhu ini da. Na̱ca̱hyí i̱ mé carta loho nu̱ ndo̱ jáchi̱ cúni̱ ndicani i̱ ña̱ nda̱a̱ nu̱ ndó ña̱ cája tá cája Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndo̱. Xíní ñúhú coo ndacú ini ndó ta a̱ ndíndójó ndó tócó ndihi ña̱ na̱cachi i̱ xi̱hi̱n ndó yóho.
13 Na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Babilonia chíndahá na̱ Ndióxi̱ coo ndó. Ta tá quia̱hva na̱ndaca̱xi Ndióxi̱ ndo̱hó quia̱hva já na̱ndaca̱xi ri á na̱ cán va. Ta jári Marcos, da̱ cúú tátu̱hun ja̱hyi i̱ chíndahá da̱ Ndióxi̱ coo ndó. 14 Ca̱ha̱n Ndióxi̱ xi̱hi̱n táhan ndó ta tatí yúhu̱ sa̱jóho táhan ndó jáchi̱ quia̱hva já ndítahan caja ndó sa̱há ña̱ quíhvi̱ ini táhan ndó.
Ta ña̱ cúni̱ quéa̱ ná coo va̱ha ini ndihi ndó, na̱ cúú cuéntá Jesucristo. Já ná coo.