Carta na̱ca̱hyí Pedro chí i̱vi̱
1
Cáhyí tucu Pedro inga carta nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús
Ye̱he̱ cúú Simón Pedro ta cája chúun i̱ cuéntá Jesucristo ta cúú u̱ in apóstol na̱chindahá mé á ña̱ ná ca̱ha̱n i̱ sa̱há tu̱hun a. Cáhyí i̱ carta yóho nu̱ ndóhó, na̱ na̱ñe̱he̱ táhvi̱ candeé ini Ndióxi̱ tá quia̱hva cándeé ini nde̱he̱ mé á. Jáchi̱ cája nda̱a̱ Jesucristo tócó ndihi ña̱ha ta mé á cúú Ndióxi̱ cája cáhnu í. Ta mé á quéa̱ jáca̱cu mí. Ña̱ cúni̱ quéa̱ ná caja cua̱ha̱ Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndo̱ ta ná caja mé á ña̱ ná coo va̱ha ini ndó sa̱há ña̱ xíni̱ ndó yo cúú Ndióxi̱ ta sa̱há ña̱ xíni̱ ndo̱ yo cúú Jesús, xitoho í.
Jáxi̱nu̱ Ndióxi̱ iní ña̱ ná caja í ña̱ cúni̱ mé á
Xi̱hi̱n ndée̱ Ndióxi̱ na̱caja ña̱ ná a̱ ndíma̱ní ña̱ha nu̱ yo̱ catacú ñuyíví yóho. Ta náha̱ mé á nu̱ yo̱ ndá quia̱hva caja cáhnu í mé á xi̱hín ña̱ cája í. Jáchi̱ na̱caja mé á ña̱ ná canda̱a̱ iní sa̱ha̱ Jesucristo. Ta xi̱hi̱n ndée̱ mé á ta xi̱hi̱n tócó ndihi ña̱ náhnu cája mé á na̱ca̱xi a mí candeé iní mé á. Ta sa̱há ña̱ yóho na̱sa̱ha̱n tu̱hun a nu̱ yo̱. Ta náhnu ndiva̱ha cúú tu̱hun na̱sa̱ha̱n mé á nu̱ yo̱ ta ndíya̱hvi ndiva̱ha ña̱. Jáchi̱ xi̱hín tu̱hun na̱sa̱ha̱n mé á nu̱ yó já cuu xi̱nu̱ co̱o í coo í tá quia̱hva íin mé á. Ta xi̱hín ña̱ yóho cuu caxoo í nu̱ú ña̱ núu xíca̱ ini yiquí cu̱ñu í caja ñuyíví yóho. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ tá cúni̱ ndó ñe̱he̱ táhvi̱ ndó ña̱ma̱ni̱ nu̱ Ndióxi̱ xíní ñúhú candeé ini ndó Jesús. Ta va̱tí sa̱ cándeé ini ndó Jesús joo xíní ñúhú caja va̱ha ndó. Ta va̱tí sa̱ cája va̱ha ndó joo xíní ñúhú canda̱a̱ va̱ha ini ndó tu̱hun Ndióxi̱. Ta va̱tí sa̱ cánda̱a̱ ini ndó tu̱hun Ndióxi̱ joo xíní ñúhú ca̱hnu̱ ndó nu̱ú ña̱ núu ña̱ xíca̱ ini yiquí cu̱ñu ndó caja. Ta va̱tí sa̱ sáhnu̱ ndó nu̱ú ña̱ xíca̱ ini yiquí cu̱ñu ndó caja joo ndítahan coo cáhnu ini ndó. Ta va̱tí sa̱ íin cáhnu ini ndó joo ndítahan ndinducú ndo̱ caja ndó ña̱ cúni̱ Ndióxi̱. Ta va̱tí sa̱ cája ndó ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ joo ndítahan qui̱hvi̱ ini ndó ñani táhan ndó, na̱ cúú cuéntá Jesús. Ta xi̱hín ña̱ yóho cuu qui̱hvi̱ ini ndó tócó ndihi ña̱yivi.
Tá cája ndó tócó ndihi ña̱ yóho ta tá ndíhi ini ndó cuahnu ndó xi̱hi̱n á, a̱ cácuu toho ndó ña̱yivi co̱ chúun nu̱ Ndióxi̱. Ta tá ná xi̱nu̱ co̱o ndó canda̱a̱ ini ndó sa̱ha̱ Jesucristo, xitoho í já quéa̱ a̱ cácuu a ña̱ uun. Joo ndá na̱ co̱ cája tócó ndihi ña̱ na̱cachi i̱ xi̱hi̱n ndo̱ cúú ná tátu̱hun in na̱ cua̱á, in na a̱ cu̱ú cande̱hé va̱ha. Jáchi̱ na̱ndindójó na̱ ña̱ na̱jándoo Ndióxi̱ cua̱chi na̱caja na sa̱nahá. 10 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ ndítahan nu̱ mé ndó, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús ndi̱hi ini ndó na̱ha̱ ndo̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ mé a̱ nda̱a̱ táhyí cúú ndó na̱ na̱cana Ndióxi̱ cacomí a̱ cuéntá sa̱ha̱. Jáchi̱ tá ná caja ndó tócó ndihi ña̱ va̱ha na̱cachi i̱ xi̱hi̱n ndo̱ yóho a̱ ndícava toho ndó nu̱ú cua̱chi. 11 Ta xi̱hín ña̱ yóho núná nu̱ ndó cu̱hu̱n ndo̱ indiví nu̱ íin Jesucristo, xitoho í, mé á jáca̱cu mí ta cacomí a̱ cuéntá sa̱ha̱ yó a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
12 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ cáha̱n tá cáha̱n i̱ sa̱há ña̱ yóho nu̱ ndo̱ va̱tí sa̱ xíni̱ va ndó ña̱ ta va̱tí sa̱ cándeé ini ndó ña̱ nda̱a̱, ña̱ na̱jána̱ha̱ i̱ nu̱ ndo̱ yóho. 13 Cája i̱ ña̱ yóho jáchi̱ cáhán i̱ ña̱ ndítahan caja i̱ ña̱ nani tácú u̱ ñuyíví yóho. Jáchi̱ xíní ñúhú ndicani i̱ nu̱ ndo̱ ndía̱ quéa̱ va̱ha ta ndía̱ quéa̱ a̱ váha. 14 Jáchi̱ sa̱ na̱caja Jesucristo, xitoho í ña̱ ná canda̱a̱ ini i̱ ña̱ sa̱ na̱cayati qui̱ví quivi i̱ ta jándacoo i̱ ñuyíví yóho. 15 Joo ndúcú ndéé e̱ ndinducú u̱ ndá quia̱hva caja i̱ já ná a̱ ndíndójó ndó sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ yóho tá sa̱ na̱xi̱hi̱ i̱.
Ndícani Pedro ña̱ na̱xini da ndá quia̱hva cáhnu cúú Jesús
16 Tá na̱jána̱ha̱ nde̱ ndo̱hó ña̱ íin cua̱há ndée̱ Jesucristo, xitoho í ta tá na̱cachi nde̱ xi̱hi̱n ndo̱ quixi tucu mé á, co̱ó na̱sa̱cuu a tu̱hun na̱cana ji̱ni̱ mé nde̱ ña̱ jándahvi nde̱ ndo̱hó va̱ha. Jáchi̱ na̱xini xi̱hín nu̱u̱ mé nde̱ ndá quia̱hva cáhnu cúú Jesucristo, xitoho í.
17 Na̱xini nde̱ xi̱hín nu̱ú nde̱ tá na̱ndaja cáhnu Ndióxi̱, tátá yo̱ Jesucristo já na̱ndicáhnu ndiva̱ha mé á. Ta ñúchí ndiva̱ha na̱sahi̱in tá na̱xini jo̱ho nde̱ na̱cachi Ndióxi̱ já: “Mé a̱ yóho cúú ja̱hyi ma̱ní i̱ ta cáji̱i̱ ndiva̱ha ini i̱ xi̱hi̱n tócó ndihi ña̱ cája”, na̱cachi Ndióxi̱ sa̱há Jesús. 18 Ta mé nde̱ na̱xini jo̱ho nde̱ na̱ca̱ha̱n Ndióxi̱ chí indiví jáchi̱ na̱sa̱nduu nde̱ xi̱hín Jesús ji̱ni̱ mé yúcu̱ yi̱i̱ cán.
19 Ta íin inga tucu ña̱ha cáha̱n ndá quia̱hva cáhnu cúú Jesús ta ña̱ cán cúú ña̱ na̱ca̱hyí na̱ profeta sa̱nahá. Ta sa̱ xíni̱ va̱ha yó cúú á ña̱ nda̱a̱. Va̱ha cája ndó táa jo̱ho ndó ña̱ na̱ca̱hyí na̱ profeta cán jáchi̱ cúú á tátu̱hun in lámpara ña̱ jándiyéhe̱ nu̱ú naá ja̱nda̱ quia̱hva ná quixi Jesucristo. Ta mé á cúú á tátu̱hun qui̱mi cáhnu, rí quéta tá na̱ti̱vi jáchi̱ jándiyéhe̱ a̱ ínima̱ ña̱yivi. 20 Joo coto a̱ ndíndójó ndo̱ ña̱ ni in túhún toho na a̱ cu̱ú nducú ñehe ña̱ cáchí tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ú inga na sa̱há ña̱ cána ji̱ni̱ mé va na. 21 Jáchi̱ ni in profeta co̱ó na̱ca̱hyí na̱ ña̱ na̱sacu ini mé ná ca̱hyí. Ña̱ na̱caja na quéa̱ na̱ndiquia̱hva na mé ná ndáha̱ ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ta mé Ndióxi̱ na̱sa̱ha̱n tócó ndihi ña̱ na̱ca̱ha̱n na̱.