Carta nu̱ cuítí na̱ca̱hyí Pablo nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ñuu Tesalónica
1
Pablo xi̱hín da̱ xíca xi̱hi̱n dá chíndahá da̱ Ndióxi̱ coo na̱ cúú cuéntá Jesús ñuu Tesalónica
Ye̱he̱ cúú Pablo, da̱ cáhyí carta yóho xi̱hi̱n Silvano xi̱hín Timoteo ta chíndahá i̱ ña̱ nu̱ú ndihi ndó, na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Tesalónica. Ta in na̱nduu ndó xi̱hi̱n Ndióxi̱, tátá yo̱ ta in na̱nduu ndó xi̱hín Jesucristo, xitoho í. Ná caja Ndióxi̱, tátá yo̱ xi̱hín Jesucristo, xitoho í cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ndihi ndó ta ná caja mé á ña̱ ná coo va̱ha ini ndó.
Cándeé cáhnu ini na̱ Tesalónica Jesús
Já cuití ndíquia̱hva nde̱ ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ndihi ndó. Ta co̱ ndíndójó nde̱ xíca̱ ta̱hví nde̱ nu̱ mé á sa̱ha̱ ndo̱. Ndíquia̱hva nde̱ ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱, tátá yo̱ sa̱ha̱ ndo̱ jáchi̱ cándeé cáhnu ini ndó mé á. Ta sa̱há ña̱ quíhvi̱ ini ndó mé á sa̱há ña̱ cán quéa̱ cája chúun va̱ha ndó cuéntá mé á. Sa̱há ña̱ cándeé ini ndó Jesucristo ña̱ quixi tucu a ñuyíví yóho sa̱há ña̱ cán quéa̱ cája ndeé ini ndó tá ndóho ini ndó. Cuni jo̱ho va̱ha ndó, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Sa̱ xíni̱ nde̱ ña̱ quíhvi̱ ini Ndióxi̱ ndo̱hó ta na̱ca̱xi a ndo̱hó cacuu ndó cuéntá mé á. Tá na̱ca̱xi tu̱hun nde̱ tu̱hun va̱ha sa̱há Jesús nu̱ ndo̱ a̱ ju̱ú tu̱hun uun na̱ca̱ha̱n nde̱ xi̱hi̱n ndo̱. Na̱ca̱ha̱n nde̱ mé tu̱hun xi̱hi̱n ndée̱ ña̱ na̱sa̱ha̱n ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ nu̱ú nde̱. Ña̱ cán quéa̱ sa̱ xíni̱ ndo̱ ña̱ nda̱a̱ cuití va na̱ca̱ha̱n nde̱ xi̱hi̱n ndo̱. Ta sa̱ xíni̱ va̱ha ndó ña̱ na̱caja nda̱a̱ nde̱ tá na̱sa̱nduu nde̱ xi̱hi̱n ndo̱ jáchi̱ cúni̱ nde̱ chindeé nde̱ ndo̱hó.
A̱nda̱ jáví na̱casáhá ndó cája ndó ña̱ na̱caja mé nde̱ xi̱hín ña̱ na̱caja Jesucristo. Jáchi̱ na̱ndiquehe va̱ha ndó ña̱ na̱jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndo̱. Ta va̱tí na̱ndoho ndiva̱ha ini ndó joo na̱cavatá ndo̱ na̱caja ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱. Ta tá na̱ndihi na̱nduu ndó na̱ jána̱ha̱ nu̱ tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ ndúu estado Macedonia xi̱hi̱n estado Acaya ña̱ ndítahan caja na. Ta a̱ ju̱ú Macedonia xi̱hi̱n Acaya cuití va va̱ha jáchi̱ ndijáá ñuu na̱ndicui̱ta nuu tu̱hun va̱ha sa̱há Jesús na̱caja ndó. Ña̱ cán quéa̱ sa̱ xíni̱ tócó ndihi ña̱yivi ña̱ cándeé cáhnu ini ndó Ndióxi̱. Ña̱ cán quéa̱ ndá ñuu cása̱a̱ nde̱ cáxi tu̱hun na̱ cán nu̱ú nde̱ sa̱ha̱ ndo̱ chí co̱ xíní ñúhú ga̱ nde̱ ca̱ha̱n nde̱ sa̱ha̱ ndo̱ nu̱ ná. Ta viti tócó ndihi na̱ cán cáxi tu̱hun na nu̱ú nde̱ ndaja na̱ndiquehe va̱ha ndó tu̱hun na̱ca̱ha̱n nde̱ xi̱hi̱n ndo̱ tá na̱sa̱nduu nde̱ xi̱hi̱n ndó ñuu Tesalónica cán. Ta cáxi tu̱hun na ndaja na̱ndija̱ma ndó tá na̱ndicoo ndó ña̱ cája cáhnu ndó yo̱co̱ jáchi̱ viti cája cáhnu ndó Ndióxi̱ cuití va. Ta cáxi tu̱hun na ndaja na̱ndicó co̱o ini ndó ta na̱casáhá ndo̱ cája chúun ndó cuéntá Ndióxi̱, mé a̱ cája ña̱ nda̱a̱ cuití va, ña̱ tácú a̱ íin a indiví viti. 10 Ta cáxi tu̱hun na nu̱ú nde̱ ndá quia̱hva ndáti ndó ndicó co̱o Jesucristo quixi a indiví, mé a̱ cúú ja̱hyi Ndióxi̱. Ta Ndióxi̱ na̱jánditacu a Jesús, mé á jáca̱cu mí ná a̱ ndóho iní tá ná xi̱nu̱ qui̱ví caja vií Ndióxi̱ sa̱há cua̱chi ña̱yivi.