4
Ta jári ndóhó va, na̱ cúú xitoho co̱ ndítahan jándoho na̱há ndó na̱ na̱xeen ndó caja chúun nu̱ ndó ja̱n. Ndítahan caja va̱ha ndó xi̱hi̱n ná jáchi̱ va̱xi qui̱ví ndiquia̱hva ri ndóhó va cuéntá nu̱ú Ndióxi̱, xitoho ndó, ña̱ íin indiví.
A̱ jándacoo ndó ca̱ca̱ ta̱hví ndó nu̱ Ndióxi̱ xi̱hín ndinuhu ini ndó. Ta ndítahan coo tia̱hva va̱ha ndó ndiquia̱hva ndó ndixa̱hvi nu̱ mé á. Ca̱ca̱ ta̱hví ndó nu̱ Ndióxi̱ sa̱há nde̱ ña̱ ná cuná mé á íchi̱ nu̱ú nde̱ ca̱ha̱n nde̱ tu̱hun va̱ha sa̱há Jesucristo, mé tu̱hun na̱sahi̱in je̱hé a̱nda̱ viti. Ta sa̱ha̱ mé ña̱ yóho ndáca̱a̱n i̱ veca̱a viti. Ca̱ca̱ ta̱hví ndó nu̱ Ndióxi̱ ña̱ ná cuu ca̱ha̱n cáxí i̱ tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ú ña̱yivi tá quia̱hva ndítahan nu̱ú i̱ caja i̱.
Co̱ ndítahan caja ndó ña̱ yóho á ña̱ cáa nu̱ú na̱ co̱ cúú cuéntá Jesús. Ta xíní núhú ndi̱hi ini ndó ca̱ha̱n ndó tu̱hun Ndióxi̱ xi̱hi̱n ná. Tócó ndihi ña̱ cáha̱n ndó xíní ñúhú cacuu a ña̱ va̱ha, ña̱ cuu caji̱i̱ ini Ndióxi̱ xi̱hi̱n. Ta xíní ñúhú canda̱a̱ ini ndó ndaja caja ndó nducú ñehe va̱ha ndó tu̱hun nu̱ú ña̱yivi.
Ndínda̱yí Pablo na̱ ndúu ñuu Colosas
Chíndahá i̱ da̱ naní Tíquico nu̱ ndó ja̱n já ndicani da sa̱há i̱ nu̱ ndó. Mé da̱ cúú ñani máni̱ yo̱ ta xi̱hín ndinuhu ini da in cúú dá cája chúun da xi̱hín i̱. Chíndahá i̱ da̱ sa̱a̱ da̱ nu̱ ndo̱ já ná ca̱xi tu̱hun da xi̱hi̱n ndo̱ ndá quia̱hva ndóho nde̱ yóho. Ta chíndahá i̱ da̱ já ná quia̱hva da tu̱hun ndeé ini ndó. Ta chíndahá ri̱ ñani máni̱ yo̱ Onésimo, da̱ ndíco̱ cáhnu íchi̱ cuéntá Jesús cua̱ha̱n xi̱hi̱n dá ta mé Onésimo yóho cúú da̱ ñuu ndó ja̱n. Ta mé dá xi̱hi̱n Tíquico ca̱xi tu̱hun da nu̱ ndó ndaja cándo̱o nde̱ ja̱nda̱ viti.
10 Aristarco, da̱ ndáca̱a̱n veca̱a xi̱hín i̱ chíndahá da̱ Ndióxi̱ coo ndó. Ta jári Marcos, da̱ cúú ñani cua̱chí Bernabé chíndahá da̱ Ndióxi̱ coo ndó. Ta sa̱ na̱ca̱xi tu̱hun i̱ xi̱hi̱n ndo̱ ndá quia̱hva ndítahan caja ndó xi̱hi̱n Marcos tá ná sa̱a̱ da̱ coto nihni da ndo̱hó. Xíní ñúhú ndiquehe va̱ha ndó da̱. 11 Ta jári da̱ naní Jesús, da̱ naní tucu Justo chíndahá da̱ Ndióxi̱ coo ndó. Ja̱nda̱ ndíhu̱ni̱ na̱ yóho cuití va cúú na̱ cuéntá Jesús, na̱ na̱quixi chi̱chi Israel cája chúun na xi̱hín i̱ tá xíca nuu nde̱ cáha̱n nde̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ cómí Ndióxi̱ cuéntá sa̱ha̱ ná. Ta mé a̱ nda̱a̱ na̱chindeé cua̱ha̱ ndíhu̱ni̱ na̱ cán ye̱he̱. 12 Ta jári Epafras, da̱ ñuu ndó ja̱n chíndahá da̱ Ndióxi̱ coo ndó. Mé da̱ cán cúú dá da̱ cája chúun cuéntá Jesucristo. Ta níí tiempo xíca̱ ta̱hví da̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndó xi̱hín ndinuhu ini da já ná candita nda̱cú ndó ta ná ndiquia̱hva níí ndo̱ mé ndó caja ndó ña̱ cúni̱ Ndióxi̱. 13 Ta xíní i̱ xi̱hín nu̱ú i̱ ndá quia̱hva ndíhi ini Epafras xíca̱ ta̱hví da̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndo̱ ta sa̱há na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Laodicea xi̱hín na̱ ndúu ñuu Hierápolis viti. 14 Lucas, da̱ cúú doctor ma̱ní yo̱ chíndahá da̱ Ndióxi̱ coo ndó. Ta jári Demas chíndahá da̱ Ndióxi̱ coo ndó.
15 Ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hín na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ ndúu ñuu Laodicea ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n ñá naní Ninfas ta xi̱hi̱n tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús tácá vehe ñá. 16 Ta tá na̱ndihi na̱cahvi ndó carta yóho caja ndó ña̱ma̱ní chindahá ndó ña̱ ná cu̱hu̱n a̱ nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ ndúu ñuu Laodicea ña̱ ná cahvi ri na̱ cán va ña̱. Ta jári ndítahan nu̱ ndó cahvi ndó carta ña̱ na̱chindahá i̱ nu̱ú na̱ cán. 17 Ta caja ndó ña̱ma̱ní ca̱xi tu̱hun ndó nu̱ Arquipo ña̱ xíní ñúhú ndi̱hi ini da caja chúun va̱ha da chuun na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ nu̱ dá caja da.
18 Ta ye̱he̱, da̱ cúú Pablo cáhyí i̱ java tu̱hun yóho nu̱ ndó xi̱hi̱n ndahá i̱ ña̱ ná chindahá i̱ Ndióxi̱ coo ndó. Xíní ñúhú ndicu̱hu̱n ini ndó ña̱ ndáca̱a̱n i̱ veca̱a. Ta ña̱ cúni̱ quéa̱ ná caja cua̱ha̱ Ndióxi̱ ña̱ma̱ní xi̱hi̱n ndo̱. Já ná coo.