5
Cande̱hé ndo̱, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Co̱ xíní ñúhú ca̱hyí i̱ nu̱ ndo̱ sa̱ha̱ ndá ama quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho. Jáchi̱ cánda̱a̱ va̱ha ini ndó ña̱ mé qui̱vi̱ co̱ cáhán yo̱ quixi Jesucristo ñuyíví yóho já quixi mé á. Tá quia̱hva jonáá cuití va xínu̱ in da̱ cui̱hná tá ñuú quia̱hva já jonáá xi̱nu̱ Jesucristo ñuyíví yóho. Tá ná ca̱hán ña̱yivi sa̱ ndúu va̱ha ndiva̱ha na ta ni in ña̱ha a̱ cúu yi̱hví na̱ a̱nda̱ jáví jonáá xi̱nu̱ ña̱ ndoho ndiva̱ha ini na. Tá quia̱hva jonáá xínu̱ ña̱ sáhndá a̱ ti̱xi in ñáñáha̱ tá cúni̱ cacu ja̱hyi ñá quia̱hva já xi̱nu̱ qui̱vi̱ ndihi sa̱ha̱ ná. Ta ni in na a̱ cu̱ú ca̱cu toho. Joo mé ndó, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús co̱ ndúu ga̱ ndó nu̱ú naá sa̱há ña̱ cánda̱a̱ ini ndó ña̱ quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho. Ta va̱tí catóntó ndo̱ tá ná xi̱nu̱ in da̱ cui̱hná nu̱ ndo̱ joo co̱ ndítahan catóntó ndo̱ tá ná quixi tucu Jesucristo. Jáchi̱ tócó ndihi ndó, na̱ cándeé ini Jesucristo ndúu ndó nu̱ yéhe̱ sa̱há ña̱ xíca ndó íchi̱ cuéntá Jesús. Co̱ xíca toho ndó íchi̱ nu̱ú naá nu̱ xíca ña̱yivi ñuyíví, na̱ co̱ cándeé ini Jesucristo. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ ndítahan coo tia̱hva í candatí quixi Jesucristo ta a̱ cúju̱ yo̱ tá quia̱hva cája java ga̱ ña̱yivi. Ña̱ ndítahan caja í quéa̱ cañuhu táhyí iní xi̱hi̱n tócó ndihi xíní túni̱ yo̱ candatí xi̱nu̱ Jesucristo. Jáchi̱ na̱ quíji̱, quíji̱ na̱ tá ñuú ta na̱ xíhi, xíhi na tá ñuú. Joo mí sa̱ xíca í nu̱ yéhe̱ ta ndítahan cañuhu táhyí iní. Ndítahan nu̱ yó chindeé yo̱ mí. Tá cándeé iní Jesucristo ta tá quíhvi̱ ini táhan í já cúú á tátu̱hun ndíxi yó cotó ca̱a. Tá ndátí quixi tucu Jesucristo jáca̱cu a mí já cúú á tátu̱hun ñúhu ndó yíji̱ní ca̱a. Jáchi̱ co̱ó na̱ca̱xi Ndióxi̱ mí ndicue̱he̱ a̱ xi̱hi̱n yo̱ jáchi̱ na̱xi̱hi̱ Jesucristo, xitoho í sa̱há cua̱chí sa̱há ña̱ cúni̱ a̱ jáca̱cu a mí ná a̱ cúhu̱n yó indayá. 10 Na̱xi̱hi̱ Jesucristo sa̱ha̱ yo̱ ta tá tácú yo̱ á sa̱ na̱xi̱hi̱ yo̱ mé qui̱ví quixi tucu a ñuyíví yóho já quéa̱ cañehe a mí co̱hó coo í xi̱hi̱n mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. 11 Ña̱ cán quéa̱ quia̱hva tu̱hun ndeé ini táhan ndó ta chindeé táhan ndó tá quia̱hva sa̱ cája ndó.
Ndícani Pablo nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ña̱ ndítahan caja na
12 Ta viti xíca̱ ta̱hví nde̱ nu̱ mé ndó, na̱ cúú cuéntá Jesús ña̱ ná caja cáhnu ndó ña̱yivi, na̱ cája chúun tañu ndó jáchi̱ ndáca na ndo̱hó íchi̱ cuéntá Jesucristo, xitoho í ta jána̱ha̱ na̱ tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ ndo̱. 13 Ndítahan coo toní ñúhú ndo̱ xi̱hi̱n ná ta qui̱hvi̱ ini ndó na̱ xi̱hín ndinuhu ini ndó jáchi̱ cája chúun na cuéntá Ndióxi̱ tañu ndó. Coo va̱ha ini ndó xi̱hín ñani táhan ndó.
14 Xíca̱ ta̱hví nde̱ nu̱ ndó ña̱ ná jána̱ni ndó ndá na̱ co̱ cúni̱ caja chúun. Quia̱hva ndó tu̱hun ndeé ini ndá na̱ cácuéha̱ ini. Chindeé ndó ña̱yivi, na̱ vitá ini xi̱hín tu̱hun Ndióxi̱. Ta coo cáhnu ini ndó xi̱hín ndihi ña̱yivi.
15 Cande̱hé ndo̱. A̱ ndúcú ñehe ndó ña̱ núu cája inga na xi̱hi̱n ndo̱. Ta ndinducú ndo̱ caja va̱ha xi̱hi̱n táhan ndó níí tiempo ta quia̱hva já caja ndó ña̱ va̱ha xi̱hi̱n tócó ndihi ña̱yivi.
16 Ná coo vatá ini ndó níí tiempo. 17 Ta ca̱ca̱ ta̱hví ndó nu̱ Ndióxi̱ níí tiempo. 18 Ndá na̱cuu ña̱ ndóho ndó ndítahan nu̱ ndo̱ ndiquia̱hva ndó ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ sa̱há jáchi̱ ña̱ yóho cúni̱ Ndióxi̱ caja mé ndó, na̱ cúú cuéntá Jesús.
19 A̱ cáji nuu ndó nu̱ú ña̱ cúni̱ ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ caja xi̱hi̱n ndo̱. 20 A̱ quéhe núu ndó ña̱yivi, na̱ jáya̱ha tu̱hun, ña̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ nu̱ ná ca̱ha̱n na̱ xi̱hi̱n ndo̱. 21 Coto ndojó ndo̱ tócó ndihi ña̱ cáha̱n na̱ xi̱hi̱n ndo̱. Ca̱xi ndó ña̱ va̱ha 22 ta caxoo ndó nu̱ tócó ndihi ña̱ núu.
23 Ta Ndióxi̱, mé a̱ cája ña̱ coo va̱ha ini ndó, ná caja yi̱i̱ ndihi a ndo̱hó. Ná caja yi̱i̱ á ínima̱ ndo̱ xi̱hín yiquí cu̱ñu ndó já ná coo vií ndo̱ tá ná xi̱nu̱ qui̱ví quixi tucu Jesucristo, xitoho í. 24 Jáchi̱ sa̱ na̱ca̱xi Ndióxi̱ mí ta a̱ jándicoo a mí a̱nda̱ quia̱hva jáxi̱nu̱ co̱o a tócó ndihi ña̱ na̱cachi a.
Jáxi̱nu̱ co̱o Pablo ña̱ cáha̱n da̱ ta ndínda̱yí da̱ na̱
25 Ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús, ca̱ca̱ ta̱hví ndo̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há nde̱.
26 Ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hín ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús ta tatí yúhu̱ táhan ndó ta yi̱i̱ caja ndó ña̱.
27 Cande̱hé ndo̱, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Sáhndá i̱ chuun nu̱ ndó cuéntá Jesucristo, xitoho í ña̱ ná cahvi ndó carta yóho nu̱ú ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu xi̱hi̱n ndó ja̱n.
28 Ná caja Jesucristo, xitoho í cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndo̱. Já ná coo.