Carta chí i̱vi̱ na̱ca̱hyí Pablo nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ñuu Tesalónica
1
Pablo xi̱hín da̱ xíca xi̱hi̱n dá chíndahá da̱ Ndióxi̱ coo na̱ cúú cuéntá Jesús ñuu Tesalónica
Ye̱he̱ cúú Pablo, da̱ cáhyí carta yóho xi̱hi̱n Silvano xi̱hi̱n Timoteo ta chíndahá i̱ ña̱ nu̱ú ndihi ndó, na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Tesalónica. Ta in na̱nduu ndó xi̱hi̱n Ndióxi̱, tátá yo̱ ta in na̱nduu ndó xi̱hín Jesucristo, xitoho í. Ná caja Ndióxi̱, tátá yo̱ xi̱hi̱n Jesucristo, xitoho í cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ndihi ndó ta ná caja mé á ña̱ ná coo va̱ha ini ndó.
Caja vií Ndióxi̱ sa̱há na̱ cája cua̱chi tá ná quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho
Ndijáá níí qui̱vi̱ ndítahan nu̱ú nde̱ ndiquia̱hva nde̱ ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndóhó, na̱ cúú cuéntá Jesús. Ta íin sa̱ha̱ cája nde̱ já jáchi̱ nini qui̱vi̱ cándeé chága̱ ini ndó Jesús ta quíhvi̱ chága̱ ini táhan ndó na̱ cúú cuéntá Jesús. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ cáji̱i̱ ini nde̱ cáha̱n nde̱ sa̱ha̱ ndo̱ nu̱ú java ga̱ na̱ cúú cuéntá Jesús ndá na̱cuu nu̱ tácá na̱ jáchi̱ cándeé ini ndó Jesús ta sáhan ndeé ini ndó tá ndóho ini ndó sa̱há ña̱ cája xíxi ña̱yivi xi̱hi̱n ndo̱. Jána̱ha̱ Ndióxi̱ nu̱ yo̱ ña̱ nda̱a̱ cája mé á tá cája vií a̱ sa̱ha̱ yo̱. Ta sa̱há ña̱ yóho sácú tia̱hva mé á ndo̱hó cu̱hu̱n ndó indiví cacomí a̱ cuéntá sa̱ha̱ ndó jáchi̱ ndóho ini ndó cuéntá mé á viti.
Ta nda̱a̱ cája Ndióxi̱ tá jándoho a ini ña̱yivi, na̱ cája xíxi xi̱hi̱n ndó viti. Ta sa̱há ña̱ ndóho ini ndó ná caja mé á ña̱ ná ndiquehe ndée̱ ndo̱ tá quia̱hva caja mé á ña̱ ná ndiquehe ndée̱ ri nde̱he̱ va mé qui̱ví quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho. Ta quixi a xi̱hi̱n táto̱ ndée̱ mé á ta cuni yó a̱ ña̱ quixi a indiví tañu ñúhu̱ i̱ta̱. Quixi a jándoho a ini na̱ co̱ cándeé ini Ndióxi̱ ta ni co̱ cándúsa na tu̱hun va̱ha sa̱há Jesús, xitoho í, mé a̱ cuu jáca̱cu mí. Ta ndá na̱ co̱ cándeé ini Jesucristo já quéa̱ ndoho ndiva̱ha ini na a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ ini indayá ta a̱ cóo ga̱ na̱ nu̱ Ndióxi̱. Ta tavá jíin Ndióxi̱ na̱ já ná a̱ cúní ga̱ na̱ nu̱u̱ á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Ta a̱ cúní ga̱ na̱ ña̱ náhnu cája Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndée̱ mé á. 10 Tá ná quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho já caja cáhnu ndiva̱ha tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús mé á nu̱ú quixi a. Ta já catóntó ndiva̱ha tócó ndihi na sa̱há ña̱ náhnu ndiva̱ha caja Jesucristo. Ta quia̱hva já caja cáhnu ri ndóhó va Jesucristo mé qui̱vi̱ cán jáchi̱ cándeé ini ndó tu̱hun va̱ha sa̱há Jesús ña̱ na̱ca̱ha̱n nde̱ xi̱hi̱n ndo̱.
11 Ña̱ cán quéa̱ ndijáá níí qui̱vi̱ xíca̱ ta̱hví nde̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndo̱ ña̱ ná cacuu ndó ña̱yivi nda̱a̱ tá quia̱hva cúni̱ mé á jáchi̱ sa̱há ña̱ yóho na̱ndica̱xi a ndo̱hó. Ta xíca̱ ta̱hví nde̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndo̱ ña̱ ná quia̱hva mé á ndée̱ á nu̱ ndo̱ já ná cuu jáxi̱nu̱ co̱o ndó ña̱ va̱ha ña̱ cúni̱ ndó caja ndó nani cája chúun ndó cuéntá mé á sa̱há ña̱ cándeé ini ndó mé á. 12 Ta sa̱há ña̱ va̱ha cája ndó, caja cáhnu ña̱yivi Jesucristo. A̱nda̱ jáví ndiñehe jícó Jesucristo ndo̱hó jáchi̱ cúú ndó cuéntá mé á ta cája ndó ña̱ cúni̱ mé á. Mé a̱ nda̱a̱ cúni̱ Ndióxi̱ xi̱hín Jesucristo, xitoho í caja cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n yo̱.