2
Cáha̱n Pablo sa̱há da̱ i̱hvi̱ Jesucristo, mé da̱ quixi chí nu̱u̱
Cuni jo̱ho va̱ha ndó, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús jáchi̱ cáxi tu̱hun i̱ xi̱hi̱n ndo̱ sa̱ha̱ mé qui̱vi̱ quixi tucu Jesucristo ñuyíví játaca mé a̱ mí ndique táhan í xi̱hi̱n á. Xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ ndó ña̱ ná a̱ cándúsa ndó java ña̱yivi tá cáchí na̱ ña̱ sa̱ na̱xi̱nu̱ qui̱ví ndicó co̱o Jesucristo ñuyíví. A̱ ndícani ga̱ ini ndó sa̱há ña̱ cáchí na̱ jáchi̱ a̱ ju̱ú ña̱ nda̱a̱ cúú á. Tá ná cachi na̱ cán ña̱ na̱ca̱ha̱n Ndióxi̱ xi̱hi̱n ná á tá ná cachi na ña̱ na̱cachi mé nde̱ ña̱ na̱ndindaa mé qui̱vi̱ cán á tá ná cachi na̱ cán ña̱ na̱ca̱hyí nde̱ in carta nu̱ ná já quéa̱ a̱ cándúsa toho ndó na̱ jáchi̱ a̱ ju̱ú ña̱ nda̱a̱ cúú á. A̱ cándúsa ndó ña̱ cáchí na̱ cán jáchi̱ cúni̱ na̱ jándahvi na ndo̱hó. Ta viti cáha̱n nde̱ ña̱ nda̱a̱ xi̱hi̱n ndo̱ sa̱ha̱ mé qui̱ví quixi tucu Jesucristo. Jáchi̱ jihna ñúhú casáhá cua̱há ndiva̱ha ña̱yivi nduu na na̱ i̱hvi̱ Ndióxi̱ ta jándicoo na íchi̱ cuéntá mé á. A̱nda̱ jáví casa̱a̱ in da̱ quini, da̱ cája cua̱há ndiva̱ha nu̱ú cua̱chi. Joo va̱xi qui̱vi̱ tá jándihi Ndióxi̱ sa̱ha̱ dá ini indayá. Ta mé da̱ quini yóho, da̱ cúú da̱ i̱hvi̱ Ndióxi̱ cándají da̱ mé á ta cándají da̱ tócó ndihi ña̱ cúú cuéntá mé á. A̱nda̱ jáví casa̱a̱ da̱ veñu̱hu cáhnu ndáca̱a̱n ñuu Jerusalén cacoo da cán tátu̱hun Ndióxi̱. Ta cachi da xi̱hín ña̱yivi ña̱ cúú dá Ndióxi̱.
Á co̱ ndícu̱hu̱n ini ndó tá na̱sahi̱in i̱ xi̱hi̱n ndo̱ já cuití na̱ca̱ha̱n i̱ ña̱ yóho xi̱hi̱n ndo̱. Ta viti sa̱ cánda̱a̱ ini ndó ndía̱ sájí nuu nu̱ú da̱ i̱hvi̱ cán ña̱ ná a̱ xínu̱ co̱o da mé qui̱vi̱ ña̱ co̱ ndítahan nu̱ dá xi̱nu̱ da̱. Va̱tí cáma̱ni̱ jána̱ha̱ da̱ i̱hvi̱ mé dá nu̱ú ña̱yivi joo cája chúun je̱hé da̱ viti ñúhú jándihi da sa̱há ña̱ha Ndióxi̱ cúni̱ da̱. Ta viti íin in a sájí nuu nu̱ú da̱ i̱hvi̱ ta co̱ sáhan ña̱ma̱ni̱ jána̱ha̱ da̱ i̱hvi̱ mé dá nu̱ú ña̱yivi. Joo va̱xi qui̱vi̱ caxoo ña̱ sájí nuu nu̱ú da̱ i̱hvi̱ cán. Ta a̱nda̱ jáví jána̱ha̱ da̱ mé dá nu̱ú ña̱yivi. Ta cahní Jesucristo mé da̱ i̱hvi̱ cán xi̱hín ta̱chi̱ yúhu̱ a̱ tá ná quixi a ñuyíví yóho. Ta jándihi a sa̱ha̱ dá xi̱hín ña̱ ndiyi̱hvi̱ ndaa nu̱ú quixi a. Tá cáma̱ni̱ quixi tucu Jesucristo ñuyíví já casa̱a̱ mé da̱ i̱hvi̱ xi̱hín cua̱há ndiva̱ha ndée̱ ña̱ na̱sa̱ha̱n tiñáhá sa̱cua̱ha̱ nu̱ dá. Ta jándahvi da ña̱yivi jáchi̱ caja da cua̱há ña̱ha náhnu, ña̱ co̱ cúú ña̱ nda̱a̱. 10 Ta caja da tócó ndihi nu̱ú cua̱chi jáchi̱ cúni̱ da̱ jándahvi da ña̱yivi, mé na̱ xíca íchi̱ cua̱ha̱n indayá. Cu̱hu̱n na̱ indayá jáchi̱ co̱ó na̱xeen na candúsa na ña̱ nda̱a̱ sa̱ha̱ Jesucristo ta co̱ó na̱xeen na qui̱hvi̱ ini na ña̱ nda̱a̱, ña̱ cuu jáca̱cu ñahá. 11 Ña̱ cán quéa̱ quia̱hva Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ jándahvi da̱ i̱hvi̱ cán na̱ já ná candúsa na ña̱ tu̱hún. 12 Já quéa̱ jándoho Ndióxi̱ ini tócó ndihi na̱ cán jáchi̱ co̱ó na̱candúsa na ña̱ nda̱a̱ ta ndinuhu cua̱chi na̱catóó na̱ cája na.
Na̱ca̱xi Ndióxi̱ ndo̱hó ña̱ ná jáca̱cu a ndo̱hó
13 Ta ndijáá níí qui̱vi̱ ndítahan nu̱ú nde̱ ndiquia̱hva nde̱ ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndó, na̱ cúú ñani nde̱ cuéntá Jesús sa̱há ña̱ quíhvi̱ ini a ndo̱hó. Jáchi̱ ja̱nda̱ tá cáma̱ní ca̱va̱ sáhá sa̱ha̱ ñuyíví na̱ca̱xi Ndióxi̱ ndo̱hó ña̱ ná jáca̱cu a ndo̱hó. Jáchi̱ na̱ndaja vií ínima̱ yi̱i̱ mé á ínima̱ ndo̱ sa̱há ña̱ cándeé ini ndó ña̱ nda̱a̱ sa̱ha̱ Jesús. 14 Cúni̱ Ndióxi̱ ña̱ ná candeé ini ndó mé á ña̱ cán quéa̱ na̱chindahá a̱ nde̱he̱ ca̱xi tu̱hun nde̱ tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ Jesucristo nu̱ ndo̱. Na̱ca̱xi Ndióxi̱ ndo̱hó ña̱ ná in nduu ndó xi̱hi̱n Jesucristo, xitoho í. Cáhnu ndiva̱ha cúú mé á ta ndaja cáhnu a mí xi̱hi̱n á.
15 Ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús coo ndacú ini ndó xi̱hín ña̱ cándeé ini ndó Jesucristo. A̱ ndíndójó ndo̱ tiin tuun ndó ña̱ nda̱a̱ ña̱ na̱jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndo̱ tá na̱sa̱nduu nde̱ xi̱hi̱n ndó. Ta tiin tuun ndó ña̱ na̱ca̱hyí nde̱ nu̱ ndó viti. 16 Jesucristo, xitoho í xi̱hi̱n Ndióxi̱, tátá yo̱, mé a̱ quíhvi̱ ini mí ná quia̱hva tu̱hun ndeé iní ta a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ a̱ ndíhi sa̱há. Ta viti ndátí tia̱hva caja Ndióxi̱ cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n yo̱. 17 Ta xíca̱ ta̱hví nde̱ nu̱ Ndióxi̱ ña̱ ná jachutú a̱ ínima̱ ndó xi̱hi̱n ndée̱ mé á. Ta ná chindeé a̱ ndo̱hó ca̱ha̱n ndó tu̱hun va̱ha ta caja ndó ña̱ va̱ha cuití va.