3
Cúni̱ Pablo ña̱ ná ca̱ca̱ ta̱hví na̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ dá
Cande̱hé ndó, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Nu̱ ndíhí cáha̱n i̱ tu̱hun yóho xi̱hi̱n ndo̱. Ca̱ca̱ ta̱hví ndo̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há nde̱. Ta ca̱ca̱ ta̱hví ndo̱ nu̱ mé á ña̱ ná ndicui̱ta nuu ya̱chi̱ tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ Jesús ndijáá ñuu ta ná ndiquehe va̱ha ña̱yivi mé tu̱hun va̱ha tá quia̱hva na̱ndiquehe ndó ña̱. Ta ca̱ca̱ ta̱hví ndó nu̱ Ndióxi̱ sa̱há nde̱ ña̱ ná jáca̱cu a nde̱he̱ ndahá ña̱yivi quini. Va̱tí ndúu cua̱há na̱ co̱ cándeé ini Jesucristo joo jáxi̱nu̱ co̱o Ndióxi̱ tu̱hun mé á. Já quéa̱ quia̱hva mé á tu̱hun ndeé ini ndó ta candaa mé á ndo̱hó já ná a̱ cája tiñáhá sa̱cua̱ha̱ ña̱ núu xi̱hi̱n ndo̱. Cándeé ini nde̱ Jesucristo ta cándeé ini nde̱ ndo̱hó ña̱ cája tá cája ndó ña̱ na̱jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndo̱. Ná chindeé Ndióxi̱ ndo̱hó canda̱a̱ ini ndó ndá quia̱hva quíhvi̱ ini á ndo̱hó. Ta ná chindeé a̱ ndo̱hó caja ndeé ini ndó tá ndóho ini ndó tá quia̱hva na̱caja ndeé ini Jesucristo tá na̱ndoho ini a.
Xíní ñúhú caja chúun í catacú
Cuni jo̱ho va̱ha ndó, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Na̱sahnda Jesucristo chuun nu̱ yo̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ sáhndá nde̱ chuun nu̱ ndo̱ ña̱ ná caxoo ndó nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús tá cájúsá na̱ caja chúun na tá quia̱hva na̱jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndó. Ta sa̱ xíni̱ ndó ña̱ ndítahan nu̱ ndó caja ndó tá quia̱hva na̱caja mé nde̱ tá na̱sanduu nde̱ xi̱hi̱n ndo̱ jáchi̱ co̱ó na̱cajúsá nde̱ caja chúun nde̱. Na̱cha̱hvi nde̱ sa̱há ña̱ na̱xixi nde̱ cán. Na̱caja chúun va̱ha nde̱ ñuú ta ndiví já na̱ñe̱hé nde̱ jiu̱hún catacu nde̱ já ná a̱ ndóho ni in ndó sa̱há ña̱ na̱xito ndó nde̱he̱. Va̱tí íin sa̱há nde̱ cachi nde̱ xi̱hi̱n ndo̱ ña̱ ná coto uun ndó nde̱he̱ joo co̱ó na̱caja nde̱ já. Ña̱ na̱caja nde̱ quéa̱ na̱caja chúun va̱ha nde̱ já na̱jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndo̱ ndá quia̱hva ndítahan nu̱ ndó caja ndó. 10 Á co̱ ndícu̱hu̱n ini ndó chuun na̱sahnda nde̱ nu̱ ndo̱ tá na̱sa̱nduu nde̱ xi̱hi̱n ndo̱. Já na̱cachi nde̱ já: Ndá na̱ co̱ cúni̱ caja chúun, ná a̱ cúxu toho na, na̱cachi nde̱. 11 Jáchi̱ na̱ñe̱hé nde̱ tu̱hun ña̱ ndúu java na̱ ju̱sá tañu ndó ta co̱ cúni̱ na̱ caja chúun na ta xíca nuu na játaca na tu̱hun sa̱há ña̱yivi. 12 Ta sáhndá nde̱ chuun nu̱ú na̱ ja̱n ta jáca̱ha̱n nde̱ na̱ xi̱hín ndée̱ na̱sa̱ha̱n Jesucristo, xitoho í nu̱ú nde̱ ña̱ ná caja chúun ndísáhnu na já ná ñe̱he̱ ná ña̱ cuxu na.
13 Cande̱hé ndo̱, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. A̱ cánaá ndó caja ndó ña̱ va̱ha. 14 Tá ná canduu java na̱ tañu ndó ta co̱ cúni̱ na̱ caja na ña̱ cáchí nde̱ xi̱hi̱n carta yóho já quéa̱ xíní ñúhú cande̱hé va̱ha ndó ndá na̱ cúú ná ta a̱ cáca nuu ga̱ ndó xi̱hi̱n ná já ná cacahan nu̱u̱ ná sa̱há ña̱ cája na. 15 Joo a̱ cája ndó cuéntá ña̱ cúú ná na̱ i̱hvi̱ Jesucristo. Xíní ñúhú jáca̱ha̱n ndó na̱ ña̱ ná caja va̱ha na jáchi̱ cúú ná ñani ndó, na̱ cúú cuéntá Jesús.
Ndínda̱yí Pablo ña̱yivi Tesalónica
16 Ta Jesucristo, xitoho í, mé a̱ íin va̱ha ini ná quia̱hva mé á nu̱ ndo̱ ña̱ ná coo va̱ha ini ndó ndaja táhan qui̱vi̱. Ta ná coo va̱ha ini ndó xi̱hi̱n ndá ña̱ha na̱cuu va̱xi nu̱ ndo̱. Ná coo Jesucristo, xitoho í xi̱hín ndihi ndó.
17 Ye̱he̱ cúú Pablo ta chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo ndó ta cáhyí i̱ qui̱ví i̱ xi̱hi̱n ndáha̱ i̱ já ná canda̱a̱ va̱ha ini ndó ña̱ mé a̱ nda̱a̱ ye̱he̱ cúú da̱ na̱ca̱hyí i̱ ña̱ yóho nu̱ ndo̱. 18 Ná caja Jesucristo, xitoho í cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndo̱. Já ná coo.