Carta nu̱ cuítí na̱ca̱hyí Pablo nu̱ú Timoteo
1
Chíndahá Pablo Ndióxi̱ coo Timoteo
Ye̱he̱ cúú Pablo, da̱ cúú in apóstol cuéntá Jesucristo sa̱há ña̱ na̱sahnda Ndióxi̱ xi̱hín Jesucristo chuun yóho nu̱ú i̱. Ta Ndióxi̱ cúú á ña̱ jáca̱cu mí ta Jesucristo cúú á ña̱ ndátí quixi. Cáhyí i̱ carta yóho nu̱ mún, Timoteo jáchi̱ cúún tátu̱hun ja̱hyi ma̱ní i̱ sa̱há ña̱ cándeé inún Jesucristo. Ta cúni̱ ña̱ ná caja Ndióxi̱, tátá yo̱ xi̱hi̱n Jesucristo, xitoho í cua̱há ña̱ma̱ni̱ xu̱hu̱n. Ta ná ta̱hvi̱ ini a sa̱hu̱n ta ná caja ña̱ ná coo va̱ha inún.
Ndícani Pablo sa̱há na̱ co̱ jána̱ha̱ ña̱ nda̱a̱
Tá ja̱lóho cáma̱ni̱ quee e̱ ñuu Efeso quixi i̱ estado Macedonia yóho já na̱xi̱ca̱ ta̱hví i̱ nu̱u̱n ña̱ ná cando̱ún ñuu Efeso ja̱n. Ta viti xíca̱ ta̱hví tucu u̱ nu̱u̱n ña̱ ná coún cán. Jáchi̱ ndúu java ña̱yivi cán ta jána̱ha̱ na̱ ña̱ tu̱hún nu̱ú ña̱yivi. Ta ndítahan nu̱ mún cahndún chuun nu̱ ná ña̱ ná a̱ jána̱ha̱ ga̱ na̱ ña̱ tu̱hún. Ta ná a̱ táa jo̱ho na cuento náni̱, ña̱ cáha̱n sa̱há chi̱chi na̱quixi tásáhnu jícó yo̱. Jáchi̱ nditúhún uun va na sa̱há ña̱ yóho ta co̱ chíndeé a̱ na̱ cándeé ini na Ndióxi̱, mé á na̱sacu ini jáca̱cu a mí.
Ndítahan ca̱hún ña̱ yóho xi̱hi̱n ná jáchi̱ cúni̱ Ndióxi̱ ña̱ ná qui̱hvi̱ ini táhan í xi̱hi̱n ndihi ínima̱ yo̱ ta cúni̱ a̱ ña̱ ná caja í ña̱ va̱ha cuití va ta cúni̱ a̱ ña̱ ná cándeé iní mé á xi̱hín ndinuhu iní. Joo java ña̱yivi na̱jándicoo na ña̱ nda̱a̱ ta na̱játi̱ví na̱ ña̱ cája na jáchi̱ ña̱ quíhví cuití va ndítúhún xi̱hi̱n táhan na. Va̱tí cúni̱ na̱ cán jána̱ha̱ na̱ ley Moisés joo co̱ cánda̱a̱ ini na ña̱ jána̱ha̱ na̱ ta ni co̱ cánda̱a̱ ini na ña̱ cáha̱n mé ley.
Joo sa̱ xíni̱ yo̱ ña̱ mé ley Moisés cúú á ña̱ va̱ha tá ná caja chúun va̱ha í ña̱ tá quia̱hva cúni̱ Ndióxi̱. Xíní ñúhú ndícu̱hu̱n iní ña̱ ni in ley co̱ chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá ña̱yivi va̱ha. Joo chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá ña̱yivi quini, na̱ sáá ini jáchi̱ co̱ cája na ña̱ cúni̱ Ndióxi̱. Ta chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá ña̱yivi núu, na̱ cája cua̱há nu̱ú cua̱chi. Ta chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá ña̱yivi co̱ cája cáhnu Ndióxi̱, na̱ cána̱há xi̱hi̱n mé á. Ta chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá ña̱yivi sáhní tátá náná na̱ xi̱hín ja̱ta̱ tócó ndihi na̱ sáhní ndi̱i. 10 Ta chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá ña̱yivi ndúu xi̱hín ta̱a á ñáha̱, na̱ co̱ cúú yíi̱ ná á ñájíhí na̱. Ta chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá ta̱a líhi̱, da̱ quíhvi nuu xi̱hín inga ta̱a. Ta chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá na̱ cája cuíhná ña̱yivi sa̱há ña̱ cúni̱ na̱ jicó ñahá na̱. Ta chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá ña̱yivi cáha̱n ña̱ tu̱hún, mé na̱ ja̱nda̱ qui̱vi̱ Ndióxi̱ tává na̱ tá cáha̱n na̱ ña̱ tu̱hún. Ta chíca̱a̱n cua̱chi ja̱ta̱ tócó ndihi ña̱yivi tá co̱ cája na ña̱ nda̱a̱, ña̱ jána̱ha̱ Ndióxi̱ nu̱ yó caja í. 11 Ta na̱sahnda Ndióxi̱ chuun nu̱ú i̱ ña̱ ná jána̱ha̱ i̱ ña̱ nda̱a̱ yóho nu̱ ndo̱ jáchi̱ cúni̱ a̱ jáca̱cu a tócó ndihi ña̱yivi. Cáhnu ndiva̱ha cúú mé á ta ndítahan caja cáhnu í mé á.
Ndíquia̱hva Pablo ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ jáchi̱ táhnda̱ ini a sa̱ha̱ dá
12 Ndíquia̱hva i̱ ndixa̱hvi nu̱ Jesucristo, xitoho í jáchi̱ na̱ca̱xi a ye̱he̱ caja chúun i̱ cuéntá mé á ta na̱sa̱ha̱n mé á tu̱hun ndée̱ ini i̱ ña̱ ná caja i̱ ña̱ xi̱hín ndinuhu ini i̱. 13 Va̱tí jihna na̱ca̱ha̱n i̱hvi̱ i̱ sa̱ha̱ Ndióxi̱ ta na̱caja xíxi i̱ xi̱hi̱n á ta na̱cana̱há i̱ xi̱hi̱n á joo na̱ca̱xi a ye̱he̱. Ta na̱ta̱hnda̱ ini a sa̱há i̱ tá cáma̱ni̱ candeé ini i̱ Jesucristo jáchi̱ co̱ó na̱canda̱a̱ ini i̱ ña̱ na̱caja i̱. 14 Na̱caja Ndióxi̱ cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hín i̱ tá na̱caja ña̱ ná candeé ini i̱ mé á. Ta na̱caja mé á ña̱ na̱chutú nda̱a̱ ini i̱ xi̱hín ña̱ quíhvi̱ ini i̱ na̱ cúú cuéntá mé á sa̱há ña̱ in na̱nduu u̱ xi̱hi̱n mé á.
15 Ña̱ yóho cúú á ña̱ nda̱a̱ ta ndítahan nu̱ú ndihi ña̱yivi candúsa na ña̱ cáchí i̱ yóho: na̱quixi Jesucristo ñuyíví yóho jáca̱cu a ña̱yivi, na̱ cája cua̱chi. Ta ye̱he̱ cúú u̱ da̱ yójó nu̱ ndíhi na̱ cája cua̱chi. 16 Ta sa̱há ña̱ yóho na̱ta̱hvi ini Ndióxi̱ sa̱há i̱ já ná cuu na̱ha̱ Jesucristo ndaja cáhnu coo ini mé á. Ta va̱tí na̱caja cua̱ha̱ chága̱ i̱ cua̱chi a̱ ju̱ú ga̱ java ga̱ ña̱yivi joo já na̱sacuu u̱ yuhú nu̱ú tócó ndihi na va̱xi chága̱ chí nu̱u̱ ña̱ ná candeé ini na mé á ta já coo na xi̱hi̱n mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. 17 Ña̱ cán quéa̱ cóho̱ caja cáhnu í Ndióxi̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ jáchi̱ mé á cómí a̱ cuéntá sa̱ha̱ yo̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Ta mé Ndióxi̱ a̱ cu̱ú quivi a ta ndíchí ndiva̱ha ji̱ni̱ á ta íin a indiví va̱tí a̱ cu̱ú cuní a̱. Cáhnu ndiva̱ha cúú mé á. Já ná coo.
18 Cande̱hún Timoteo, da̱ cúú tátu̱hun ja̱hyi mí i̱. Jándacoo i̱ chuun yóho nu̱ mún jáchi̱ quia̱hva já na̱cachi profeta sa̱hún jihna. Ta xíní ñúhú quia̱hva ndeé inún cajún ña̱ jáchi̱ cúú á tátu̱hun cáni táhún xi̱hín ña̱ núu. 19 A̱ jándacoún ña̱ cándeé inún Jesucristo ta xi̱hín ndinuhu inún cajún ña̱ nda̱a̱. Jáchi̱ java ña̱yivi co̱ó na̱caja na ña̱ xíni̱ na̱ cúni̱ Ndióxi̱ caja na ta chí na̱ndihi sa̱há ña̱ cándeé ini na Jesucristo. 20 I̱vi̱ táhan da̱ cán cúú Himeneo xi̱hi̱n Alejandro. Na̱ndiquia̱hva i̱ da̱ cán ndáha̱ tiñáhá sa̱cua̱ha̱ va já ná canda̱a̱ ini da ña̱ a̱ cu̱ú quehe núu da Ndióxi̱ xi̱hín tu̱hun cáha̱n da̱.