5
Jána̱ha̱ Pablo nu̱ Timoteo ndaja ndítahan caja da xi̱hín na̱ cúú cuéntá Jesús
Co̱ ndítahan jána̱nún da̱ sáhnu. Ña̱ ndítahan cajún quéa̱ jáca̱hu̱n dá tá quia̱hva cáhu̱n xi̱hi̱n tátún. Ta xíní ñúhú cajún xi̱hín da̱ yúta̱ chága̱ tá quia̱hva cájún xi̱hín ñanún. Ta xi̱hín na̱ sáhnu xíní ñúhú cajún tá quia̱hva cájún xi̱hi̱n nánún. Ta xi̱hín na̱ tacú xíní ñúhú cajún tá quia̱hva cájún xi̱hín quia̱hvún. Vií uun cajún xi̱hi̱n ná ta a̱ cáhvi núu inún sa̱ha̱ ná.
Xíní ñúhú chindeé ndó na̱ cuáa̱n tá co̱ ndíni̱ cúu na tá ta̱ co̱ó na̱ vehe na. Joo tá íin in ñá cuáa̱n ta ndúu ja̱hyi ñá á ndúu ja̱hyi ñání ña̱ já quéa̱ ndítahan nu̱ú na̱ cán chindeé na̱ ña̱. Jáchi̱ táhán ini Ndióxi̱ xi̱hín ña̱yivi tá chíndeé na̱ tátá náná na̱ ta xi̱hín ña̱ yóho cha̱hvi na ña̱ma̱ni̱ na̱caja tátá na̱ xi̱hi̱n ná tá na̱jácuahnu ñahá na̱. Jáchi̱ mé ñá cuáa̱n ña̱ mé a̱ nda̱a̱ co̱ó na̱ vehe ñá chindeé na̱ ña̱ mé ña̱ cán cúú ñá cándeé chága̱ ini ñá Ndióxi̱. Ta ñuú ta ndiví xíca̱ ta̱hví ñá nu̱ mé á ña̱ ná chindeé a̱ ña̱. Joo ñá cuáa̱n, ñá cája ña̱ núu ña̱ cúni̱ mé cuití ña̱, ña̱ cán cúú ñá tátu̱hun ndi̱i va̱tí tácú ña̱. Ña̱ cúni̱ quéa̱ ná cahndún chuun yóho nu̱ú na̱ cán já ná a̱ ñéhe̱ íní yo̱ jána̱ní na̱. Jáchi̱ ndá na̱ co̱ chíndeé na̱ táhan na ta ni co̱ chíndeé na̱ na̱ vehe na já quéa̱ náha̱ cáxí a̱ ña̱ co̱ cándeé ini na Jesucristo ta ja̱nda̱ núu chága̱ cája na a̱ ju̱ú ga̱ na̱ co̱ cúú cuéntá Jesús.
Tá ndúu na̱ cuáa̱n ta tá cúni̱ na̱ chindeé na̱ na̱ sa̱cua̱ha̱ veñu̱hu já quéa̱ ca̱hyún qui̱vi̱ ná nu̱ú tutu. Xíní ñúhú cacuu na na̱ na̱xi̱nu̱ u̱ni̱ jícó cui̱a̱ á chága̱ ta xíní ñúhú cacuu na na̱ na̱sahi̱in xi̱hín in túhún yíi̱. 10 Mé na̱ yóho xíní ñúhú cacuu na na̱ cáha̱n va̱ha ña̱yivi sa̱há ña̱ va̱ha cája na. Tátu̱hun tá na̱sa̱nda̱a̱ va̱ha na ja̱hyi na á tá na̱ndiquehe va̱ha na ña̱yivi xínu̱ co̱o vehe na. Ta xíní ñúhú cacuu na na̱ cája ndíví nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús. Ta ndítahan coo tia̱hva na chindeé na̱ ña̱yivi tá ndóho ini na. Tá cája na ña̱ yóho xi̱hi̱n java ga̱ ña̱ha va̱ha já cuu quehe ndó na̱ ná chindeé na̱ na̱ sa̱cua̱ha̱ veñu̱hu.
11 Joo a̱ cáhyí tohún nu̱ú tutu ja̱n qui̱ví na̱ cuáa̱n, na̱ yúta̱ chá jáchi̱ tia̱hva náá casáhá ndia̱va̱ ini na tanda̱ha̱ tucu na ta a̱nda̱ jáví jándicoo na chuun cája na cuéntá Jesucristo. 12 Ta xi̱hín ña̱ yóho cája na cua̱chi nu̱ Ndióxi̱ jáchi̱ co̱ó na̱jáxi̱nu̱ co̱o na tu̱hun na̱sa̱ha̱n na̱ nu̱ Ndióxi̱. 13 Ta jári cásáhá xíca nuu na tá vehe tá vehe ta ndúu na na̱ ju̱sá. Ta a̱ ju̱ú ña̱ cán cuití va va̱ha jáchi̱ cásáhá na̱ ndahnda yúhu̱ ná ta quíhvi nuu na nu̱ú co̱ ndítahan coo na ta cásáhá cáha̱n na̱ ña̱ co̱ ndítahan ca̱ha̱n na̱. 14 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ cáchí i̱ xu̱hu̱n ña̱ va̱ha chága̱ ná tanda̱há na̱ji̱hí cuáa̱n, na̱ yúta̱ ta ná cacu ja̱hyi na ta ná candaa va̱ha na vehe na. Ta xi̱hín ña̱ yóho a̱ quiáhva toho na ña̱ma̱ni̱ nu̱ú na̱ i̱hvi̱ yo̱ ca̱ha̱n núu na sa̱ha̱ ná. 15 Jáchi̱ ndúu java na̱ji̱hí cuáa̱n ta sa̱ na̱caxoo na nu̱ íchi̱ cuéntá Jesús ta na̱casáhá na̱ ndíco̱ na tiñáhá sa̱cua̱ha̱.
16 Joo ndóhó, na̱ cúú cuéntá Jesús tá íin ñá cuáa̱n nu̱ ndo̱ ndítahan chindeé mé ndó ña̱ já quéa̱ ná nu̱ná nu̱ú java ga̱ na̱ cúú cuéntá Jesús chindeé na̱ na̱ cuáa̱n, na̱ co̱ó na̱ vehe.
17 Na̱ sa̱cua̱ha̱, na̱ cája chúun va̱ha na veñu̱hu ta cómí na̱ cuéntá sa̱há na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ cán cúú na̱ ndítahan ndiquehe cua̱há chága̱ ya̱hvi sa̱há chuun cája na. Ta chága̱ ví tá xíca nuu na jána̱ha̱ na̱ tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ú ña̱yivi. 18 Jáchi̱ já cáchí tu̱hun Ndióxi̱ já: “A̱ chíca̱u̱n ñúnu̱ yuhú ti̱ndi̱qui̱ nani cája chúun rí sáni̱ rí trigo. Joo xíní ñúhú quia̱hvún ña̱ma̱ni̱ nu̱ rí caxí rí ña̱.” Ta íin inga tucu nu̱ cáchí a̱: “Da̱ cája chúun ndítahan quehe da ya̱hvi sa̱há chuun cája da.”
19 A̱ cándúsa tohún na̱ chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá in da̱ sa̱cua̱ha̱ veñu̱hu tá ta̱ co̱ ndúu i̱vi̱ á u̱ni̱ testigo na̱ sáhan tu̱hun sa̱há ña̱ na̱caja da cán. 20 Joo ndá na̱ co̱ cúni̱ jándacoo cua̱chi cája na já quéa̱ xíní ñúhú jána̱nún na̱ nu̱ táhyí ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús já quéa̱ ná cayi̱hví na̱ java cán caja na cua̱chi. 21 Nu̱ Ndióxi̱ ta xi̱hín nu̱ Jesucristo xitoho í ta xi̱hín nu̱ táto̱ Ndióxi̱ sáhndá i̱ chuun nu̱ mún Timoteo ña̱ ná cajún ña̱ na̱ca̱hyí i̱ yóho. Tá jána̱nún in da̱ cúú cuéntá Jesús sa̱há cua̱chi cája da xíní ñúhú jána̱nún da̱ va̱tí cúú dá da̱ xíní táhan va̱ha xu̱hu̱n. 22 Coto a̱ chójó ya̱chún ndáhún ji̱ní in da̱ cúni̱ cacuu da̱ sa̱cua̱ha̱ nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús. Jáchi̱ nu̱ cuítí xíní ñúhú ndicani va̱ha inún sa̱há ña̱ cájún. Jáchi̱ tá ná caja da̱ cán cua̱chi já quéa̱ ca̱hán java ña̱yivi ña̱ íin va̱ha inún xi̱hín cua̱chi cája da. Coto a̱ cájún ña̱ núu.
23 Ta sa̱há ña̱ já cuití quíhvi̱ ti̱sún sa̱há ña̱ cán co̱ ndítahan cohún ticui̱í uun va. Joo ndítahan coho lohún vino.
24 Ndúu java ña̱yivi ta náha̱ cáxí táhyí cua̱chi cája na nu̱ú ña̱yivi va̱tí cáma̱ní na̱hma̱ na̱ ña̱. Joo ndúu java ga̱ ña̱yivi ta ñúhu je̱hé cua̱chi na joo va̱xi qui̱vi̱ tá ndacanáha̱ cua̱chi na. 25 Ta sa̱ mé quia̱hva já ndácanáha̱ cáxí táhyí ña̱ va̱ha cája java ña̱yivi. Ta va̱tí ná caja je̱hé na̱ ña̱ va̱ha joo va̱xi qui̱ví ndacanáha̱ nu̱ú ña̱ va̱ha na̱caja na.