6
Ta ndúu na̱ cúú cuéntá Jesús ta cómí xitoho na cuéntá sa̱ha̱ ná já quéa̱ xíní ñúhú caja cáhnu na xitoho na xi̱hín ndinuhu ini na já ná a̱ cáha̱n núu ña̱yivi sa̱há qui̱vi̱ Ndióxi̱ ta ni ná a̱ quéhe núu na ña̱ jána̱ha̱ nde̱. Ta tá ndúu java na ta xitoho na cúú dá cuéntá Jesús já quéa̱ xíní ñúhú caja cáhnu na xitoho na sa̱há ña̱ cúú da̱ cán da̱ candeé ini Jesús. Ña̱ ndítahan caja na̱ cán quéa̱ caja ndíví va̱ha chága̱ na̱ nu̱ sáhndá xitoho na caja na jáchi̱ xíní ñúhú ndicu̱hu̱n ini na ña̱ tá cája ndíví va̱ha na nu̱ú da̱ cán já quéa̱ cája ndíví va̱ha na nu̱ú ñani máni̱ ná, da̱ cúú cuéntá Jesús. Ña̱ yóho quéa̱ xíní ñúhú jána̱hún nu̱ú ña̱yivi ta xíní ñúhú cahndún chuun nu̱ ná ña̱ ná caja na ña̱.
Ña̱yivi, na̱ jána̱ha̱ ña̱ co̱ cúú ña̱ nda̱a̱
Ta ndá ña̱yivi tá jána̱ha̱ na̱ ña̱ co̱ cúú ña̱ nda̱a̱, ña̱ co̱ ndíque táhan va̱ha xi̱hín tu̱hun na̱ca̱ha̱n Jesucristo, xitoho í nu̱ yó ta ni co̱ ndíque táhan va̱ha xi̱hín tu̱hun Ndióxi̱ já quéa̱ na̱ cán cúú ná na̱ ndíñehe jícó ndiva̱ha mé ta co̱ xíni̱ na̱ ni in ña̱ha. Ndiáva̱ ini na cani táhan yúhu̱ ná ta cásáhá cáhi̱hvi̱ ini na xi̱hín ña̱yivi ta ndícue̱he̱ xi̱hi̱n táhan na. Cána̱há na̱ xi̱hín ña̱yivi ta co̱ cándeé ini táhan na. Ta co̱ jándacoo na ña̱ cáni táhan na sa̱há ña̱ na̱ja̱ca̱ xíní túni̱ na̱ ta na̱ndindójó na̱ ña̱ nda̱a̱. Ta cúni̱ na̱ ndicuícá na̱ xi̱hín ña̱ jána̱ha̱ na nu̱ú ña̱yivi sa̱há Jesús. Cande̱hún. Xíní ñúhú caxoún nu̱ú na̱ cán. Va̱tí mé a̱ nda̱a̱ tá ndíco̱ yó íchi̱ cuéntá Jesús cúú yó na̱ cui̱cá ndiva̱ha nani íin va̱ha iní xi̱hín ña̱ cómí yo̱. Jáchi̱ co̱ó ña̱ha ñéhé tá na̱quixí ñuyíví yóho ta ni co̱ó ña̱ha cuu cañehé co̱ho̱ tá ná quiví. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ tá íin ña̱ cuxú ta tá íin ña̱ candixí já quéa̱ ndítahan coo va̱ha iní. Joo na̱ cúni̱ ndicuícá co̱ cándeé na̱ ca̱hnu̱ na̱ nu̱ú ña̱ cúni̱ yiquí cu̱ñu na ta já ndícava na nu̱ú cua̱chi. Ta xi̱hín ña̱ yóho cásáhá ndícají ini na caja na cua̱há nu̱ú ña̱ núu. Ta cája ña̱ yóho ña̱ ná ndihi sa̱ha̱ ná. 10 Ta sa̱há ña̱ cátóó ndiva̱ha ña̱yivi jiu̱hún sa̱há ña̱ cán quéa̱ quixi cua̱há ña̱ núu ji̱ni̱ ná. Ndúu java na na̱jándacoo na ña̱ cándeé ini na Jesús sa̱há ña̱ cátóó na̱ jiu̱hún. Ta sa̱há ña̱ yóho na̱casáhá ndóho ini na ja̱nda̱ nu̱ú co̱ ndéé ga̱ ini na.
Ndítahan nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús candi̱co̱ cáhnu na mé á
11 Cande̱hún, Timoteo, da̱ cúú cuéntá Ndióxi̱. Xíní ñúhú caxoún nu̱ú tócó ndihi ña̱ núu já ná candi̱co̱ cáhnún íchi̱ cuéntá ña̱ nda̱a̱. Cajún ña̱ va̱ha, ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ ta candeé inún Jesús. Xíní ñúhú qui̱hvi̱ inún ñani táhún. Quia̱hva ndeé inún tá ndóho inún ta vií cajún tócó ndihi ña̱ha. 12 Xíní ñúhú candi̱co̱ cáhnún íchi̱ ña̱ cándeé inún Jesús. Coto a̱ jándacoún íchi̱ ña̱ cañehe yo̱hó cu̱hún coún indiví xi̱hi̱n Ndióxi̱. Jáchi̱ sa̱ha̱ mé ña̱ ja̱n na̱cana Ndióxi̱ yo̱hó tá na̱ca̱xi tu̱hún nu̱ú cua̱há ña̱yivi ña̱ cándeé inún Jesucristo. 13 Nu̱ Ndióxi̱, mé á cája ña̱ tácú tócó ndihi ña̱ha ndúu ñuyíví, xi̱hín nu̱ Jesucristo, mé á co̱ó na̱yi̱hví ca̱ha̱n ña̱ nda̱a̱ tá na̱sandichi a nu̱ Poncio Pilato, nu̱ ndíví a̱ cán sáhndá i̱ chuun nu̱ mún, Timoteo 14 ña̱ ná cajún xi̱hín ndinuhu inún tócó ndihi ña̱ sáhndá Ndióxi̱ nu̱u̱n. Ta coto a̱ ndíjama tohún ña̱ jáchi̱ quia̱hva já ñe̱he̱ íní ña̱yivi jána̱ní na̱ yo̱hó. Ta xíní ñúhú cajún ña̱ yóho ja̱nda̱ quia̱hva ná tandaa qui̱vi̱ quixi tucu Jesucristo, xitoho í. 15 Ta tá ná xi̱nu̱ co̱o qui̱vi̱ na̱sacu ini Ndióxi̱ já caja mé á ña̱ ná coo tócó ndihi ña̱ yóho. Jáchi̱ in túhún Ndióxi̱ cúú á ña̱ yi̱i̱ ta cúú á xitoho nu̱ tócó ndihi ña̱ha. Ta mé á cúú á ji̱ni̱ nu̱ú in in da̱ cómí cuéntá sa̱há ña̱yivi ndúu ñuyíví. Ta mé á cúú á xitoho nu̱ú ndihi da̱ cúú xitoho nu̱ú ña̱yivi ndúu ñuyíví. 16 Mé á cúú á in túhún ji̱ni̱ Ndióxi̱, ña̱ a̱ cúu quivi. Ta ni in ña̱yivi a̱ cúu cativi yati nu̱ íin mé á jáchi̱ yéhe̱ ndiva̱ha nu̱ íin mé á. Ta ni in ña̱yivi ndúu ñuyíví co̱ó na̱xini na mé á jáchi̱ a̱ cu̱ú cuni ña̱yivi Ndióxi̱. Ndítahan caja cáhnu í mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ jáchi̱ a̱ ndíhi toho sa̱há ña̱ sáhndá mé á chuun. Já ná coo.
17 Ndítahan nu̱ mún, Timoteo cahndún chuun nu̱ú na̱ cómí cua̱há ña̱ha cuícá ñuyíví yóho ña̱ ná a̱ cácuu na ña̱yivi catóó ndiñehe jícó mé. Ta xíní ñúhú cahndún chuun nu̱ ná ña̱ ná a̱ cándeé ini na ña̱ha cuícá cómí na̱ jáchi̱ cuu ndihi sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ha cómí na̱. Ña̱ ndítahan caja na quéa̱ candeé ini na Ndióxi̱, mé á quia̱hva tócó ndihi ña̱ha nu̱ yo̱ já ná caji̱i̱ íní yo̱. 18 Cahndún chuun nu̱ ná ña̱ ná caja va̱ha na ta ná cayojó joho ña̱ va̱ha cája na. Ta xíní ñúhú coo tia̱hva na cahnda java na ña̱ cómí na̱ xi̱hín java ga̱ ña̱yivi. 19 Jáchi̱ xi̱hín ña̱ yóho ñe̱he̱ táhvi̱ ná coo cua̱há ña̱ha cuícá na̱ indiví tá ná tandaa qui̱vi̱ cu̱hu̱n na̱ coo na xi̱hi̱n Ndióxi̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
20 Cande̱hún Timoteo. Xíní ñúhú quehe cuéntá va̱hún ña̱ jána̱ha̱ i̱ nu̱u̱n. Coto a̱ cúni̱ jo̱hún tu̱hun ña̱ cáha̱n ña̱yivi ñuyíví jáchi̱ co̱ó sa̱ha̱ toho a ta ni co̱ xíni̱ na̱ ña̱ cáha̱n na̱ sa̱ha̱. 21 Jáchi̱ java na̱ cán cáchí na̱ xíni̱ ndiva̱ha na joo na̱jándacoo na ña̱ cándeé ini na Ndióxi̱.
Ná caja Ndióxi̱ cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ndihi ndó. Já ná coo.