Carta i̱vi̱ na̱ca̱hyí Pablo nu̱ú Timoteo
1
Chíndahá Pablo Ndióxi̱ coo Timoteo
Ye̱he̱ cúú Pablo ta cúú u̱ da̱ apóstol, da̱ cája chúun cuéntá Jesucristo. Na̱ca̱xi Ndióxi̱ ye̱he̱ ta na̱chindahá mé á ye̱he̱ ca̱xi tu̱hun i̱ tu̱hun va̱ha sa̱há Jesucristo nu̱ú ña̱yivi. Jári na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a nu̱ú ña̱yivi ña̱ cán quéa̱ tá cándeé ini na mé á já quéa̱ cu̱hu̱n na̱ coo na xi̱hi̱n mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Cáhyi i̱ carta yóho nu̱ mún, Timoteo jáchi̱ cúún tátu̱hun ja̱hyi mí i̱ ta quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱ yo̱hó. Ná caja cua̱ha̱ Ndióxi̱, tátá yo̱ xi̱hín Jesucristo, xitoho í ña̱ma̱ni̱ xu̱hu̱n ta ná ta̱hnda̱ ini a sa̱hu̱n ta ná caja mé á ña̱ ná coo va̱ha inún.
Jáca̱ha̱n Pablo Timoteo ña̱ ná ndicani da nu̱ú ña̱yivi sa̱há Jesucristo
Ndíquia̱hva i̱ ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ mún, Timoteo jáchi̱ ndícu̱hu̱n ini i̱ yo̱hó tá xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱ ñuú ta ndiví. Cája chúun va̱ha i̱ cuéntá mé á tátu̱hun na̱caja chúun tásáhnu jícó i̱ sa̱nahá. Ta xíni̱ ña̱ íin va̱ha ínima̱ i̱ nu̱ Ndióxi̱. Ndícu̱hu̱n ini i̱ ndaja na̱sacu ndiva̱hún ta na̱ta̱hnda̱ inún sa̱há i̱ tá na̱quee e̱ cán va̱xi i̱ yóho. Jári ye̱he̱ va cúni̱ ndiva̱ha i̱ cuni tucu u̱ yo̱hó já ná chutú nda̱a̱ ini i̱ xi̱hi̱n ña̱ cáji̱i̱ ndiva̱ha ini i̱. Ndíquia̱hva i̱ ndixa̱hvi nu̱ Ndióxi̱ tá ndícu̱hu̱n ini i̱ ña̱ mé a̱ nda̱a̱ cándeé inún Jesucristo. Nu̱ cuítí na̱candeé cáhnu ini ná chéhu̱n, Loida xi̱hi̱n nánún, Eunice Jesucristo ta quia̱hva já xíni̱ va̱ha i̱ ña̱ cándeé cáhnu inún mé á.
Ña̱ cán quéa̱ jáca̱ha̱n i̱ yo̱hó ña̱ ná ndicu̱hu̱n inún caja chúun chágu̱n xi̱hín ña̱ na̱ñe̱he̱ táhvu̱n nu̱ Ndióxi̱ tá na̱chinúu i̱ ndahá i̱ ji̱nu̱n. Jáchi̱ co̱ cúni̱ Ndióxi̱ ña̱ ná cayi̱hví yo̱. Já quéa̱ na̱sa̱ha̱n ínima̱ yi̱i̱ á nu̱ yo̱ já ná nduu ndeé iní ta ná qui̱hvi̱ ini táhan í ta ná ca̱hnu̱ yo̱ mí cañehe va̱ha í quia̱hva xi̱hi̱n á. A̱ cácahan toho nu̱u̱n ca̱hu̱n tu̱hun va̱ha sa̱há Jesucristo, xitoho í. Ta a̱ cácahan nu̱u̱n sa̱ha̱ mí i̱ va̱tí ndáca̱a̱n i̱ veca̱a sa̱há Jesucristo. Joo ña̱ ndítahan cajún quéa̱ quia̱hva ndeé inún tá ná ndoho inún sa̱há Jesucristo jáchi̱ sáha̱n Ndióxi̱ ndée̱ mé á nu̱u̱n. Na̱jáca̱cu Ndióxi̱ mí ta na̱ca̱xi a mí ña̱ ná cacuú ña̱yivi yi̱i̱ cuéntá mé á. Ta a̱ ju̱ú sa̱há ña̱ na̱caja va̱ha í joo na̱ca̱xi a mí jáchi̱ na̱sacu ini a caja ña̱ma̱ni̱ xo̱ho̱ a̱nda̱ tá cáma̱ní ca̱va̱ sáhá sa̱ha̱ ñuyíví. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱chindahá a̱ Jesucristo quivi a sa̱há cua̱chí. 10 Ta a̱nda̱ viti na̱xi̱nu̱ co̱o ña̱ na̱sacu ini a jáchi̱ na̱quixi Jesucristo ñuyíví yóho ta na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱. Ta sa̱há ña̱ na̱caja mé á co̱ ndítahan yi̱hví yo̱ quiví jáchi̱ cu̱hu̱n í coo í xi̱hi̱n mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ tá ná candeé iní tu̱hun va̱ha cáha̱n sa̱há Jesucristo.
11 Na̱ca̱xi Ndióxi̱ ye̱he̱ ná cacuu u̱ in apóstol cuéntá mé á ña̱ ná jána̱ha̱ i̱ tu̱hun va̱ha sa̱há Jesús nu̱ú ña̱yivi, na̱ co̱ó na̱quixi chi̱chi Israel. 12 Ta va̱tí ndóho ini i̱ sa̱há ña̱ yóho joo co̱ cácahan toho nu̱ú i̱ jáchi̱ xíni̱ va̱ha i̱ yo cúú Jesucristo, mé a̱ cándeé ini i̱. Na̱ndiquia̱hva i̱ mí i̱ ndáha̱ mé á ta xíni̱ va̱ha i̱ ña̱ candaa mé á ye̱he̱ a̱nda̱ quia̱hva ná tandaa qui̱vi̱ quixi tucu a ñuyíví yóho.
13 Ta jáca̱ha̱n i̱ yo̱hó ña̱ ná candi̱co̱ cáhnún íchi̱ nda̱a̱, ña̱ na̱jána̱ha̱ i̱ nu̱u̱n. A̱ jándicoún ña̱ cándeé inún Jesucristo ta a̱ jándicoún ña̱ quíhvi̱ inún ña̱yivi jáchi̱ in na̱nduú xi̱hín Jesucristo sa̱há ña̱ cándeé iní mé á. 14 Sa̱há ña̱ ndáca̱a̱n ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ini in in yó ta sa̱há ña̱ chíndeé a̱ mí sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíní ñúhú cacu va̱hún ña̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ nu̱u̱n.
15 Sa̱ xíni̱ va̱hún ña̱ na̱jándicoo tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu estado Asia ye̱he̱. Tañu mé na̱ cán ndáca̱a̱n Figelo xi̱hi̱n Hermógenes. 16 Cúni̱ ña̱ ná ta̱hvi̱ ini Ndióxi̱ sa̱há Onesíforo xi̱hín na̱ vehe da jáchi̱ cua̱há tañu na̱chindeé da̱ ye̱he̱ ta já na̱ndiva̱ha ini i̱. Ta co̱ó na̱cacahan nu̱u̱ da̱ sa̱há ña̱ ndáca̱a̱n i̱ veca̱a. 17 Ña̱ na̱caja da quéa̱ na̱ndinducú da̱ ye̱he̱ tá na̱sa̱a̱ da̱ ñuu Roma yóho ta co̱ó na̱ndiquehe ndée̱ dá a̱nda̱ quia̱hva na̱ndiñe̱he̱ dá ye̱he̱. 18 Ná ta̱hvi̱ ini Ndióxi̱ sa̱há da̱ cán tá ná ndindaa qui̱ví quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho. Ta sa̱ xíni̱ va̱hún ña̱ na̱chindeé da̱ ye̱he̱ tá na̱sahi̱in i̱ ñuu Efeso.