2
Ná quia̱hva ndeé iní tá ndóho iní sa̱há Jesucristo
Ta mún, Timoteo cúún tátu̱hun ja̱hyi mí i̱ ña̱ cán quéa̱ jáca̱ha̱n i̱ yo̱hó ña̱ ná coo ndacú inún xi̱hi̱n ndée̱ ña̱ na̱sa̱ha̱n Jesucristo nu̱u̱n. Sa̱ xíni̱ jo̱hún tu̱hun va̱ha na̱ca̱xi tu̱hun i̱ nu̱ú cua̱há ña̱yivi. Ta viti ndítahan nu̱ mún jána̱hún ña̱ cán nu̱ú java ña̱yivi, na̱ cúú ña̱yivi ndísáhnu ini já ná cúú jána̱ha̱ ná ña̱ nu̱ú java ga̱ ña̱yivi.
Quia̱hva ndeé inún tá ndóho inún sa̱há Jesucristo jáchi̱ cúún tátu̱hun in soldado va̱ha cuéntá mé á. Jáchi̱ in soldado cája cuití da̱ ña̱ sáhndá jefe da̱ nu̱ dá ta co̱ cája da inga ga̱ ña̱ha jáchi̱ cúni̱ da̱ ña̱ ná tahan ini jefe da̱ sa̱há ña̱ cája da. Tá quia̱hva cája mé soldado yóho quia̱hva já ndítahan nu̱ yo̱ caja í. Jári sa̱ xíni̱ va̱ha ndó ndaja cája da̱ sájíquí pelota. Tá co̱ sájíquí vií da̱ já quéa̱ a̱ cu̱ú quee va̱ha da. Quia̱hva já cúú á xi̱hi̱n mí jáchi̱ tá co̱ cája í ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ já quéa̱ a̱ cu̱ú quee va̱ha í. Tá ndíhi ini in da̱ xútu já quéa̱ ndítahan nu̱ dá jáquee da nu̱ cuítí ña̱ha na̱xutu da. Ta quia̱hva já ndítahan ndi̱hi iní caja chúun í cuéntá Jesucristo já quéa̱ cuu ndiquehé ña̱ quia̱hva Ndióxi̱ nu̱ yo̱. Ndicani va̱ha inún sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ na̱ca̱ha̱n i̱ xu̱hu̱n ta já chindeé Ndióxi̱ yo̱hó canda̱a̱ va̱ha inún tócó ndihi ña̱ cáchí i̱ xu̱hu̱n.
Xíní ñúhú ndicu̱hu̱n inún Jesucristo, mé á na̱quixi chi̱chi David. Na̱jánditacu Ndióxi̱ mé á tá na̱xi̱hi̱ a̱. Ta viti cáxi tu̱hun i̱ tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ mé á nu̱ú ña̱yivi. Ta ndóho ndiva̱ha ini i̱ sa̱há tu̱hun cáha̱n i̱ nu̱ú ña̱yivi. Na̱cató na̱ ye̱he̱ xi̱hín cadena ta na̱chica̱a̱n na̱ ye̱he̱ veca̱a tá quia̱hva cája na xi̱hín in da̱ quini. Joo a̱ cu̱ú caja na ña̱ yóho xi̱hín tu̱hun Ndióxi̱ jáchi̱ cua̱ha̱ chága̱ ña̱yivi cáha̱n na̱ sa̱há Jesús viti. 10 Ña̱ cán quéa̱ íin tia̱hva i̱ ndoho ini i̱ sa̱há ña̱yivi, na̱ na̱ca̱xi Ndióxi̱ cacuu na cuéntá mé á. Jáchi̱ cúni̱ Jesucristo jáca̱cu a ndihi na̱ cándeé ini mé á já ná coo na xi̱hi̱n mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Ta ñúchí ndiva̱ha cán. 11 Ña̱ cáchí mé ña̱ yóho cúú á ña̱ nda̱a̱:
Tá ná quiví sa̱há Jesucristo já quéa̱ cuu canduú xi̱hi̱n mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
12 Tá ná caja ndeé iní ña̱ ndóho iní sa̱há Jesucristo já quéa̱ va̱xi qui̱vi̱ cahnda í chuun xi̱hi̱n mé á.
Tá ná cachí ña̱ co̱ cúú yo̱ cuéntá Jesucristo já quéa̱ cachi mé á ña̱ co̱ xíni̱ toho a mí.
13 Va̱tí ná ndindójó yo̱ sa̱há Jesucristo joo a̱ ndíndójó toho mé á sa̱ha̱ yo̱,
jáchi̱ mé a̱ nda̱a̱ jáxi̱nu̱ co̱o mé á tu̱hun sáhan nu̱ yó caja.
Táhán ini Ndióxi̱ xi̱hín da̱ cája chúun va̱ha cuéntá mé á
14 Ña̱ yóho ndítahan jándicu̱hu̱n inún ña̱yivi. Cahndún chuun nu̱ ná ña̱ ná a̱ cáni táhan yúhu̱ ná sa̱ha̱ ndá tu̱hun cúú ña̱ va̱ha chága̱ jáchi̱ co̱ó sa̱ha̱ cúú á. Joo ña̱ cája na̱ cán quéa̱ játi̱ví na̱ xíní túni̱ mé ña̱yivi xíni̱ jo̱ho ña̱ cán. 15 Ndinuhu inún caja chúun va̱hún cuéntá Ndióxi̱ já ná tahan ini mé á xu̱hu̱n. Tá ná cajún ña̱ yóho já quéa̱ a̱ cácahan nu̱u̱n jáchi̱ ndinuhu ña̱ nda̱a̱ na̱jána̱hún nu̱ú ña̱yivi. 16 A̱ quíhvi nuún nditúhún xi̱hín ña̱yivi tá ndítúhún quíhví na̱ jáchi̱ quéta nuu chága̱ na̱ tañu cua̱chi tá ndítúhún quíhví na̱. 17 Ta java tañu ña̱ cáha̱n xi̱hi̱n táhan na ja̱n jándihi̱hvi̱ a̱ ñani táhan na jáchi̱ tá quia̱hva jándihi cue̱he̱ táhyi̱ sa̱há yiquí cu̱ñu ña̱yivi quia̱hva já jándihi tu̱hun cáha̱n na sa̱há ña̱yivi. Já na̱ndoho Himeneo xi̱hín Fileto. 18 Na̱caxoo ndíví da̱ nu̱ íchi̱ ña̱ nda̱a̱ ta viti jána̱ha̱ da̱ ña̱ tu̱hún jáchi̱ cáchí da̱ ña̱ sa̱ na̱ya̱ha va qui̱vi̱ tá nditacu tucu na̱ sa̱ na̱xi̱hi̱. Jájana da ji̱ní java ña̱yivi ña̱ ná a̱ cándeé ga̱ ini na Jesús. 19 Joo Ndióxi̱ cáha̱n ña̱ nda̱a̱ ta a̱ cu̱ú ndijama mé á ña̱ na̱ca̱ha̱n. Ta já cáchí tu̱hun Ndióxi̱ sa̱há ña̱yivi cuéntá mé á: “Xíni̱ Ndióxi̱ ndá na̱ cúú na̱ cuéntá mé á.” Já cáchí tucu tu̱hun Ndióxi̱ já: “Tá ná cachi ña̱yivi ña̱ cándeé ini na Jesucristo, xitoho na já quéa̱ ndítahan nu̱ ná jándicoo na cua̱chi cája na”, cáchí tu̱hun Ndióxi̱.
20 Ta viti ná cacu u̱ in quia̱hva nu̱u̱n: ini in vehe cáhnu íin ña̱ha jiu̱hu̱n cuáán xi̱hín ña̱ha jiu̱hu̱n cúxú. Jári ñúhu ri ña̱ha na̱cava̱ha xi̱hín yíto̱ ta ñúhu ri ña̱ha na̱cava̱ha xi̱hín nda̱hyi̱. Ta java ña̱ cán íin ja̱ví a̱ ta java ña̱ cán íin chuun a ndijáá níí qui̱vi̱. 21 Tá na̱jándicoo í cua̱chi cája í já quéa̱ cacuú ña̱yivi vií nu̱ Ndióxi̱. Ta cacuú tátu̱hun in co̱ho̱ va̱ha jáchi̱ cuu caja chúun í cuéntá Ndióxi̱ ta já cuu coo tia̱hva í caja í tócó ndihi ña̱ va̱ha.
22 Cama chá caxoún nu̱ú cua̱chi ña̱ ndiáva̱ ini da̱ tacú caja da. Ta candi̱co̱ cáhnún íchi̱ cuéntá ña̱ nda̱a̱ ta candeé inún Ndióxi̱ ta qui̱hvi̱ inún ña̱yivi ta coo va̱ha inún xi̱hi̱n ná. Tá ná cajún ña̱ yóho in cacuún xi̱hi̱n tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ íin vií ínima̱ nu̱ Ndióxi̱ jáchi̱ xíca̱ na̱ nu̱ Ndióxi̱ ña̱ ná chindeé a̱ na̱. 23 A̱ quíhvi nuún nditúhún quíhvún xi̱hín ña̱yivi jáchi̱ tá ná cajún ña̱ yóho já quéa̱ va̱xi qui̱vi̱ tá casáhá cani táhan na xu̱hu̱n. 24 Ta ndá da̱ ndíco̱ íchi̱ cuéntá Jesús co̱ ndítahan nu̱ dá nducú da̱ cua̱chi xi̱hín ña̱yivi. Ña̱ ndítahan caja da quéa̱ caja va̱ha da xi̱hi̱n tócó ndihi ña̱yivi ta ná cacuu da in da̱ tia̱hva jána̱ha̱ va̱ha ña̱yivi ta ná coo cáhnu ini da xi̱hi̱n ná. 25 Ta co̱ ndítahan nu̱ dá ndiñehe jícó da̱ mé dá nani jána̱ha̱ da̱ nu̱ú ña̱yivi, na̱ sáá ini xi̱hín tu̱hun Ndióxi̱ jáchi̱ tia̱hva náá caja Ndióxi̱ ña̱ ná ndicó co̱o ini na ta já canda̱a̱ ini na ña̱ nda̱a̱ sa̱há Jesucristo. 26 Jáchi̱ tá ná ndicó co̱o ini na já quéa̱ ja̱ni̱ ná ndáha̱ tiñáhá sa̱cua̱ha̱ jáchi̱ na̱sa̱co̱mí mé rí cuéntá sa̱ha̱ ná ña̱ ná caja na ña̱ cúni̱ mé rí.