Carta chí i̱vi̱ na̱ca̱hyí Juan nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús
1
Cáha̱n Ndióxi̱ Juan xi̱hín na̱ cúú cuéntá Jesús
Ye̱he̱ cúú u̱ in da̱ sa̱cua̱ha̱ ta cáhyí i̱ carta yóho nu̱ ndóhó, quia̱hva̱ i̱ na̱ cúú cuéntá Jesús jáchi̱ na̱ca̱xi Ndióxi̱ ndo̱hó. Tá jári cáhyí i̱ carta yóho nu̱ú ja̱hyi ndó jáchi̱ mé a̱ nda̱a̱ quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱ ndihi ndó. Ta a̱ ju̱ú ye̱he̱ cuití va jáchi̱ tócó ndihi na̱ na̱canda̱a̱ ini ña̱ nda̱a̱ quíhvi̱ ini na ndo̱hó. Quíhvi̱ ini i̱ ndo̱hó jáchi̱ ndáca̱a̱n ña̱ nda̱a̱ ini ínima̱ ndihí ta a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ coo a xi̱hi̱n yó. Ña̱ cúni̱ quéa̱ ña̱ ná caja Ndióxi̱, tátá yo̱ xi̱hín Jesucristo, ja̱hyi mé á cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n yo̱. Ta ná ta̱hnda̱ ini mé á sa̱ha̱ yó ta ná caja mé á ña̱ ná coo va̱ha iní. Ta cuu caja mé á ña̱ yóho jáchi̱ cúú á ña̱ nda̱a̱ ta quíhvi̱ ini a mí.
Cáji̱i̱ ndiva̱ha ini i̱ jáchi̱ na̱nditahan i̱ java ja̱hyi ndó ta cája na ña̱ nda̱a̱ tá quia̱hva na̱sahnda Ndióxi̱, tátá yo̱ caja í. Cande̱hé ndo̱ quia̱hva̱ i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ ndó ña̱ ná qui̱hvi̱ ini táhan í. Ta ña̱ cáhyí i̱ yóho co̱ cúú á chuun sa̱á jáchi̱ cúú á ña̱ sa̱ na̱xini jo̱ho í ja̱nda̱ mé sa̱ha̱ tá na̱ndiquehé íchi̱ cuéntá Jesús. Ta tá mé a̱ nda̱a̱ quíhvi̱ iní Ndióxi̱ náha̱ ña̱ mé a̱ nda̱a̱ cája í ña̱ sáhndá Ndióxi̱ caja í. Ta ña̱ na̱sahnda Ndióxi̱ caja í ja̱nda̱ mé sa̱ha̱ cúú á ña̱ ná qui̱hvi̱ ini táhan í.
Na̱ xíca nuu jándahvi na̱ cúú cuéntá Jesús
Níí cúú ñuyíví na̱ndicui̱ta cua̱há na̱ xíca nuu jándahvi na na̱ cúú cuéntá Jesús. Ta na̱ cán co̱ cúni̱ na̱ ndicuni na ña̱ na̱nduu Jesucristo in ña̱yivi ñuyíví yóho. Ta na̱ cán cúú ná na̱ tu̱hún ta cúú ná na̱ co̱ cúní táhan xi̱hín Jesucristo. Cuéntá coo ndó ná a̱ jándahvi na ndo̱hó já ná a̱ tíví chuun na̱caja ndó sa̱há Jesucristo. Xiní ñúhú jáxi̱nu̱ co̱o ndó chuun cája ndó cuéntá mé á já ná cuu quia̱hva mé á tócó ndihi ña̱ ndítahan nu̱ ndó ndiquehe ndó sa̱há mé chuun na̱caja ndó.
Ta ndá na̱ quéta xoo nu̱ú ña̱ na̱jána̱ha̱ Jesucristo ta co̱ xíca nda̱cú na̱ íchi̱ cuéntá mé á, na̱ cán náha̱ ña̱ co̱ó in na̱nduu na xi̱hi̱n Ndióxi̱. Joo ndá na̱ xíca na cája na ña̱ na̱jána̱ha̱ Jesucristo, na̱ cán cúú na̱ in na̱nduu xi̱hi̱n Ndióxi̱, tátá yo̱ ta in na̱nduu na xi̱hín Jesucristo, ja̱hyi mé á. 10 Ta ndá na̱ va̱xi nu̱ ndo̱ ta co̱ jána̱ha̱ na̱ ña̱ na̱jána̱ha̱ Jesucristo nu̱ ndo̱ já quéa̱ a̱ ndíquehe ndó na̱ cán vehe ndó ta ni a̱ cáha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n ná. 11 Jáchi̱ tá ná jáya̱ha ndó na̱ cán vehe ndó já quéa̱ in na̱nduu ri mé ndó xi̱hín na̱ ta cátáhan ndó xi̱hín ña̱ núu cája na.
Ndínda̱yí Juan na̱ cúú cuéntá Jesús
12 Íin cua̱há ndiva̱ha ña̱ha cúni̱ ca̱ha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱ joo co̱ cúni̱ ca̱hyí i̱ ña̱ nu̱ ndo̱. Jáchi̱ ña̱ cúni̱ quéa̱ sa̱a̱ i̱ coto nihni i̱ ndo̱hó já ná cuu nditúhún yo̱ ña̱ ná cavatá ndiva̱ha ini ndihí.
13 Ta na̱ cúú ja̱hyi qui̱hvi̱ ndo̱ chíndahá na̱ Ndióxi̱ coo ndó jáchi̱ mé ñá cúú ñá ñá na̱ca̱xi Ndióxi̱ viti. Já ná coo.