5
Ndaja caja í quee va̱ha í xi̱hín ña̱ núu ndúu ñuyíví yóho
Tócó ndihi na̱ cándúsa ña̱ cúú Jesús mé á na̱chindahá Ndióxi̱ cacomí a̱ cuéntá sa̱há ña̱yivi, na̱ ja̱n cúú ndusa ja̱hyi Ndióxi̱. Ta ndá na̱ quíhvi̱ ini Ndióxi̱, tátá yo̱, xíní ñúhú qui̱hvi̱ ri ini na tócó ndihi na̱ cúú ja̱hyi mé á. Tá quíhvi̱ iní Ndióxi̱ ta tá cája í ña̱ sáhndá mé á nu̱ yó caja í, xi̱hín ña̱ yóho cánda̱a̱ cáxí iní ña̱ quíhvi̱ iní na̱ cúú ja̱hyi Ndióxi̱. Ta na̱ cája ña̱ sáhndá Ndióxi̱, na̱ cán cúú na̱ jána̱ha̱ ña̱ mé a̱ nda̱a̱ táhyí quíhvi̱ ini na mé á ta chuun sáhndá mé á nu̱ yo̱ co̱ cúú á in ña̱ha ña̱ a̱ cúu candeé yó xi̱hi̱n. Ta tócó ndihi na̱ cúú ndusa ja̱hyi Ndióxi̱ cándeé na̱ sáhnu̱ na̱ nu̱ú ña̱ núu ñuyíví yóho. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ tá cándeé iní Jesucristo já quéa̱ quee va̱ha í xi̱hín ña̱ núu ndúu ñuyíví yóho. Ndá na̱ cándúsa ña̱ cúú Jesucristo in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱, na̱ cán cúú na̱ cándeé sáhnu̱ nu̱ú ña̱ núu ndúu ñuyíví yóho.
Sáhan ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ tu̱hun sa̱há Jesús ña̱ cúú á in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱
Tá na̱quixi Jesucristo ñuyíví yóho já na̱candúta̱ mé á xi̱hín ticui̱í. Ta jári na̱xi̱ta̱ ni̱i̱ á tá na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱ sa̱ha̱ yo̱. Na̱caja Jesucristo ndíví ña̱ yóho: na̱candúta̱ xi̱hín ticui̱í ta na̱xi̱ta̱ ni̱i̱ á tá na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱. Ta mé ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ sáhan tu̱hun sa̱há ña̱ yóho ta ña̱ cáha̱n mé á cúú á ña̱ nda̱a̱. Ndúu u̱ni̱ testigo indiví ta sáhan tu̱hun sa̱há Jesús ña̱ cúú á in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱: In testigo cúú Ndióxi̱, tátá yo̱ ta inga testigo cúú tu̱hun Ndióxi̱ ta inga testigo cúú ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱. Ta in cúú ndíhu̱ni̱ a̱ sáhan tu̱hun sa̱há Jesús. Ta ndúu u̱ni̱ testigo ñuyíví yóho. Ta in testigo cúú á ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ta inga testigo cúú á tá na̱candúta̱ Jesús ta testigo cáhu̱ni̱ cúú á tá na̱xi̱ta̱ ni̱i̱ Jesús ndi̱ca crúxu̱. Ta ndíhu̱ni̱ testigo yóho sáhan tu̱hun a sa̱há Jesús ña̱ cúú á in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱. Íin tia̱hva í cándúsa í ña̱ cáha̱n ña̱yivi xi̱hi̱n yo̱ tá sáhan na tu̱hun sa̱há in ña̱ha. Ña̱ cán quéa̱ ama ná a̱ cándúsa í ña̱ cáha̱n Ndióxi̱ xi̱hi̱n yo̱ jáchi̱ ña̱ cája mé á quéa̱ sáhan tu̱hun sa̱há Jesucristo, ja̱hyi a ta ña̱ yóho cúú á ña̱ ndíya̱hvi chága̱ a̱ ju̱ú ga̱ ña̱ cáha̱n ña̱yivi. 10 Ta tá cándúsa í ña̱ cúú Jesucristo in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱ já cúú á tátu̱hun ndiquehe va̱ha í ña̱ cáchí mé á ini ínima̱ yo̱. Joo na̱ co̱ cándúsa ña̱ yóho ndája na ña̱ ná nduu Ndióxi̱ ña̱ tu̱hún jáchi̱ co̱ cándúsa na ña̱ cáha̱n mé á sa̱há Jesucristo, ja̱hyi a. 11 Ta tu̱hun sáhan Ndióxi̱ cúú ña̱ yóho: Na̱sa̱ha̱n mé á ña̱ma̱ni̱ catacú a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Ta Jesucristo, ja̱hyi mé á quéa̱ cája ña̱ ná catacú indiví a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. 12 Ta ndá na̱ na̱ndiquia̱hva mé ndáha̱ Jesucristo, mé á cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱, na̱ ja̱n cúú na̱ catacu na a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ nu̱ íin mé á. Joo ndá na̱ co̱ó na̱xeen ndíquia̱hva mé ndáha̱ mé á a̱ cúu catacu na a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ xi̱hi̱n mé á.
Cáhyí chága̱ Juan sa̱há ña̱ ndítahan caja í
13 Cáhyí i̱ ña̱ yóho nu̱ ndóhó, na̱ cándeé ini Jesucristo, ja̱hyi Ndióxi̱ já ná canda̱a̱ ini ndó ña̱ catacu ndó indiví a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
14 Ta co̱ yíhví toho í xíca̱ í nu̱ mé á in ña̱ha, ña̱ cúni̱ a̱ quia̱hva nu̱ yo̱ jáchi̱ cánda̱a̱ cáxí iní ña̱ xíni̱ jo̱ho a nu̱ cáha̱n yo̱. 15 Ta tá cánda̱a̱ iní ña̱ xíni̱ jo̱ho Ndióxi̱ nu̱ cáha̱n yo̱ já quéa̱ cándeé iní ña̱ quia̱hva tá quia̱hva mé á ña̱ nu̱ yo̱.
16 Tá ná cuni ndó ñani ndó, na̱ cúú cuéntá Jesús ta caja na cua̱chi ña̱ cuu caja cáhnu ini Ndióxi̱ sa̱ha̱ já quéa̱ ndítahan ca̱ca̱ ta̱hví ndó nu̱ Ndióxi̱ sa̱há na̱ cán. Ta xi̱hín ña̱ yóho caja cáhnu ini Ndióxi̱ sa̱há na̱ ja̱n já ná catacu na a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Joo íin cua̱chi ña̱ cañehe ñahá cu̱hu̱n indayá ta co̱ ndítahan ca̱ca̱ ta̱hví yo̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ ja̱n. 17 Tócó ndihi ña̱ núu cája í ñuyíví yóho cúú á cua̱chi nu̱ Ndióxi̱ joo cua̱há ndiva̱ha cua̱chi cája cáhnu ini Ndióxi̱ sa̱ha̱.
18 Ta cánda̱a̱ iní ña̱ tócó ndihi na̱ cúú ja̱hyi Ndióxi̱ co̱ xíca ga̱ na̱ nu̱ú cua̱chi jáchi̱ ndáá Jesucristo mé ná, mé á cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱ já ná a̱ cája tiñáhá sa̱cua̱ha̱ ni in ña̱ núu xi̱hi̱n ná.
19 Cánda̱a̱ va̱ha iní ña̱ cómí Ndióxi̱ cuéntá sa̱ha̱ yo̱ joo tócó ndihi ña̱yivi cuéntá ñuyíví ñúhu na ndahá tiñáhá sa̱cua̱ha̱ ta cómí rí cuéntá sa̱ha̱ ná.
20 Ta cánda̱a̱ cáxí iní ña̱ na̱quixi Jesucristo, mé á cúú ja̱hyi Ndióxi̱ ta na̱jándiye̱he̱ a̱ xíní túni̱ yo̱ já quéa̱ ná canda̱a̱ iní ña̱ cúú mé á ña̱ nda̱a̱. Ta viti in na̱nduú xi̱hi̱n mé á jáchi̱ in na̱nduú xi̱hín Jesucristo, mé a̱ cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱. Mé a̱ yóho cúú ndusa Ndióxi̱ ta cúú á ña̱ cája ña̱ ná catacú a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. 21 Cande̱hé ndo̱. Mé ndó cúú ndó tátu̱hun ja̱hyi i̱ ña̱ cán quéa̱ cáha̱n i̱ ña̱ yóho xi̱hi̱n ndo̱. Coto a̱ cája cáhnu ndó ni in yo̱co̱ ta ni a̱ cája cáhnu ndó ni in ña̱ha tá co̱ cúú á Ndióxi̱. Já ná coo.