4
Ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ co̱ ndíque táhan xi̱hi̱n ínima̱ quini ña̱ ndáca̱a̱n ini na̱ co̱ cúní táhan xi̱hín Jesucristo
Cande̱hé ndo̱, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. A̱ cándúsa ndó tócó ndihi na̱ cáchí ña̱ cúú ná cuéntá Ndióxi̱ jáchi̱ cua̱ha̱ ná cúú ná na̱ tu̱hún. Ña̱ xíní ñúhú caja ndó quéa̱ coto ndojó ndó na̱ já ná canda̱a̱ ini ndó á mé a̱ nda̱a̱ ndáca̱a̱n ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ini na á co̱ó a̱. Jáchi̱ cua̱há ndiva̱ha na̱ tu̱hún na̱ndicui̱ta nuu na ñuyíví yóho jándahvi na ña̱yivi va̱tí cáchí na̱ cáha̱n na̱ cuéntá Ndióxi̱. Xi̱hín ña̱ yóho cuu canda̱a̱ ini ndó ndá na̱ cúú na̱ ñúhu ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ini jáchi̱ tócó ndihi na̱ cándúsa ña̱ na̱nduu Jesucristo in ña̱yivi ñuyíví yóho na̱ cán cúú ná na̱ ñúhu ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ini. Joo na̱ co̱ cándúsa ña̱ na̱nduu Jesucristo in ña̱yivi ñuyíví yóho, na̱ cán cúú ná na̱ co̱ ñúhu ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ini jáchi̱ ña̱ ndáca̱a̱n ini na̱ cán cúú ínima̱ quini, ña̱ co̱ cúní táhan xi̱hín Jesucristo. Sa̱ na̱xini jo̱ho ndó ña̱ quixi tá quixi mé ínima̱ quini, ña̱ co̱ cúní táhan xi̱hín Jesucristo ta sa̱ íin a ñuyíví yóho viti.
Cande̱hé ndo̱ jáchi̱ cúú ndó tátu̱hun ja̱hyi i̱ ta cúú ndó cuéntá Ndióxi̱. Na̱candeé ndó na̱sa̱hnu̱ ndó nu̱ú na̱ jána̱ha̱ ña̱ tu̱hún ja̱n jáchi̱ tóyíí chága̱ ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ndáca̱a̱n ínima̱ ndo̱ a̱ ju̱ú ga̱ ínima̱ quini ndáca̱a̱n ínima̱ ña̱yivi ñuyíví. Mé na̱ ja̱n cúú ná cuéntá ña̱ núu ñuyíví yóho ta ña̱ha ñuyíví yóho cuití cáha̱n na̱ sa̱ha̱. Ta ña̱yivi ñuyíví táa jo̱ho na ña̱ cáha̱n na̱. Joo mí cúú yó cuéntá Ndióxi̱. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱ cúú cuéntá Ndióxi̱ xíni̱ jo̱ho na ña̱ cáha̱n yo̱. Joo na̱ co̱ cúú cuéntá Ndióxi̱ co̱ xíni̱ jo̱ho na ña̱ cáha̱n yo̱. Ta xi̱hín ña̱ yóho cuu ndicuní ndá na̱ cúú na̱ ndáca̱a̱n ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ini ta ndá na̱ cúú na̱ ndáca̱a̱n ínima̱ quini ini. Jáchi̱ ña̱ nda̱a̱ cúú ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ta ínima̱ quini cúú á ña̱ tu̱hún.
Quíhvi̱ ini ndusa Ndióxi̱ ña̱yivi
Cande̱hé ndo̱, ñani máni̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Xíní ñúhú qui̱hvi̱ ini táhan í jáchi̱ ña̱ yóho quixi a cuéntá Ndióxi̱. Tócó ndihi na̱ quíhvi̱ ini ñani táhan cúú ná ja̱hyi Ndióxi̱ ta xíni̱ na̱ yo cúú Ndióxi̱. Na̱ co̱ quíhvi̱ ini ñani táhan jána̱ha̱ na̱ ña̱ co̱ xíni̱ na̱ Ndióxi̱ jáchi̱ Ndióxi̱ quéa̱ sáhan nu̱ yo̱ ña̱ ná qui̱hvi̱ ini táhan í. Ta na̱chindahá Ndióxi̱ Jesucristo, mé in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi a ñuyíví yóho ña̱ ná quivi a sa̱ha̱ yo̱ já ná catacú a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Xi̱hín ña̱ yóho na̱jána̱ha̱ Ndióxi̱ ndá quia̱hva quíhvi̱ ini a mí. 10 Cande̱hé ndo̱ ndá quia̱hva quíhvi̱ ini Ndióxi̱ mí. A̱ ju̱ú jihna ñúhú mí na̱qui̱hvi̱ iní Ndióxi̱ jáchi̱ jihna ñúhú ga̱ Ndióxi̱ na̱qui̱hvi̱ ini a mí. Ta na̱chindahá a̱ Jesucristo, mé in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi a ña̱ ná cha̱hvi mé Jesús sa̱há ndihi cua̱chí tá na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱.
11 Cande̱hé ndo̱, ñani máni̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Tá ta̱ quia̱hva joho na̱caja Ndióxi̱ sa̱há ña̱ quíhvi̱ ini a mí já quéa̱ ndítahan ri nu̱ mí ví quíhvi̱ ini táhan í. 12 Ni in ña̱yivi co̱ó na̱xini xi̱hín nu̱u̱ ná Ndióxi̱. Joo ñúhú mé á iní tá quíhvi̱ ini táhan í. Ta xi̱hín ña̱ yóho jáxi̱nu̱ co̱o í ña̱ quíhvi̱ ndusa iní ñani táhan í. 13 Ta sa̱há ña̱ na̱sacu Ndióxi̱ ínima̱ yi̱i̱ mé á ini in in yó sa̱há ña̱ cán quéa̱ náha̱ ña̱ in na̱nduú xi̱hi̱n mé á ta in na̱nduu mé á xi̱hi̱n yo̱. 14 Ta mé nde̱ na̱xini nde̱ a̱ xi̱hín nu̱u̱ nde̱ ta cáxi tu̱hun nde̱ xi̱hín ndaja táhan ña̱yivi ña̱ na̱chindahá Ndióxi̱, tátá yo̱ Jesucristo, mé a̱ cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi a ña̱ ná jáca̱cu a ndaja táhan na̱ ndúu ñuyíví. 15 Ndá na̱ cándúsa ña̱ cúú Jesucristo in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱, na̱ ja̱n cúú na̱ in na̱nduu xi̱hi̱n Ndióxi̱ ta in na̱nduu Ndióxi̱ xi̱hi̱n ná.
16 Ta viti sa̱ na̱canda̱a̱ iní ta cándúsa í ña̱ mé a̱ nda̱a̱ quíhvi̱ ini Ndióxi̱ mí. Ta ndá na̱ quíhvi̱ ini Ndióxi̱ já in na̱nduu na xi̱hi̱n Ndióxi̱ ta in na̱nduu Ndióxi̱ xi̱hi̱n ná. 17 Ta xi̱hín ña̱ yóho jáxi̱nu̱ co̱o í ña̱ qui̱hvi̱ iní ñani táhan í xi̱hín ndinuhu iní. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ tá ná xi̱nu̱ co̱o qui̱vi̱ caja vií Ndióxi̱ sa̱há ña̱yivi já quéa̱ a̱ cácahan nu̱u̱ yo̱ tá candichí nu̱ Ndióxi̱. Jáchi̱ tá quia̱hva na̱sa̱caja Jesucristo tá na̱sahi̱in a ñuyíví yóho quia̱hva já cája í viti. 18 Mé a̱ nda̱a̱ quíhvi̱ ini Ndióxi̱ mí ña̱ cán quéa̱ co̱ yíhví toho í mé á. Jáchi̱ tá ná ca̱hán yo̱ jándoho Ndióxi̱ iní já quéa̱ cayi̱hví yo̱ mé á. Joo tá ná canda̱a̱ va̱ha iní ña̱ mé a̱ nda̱a̱ quíhvi̱ ndusa ini Ndióxi̱ mí já quéa̱ a̱ cáyi̱hví toho í mé á. Ña̱ cán quéa̱ tá yíhví yo̱ mé á já quéa̱ co̱ xíni̱ yo̱ ña̱ quíhvi̱ ndusa ini a mí.
19 Quíhvi̱ iní Ndióxi̱ jáchi̱ jihna ñúhú ga̱ mé á na̱qui̱hvi̱ ini a mí. 20 Joo tá íin in na ta cáchí na̱ quíhvi̱ ini na Ndióxi̱ joo cándají na̱ ñani táhan na já quéa̱ jána̱ha̱ na̱ ña̱ cúú ná na̱ tu̱hún. Jáchi̱ tá co̱ quíhvi̱ ini na ñani táhan na, da̱ sánde̱hé na̱ xi̱hín nu̱u̱ ná ndaja caja na cachi na quíhvi̱ ini na Ndióxi̱, ña̱ a̱ cu̱ú cuni tívi na. 21 Na̱sahnda Jesucristo chuun yóho nu̱ yo̱: Ndá na̱ quíhvi̱ ini Ndióxi̱ já ndítahan nu̱ ná qui̱hvi̱ ri ini na ñani táhan na̱ viti.