3
Na̱ cúú ja̱hyi Ndióxi̱
Cande̱hé ndó. A̱ ju̱ú quia̱hva quíhvi̱ ini Ndióxi̱, tátá yo̱ mí a̱nda̱ na̱sa̱ha̱n ña̱ma̱ni̱ nu̱ yo̱ cananí yo̱ ja̱hyi Ndióxi̱ ta mé a̱ nda̱a̱ cúú yó ja̱hyi mé á. Joo ña̱yivi ñuyíví co̱ xíni̱ na̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ co̱ ndícuni na ña̱ cúú yó ja̱hyi mé á. Cande̱hé ndo̱, ñani máni̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Sa̱ cúú yó ja̱hyi Ndióxi̱ va̱tí viti ñúhú co̱ cánda̱a̱ iní ndá quia̱hva nduú. Joo cánda̱a̱ va̱ha iní ña̱ tá ná quixi Jesucristo já nduú tá quia̱hva cáa mé á jáchi̱ cuní mé á tá quia̱hva cáa tá íin a. Ta tócó ndihi na̱ ndáti nduu na tá quia̱hva cáa mé á já quéa̱ ndaja vií na̱ mé ná jáchi̱ cúni̱ na̱ coo vií na̱ tá quia̱hva íin vií Jesucristo.
Tócó ndihi na̱ cája cua̱chi sáhnu̱ na̱ nu̱ ley Ndióxi̱ jáchi̱ tócó ndihi ña̱ núu cúú á cua̱chi nu̱ ley Ndióxi̱. Mé ndó sa̱ cánda̱a̱ ini ndó ña̱ na̱quixi Jesucristo ñuyíví yóho ta na̱xi̱hi̱ a̱ já ná cuu ndoo cua̱chi ña̱yivi. Ta co̱ó ni in túhún toho cua̱chi mé á. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ tócó ndihi na̱ cátivi tuun xi̱hi̱n mé á co̱ xíca nuu ga̱ na̱ cája na cua̱chi. Joo na̱ xíca cája cua̱chi jána̱ha̱ na̱ ña̱ co̱ xíni̱ toho na̱ mé á ta jána̱ha̱ na̱ ña̱ co̱ cúú na̱ cuéntá mé á. Cande̱hé ndó jáchi̱ cúú ndó tátu̱hun ja̱hyi i̱. Cuéntá coo ndó ná a̱ jándahvi ni in na ndo̱hó. Jáchi̱ ña̱yivi nda̱a̱ cája nda̱a̱ na̱ tá quia̱hva cája Jesucristo. Joo na̱ xíca nuu cája cua̱chi cúú ná cuéntá tiñáhá sa̱cua̱ha̱ jáchi̱ ja̱nda̱ mé sa̱ha̱ na̱caja rí cua̱chi. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱xi̱nu̱ Jesucristo ñuyíví yóho, mé á cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱ ta na̱quixi a jándihi a sa̱há ña̱ núu cája tiñáhá sa̱cua̱ha̱.
Ni in túhún toho na̱ cúú ja̱hyi Ndióxi̱ co̱ xíca na cája na cua̱chi jáchi̱ viti na̱nduu na tá quia̱hva íin mé á. Ta co̱ cúni̱ ga̱ na̱ caca nuu na caja na cua̱chi jáchi̱ cúú ná ja̱hyi Ndióxi̱. 10 A̱ íhvi̱ toho ndicuní ndá na̱ cúú ja̱hyi Ndióxi̱ ta ndá na̱ cúú ja̱hyi tiñáhá sa̱cua̱ha̱. Jáchi̱ na̱ co̱ cája ña̱ nda̱a̱ ta na̱ co̱ quíhvi̱ ini ñani táhan na̱ cán cúú ná jána̱ha̱ ña̱ co̱ cúú ná cuéntá Ndióxi̱.
Ndítahan nu̱ yo̱ qui̱hvi̱ ini táhan í
11 Ja̱nda̱ mé sa̱ha̱ tá na̱ndiquehe ndó íchi̱ cuéntá Jesús já na̱xini jo̱ho ndó ña̱ cáchí tu̱hun Ndióxi̱ ña̱ ndítahan qui̱hvi̱ ini táhan í. 12 Co̱ ndítahan caja í tá quia̱hva na̱caja Caín sa̱nahá jáchi̱ na̱sa̱cuu da cuéntá tiñáhá sa̱cua̱ha̱. Ta na̱sahní da̱ ñani da jáchi̱ mé Caín na̱sa̱caja da ña̱ núu cuití va ta na̱ndicuni da ña̱ va̱ha cuití va na̱sa̱caja ñani da.
13 Cande̱hé ndó, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. A̱ cátóntó ndo̱ tá cándají ña̱yivi ñuyíví ndo̱hó. 14 Tá quíhvi̱ iní na̱ cúú cuéntá Jesús já quéa̱ sa̱ xíni̱ yo̱ sa̱ na̱jáca̱cu mé á mí ná a̱ cúhu̱n toho í indayá joo cu̱hu̱n í coo í nu̱ íin mé á indiví. Joo ndá na̱ co̱ quíhvi̱ ini ñani táhan na, cúú ná tátu̱hun in ndi̱i. 15 Ta tócó ndihi na̱ cándají ñani táhan cúú ná tátu̱hun in na̱ sáhní ndi̱i jáchi̱ sáhní na̱ ñani táhan na ini ínima̱ na̱. Ta mé ndó sa̱ cánda̱a̱ ini ndó ña̱ ni in na̱ sáhní ndi̱i co̱ núná nu̱ ná cu̱hu̱n na̱ indiví catacu na a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. 16 Mé Jesucristo na̱jána̱ha̱ nu̱ yo̱ ndá quia̱hva cája ndusa in na̱ quíhvi̱ ini ñani táhan jáchi̱ na̱xi̱hi̱ a̱ sa̱ha̱ yo̱. Quia̱hva já ndítahan ri nu̱ mí ví coo tia̱hva í quiví sa̱há ñaní táhan í, na̱ cúú cuéntá Jesús. 17 Joo tá íin in na ta íin cua̱há ndiva̱ha ña̱ha nu̱ ná ta co̱ cúni̱ na̱ chindeé na̱ na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ ndíma̱ní ña̱ha nu̱u̱ já quéa̱ a̱ cu̱ú cachi na ña̱ quíhvi̱ ini na Ndióxi̱. 18 Mé ndó cúú ndó tátu̱hun ja̱hyi i̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ cáha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱ ña̱ xíní ñúhú jána̱ha̱ yó xi̱hín ña̱ cája í ña̱ quíhvi̱ iní ñani táhan í ta a̱ ju̱ú xi̱hi̱n yuhú ni̱nu uun í cuití va.
Co̱ ndítahan cayi̱hví yo̱ Ndióxi̱ tá cája í ña̱ sáhndá a̱
19 Tá cája í ña̱ nda̱a̱, ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ já quéa̱ cánda̱a̱ iní ña̱ cúú yó cuéntá mé á ta íin va̱ha iní xi̱hín mé á. 20 Ta va̱tí cáhvi iní ña̱ co̱ó na̱caja va̱ha í joo xíni̱ va̱ha chága̱ Ndióxi̱ á mé a̱ nda̱a̱ na̱caja núu í á co̱ó a̱ jáchi̱ xíni̱ mé á tócó ndihi ña̱ha. 21 Cánde̱hé ndó ñani máni̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Tá xíni̱ va̱ha í ña̱ ndáca̱a̱n ña̱ va̱ha ínima̱ yo̱ já quéa̱ co̱ yíhví toho í ca̱ha̱n í xi̱hi̱n á. 22 Ta mé Ndióxi̱ quéa̱ quia̱hva tócó ndihi ña̱ xíca̱ yó nu̱ á jáchi̱ mé a̱ nda̱a̱ cája í ña̱ sáhndá a̱ nu̱ yo̱ ta cáji̱i̱ íní mé á xi̱hín ña̱ cája í. 23 Ta ña̱ sáhndá Ndióxi̱ nu̱ yo̱ cúú á ña̱ ná candeé iní Jesucristo, mé a̱ cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi mé á. Ta sáhndá a̱ nu̱ yo̱ ña̱ ná qui̱hvi̱ ini táhan í tá quia̱hva na̱ta̱hnda̱ chuun nu̱ yó caja í. 24 Ta na̱ cája ña̱ sáhndá Ndióxi̱ in na̱nduu na xi̱hi̱n mé á ta in na̱nduu mé á xi̱hín na̱. Ta sa̱há ña̱ na̱sacu Ndióxi̱ ínima̱ yi̱i̱ mé á ini in in í sa̱há ña̱ cán quéa̱ náha̱ ña̱ in na̱nduu yó xi̱hi̱n mé á.