2
Jesucristo quéa̱ cáha̱n cua̱chí a̱ sa̱ha̱ yó nu̱ Ndióxi̱
Cande̱hé ndó. Mé ndó cúú ndó tátu̱hun ja̱hyi válí i̱ ta cáhyí i̱ ña̱ yóho nu̱ ndo̱ ña̱ ná a̱ cája ndó cua̱chi. Ta va̱tí ná caja ndó cua̱chi joo íin Jesucristo cáha̱n cua̱chí a̱ sa̱ha̱ yó nu̱ Ndióxi̱, tátá a̱. Ta cája mé á ña̱ nda̱a̱ cuití va. Jáchi̱ na̱cha̱hvi Jesucristo sa̱há cua̱chí tá na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱. Já quéa̱ xi̱hín ña̱ yóho cuu caja cáhnu ini Ndióxi̱ sa̱há cua̱chí. Ta a̱ ju̱ú sa̱há cua̱chi mé cuití yo̱, va̱ha jáchi̱ na̱xi̱hi̱ rí a̱ sa̱há cua̱chi ndaja táhan na̱ ndúu ñuyíví.
Jáchi̱ tá cája í ña̱ sáhndá Ndióxi̱ já quéa̱ náha̱ ña̱ mé a̱ nda̱a̱ táhyí xíni̱ yo̱ mé á. Joo tá cáchí in na ña̱ xíni̱ na̱ Ndióxi̱ nani co̱ cája na ña̱ sáhndá mé á já quéa̱ cúú ná na̱ tu̱hún ta co̱ ndáca̱a̱n ña̱ nda̱a̱ ini na. Joo na̱ cája ña̱ sáhndá Ndióxi̱, náha̱ ña̱ mé a̱ nda̱a̱ táhyí quíhvi̱ ini na mé á ta xi̱hín ña̱ yóho cánda̱a̱ ini yó ña̱ in na̱nduu na xi̱hi̱n mé á. Ta ndá na̱ cáchí ña̱ in na̱nduu na xi̱hi̱n Ndióxi̱, xíní ñúhú caja na tá quia̱hva na̱caja Jesucristo tá na̱sahi̱in a ñuyíví yóho.
Sáhndá Ndióxi̱ chuun ña̱ ná qui̱hvi̱ ini táhan í
Cande̱hé ndó ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Co̱ cáhyí i̱ nu̱ ndó in chuun sa̱á ña̱ na̱sahnda Ndióxi̱ caja ndó. Cúú á mé chuun na̱ta̱hnda̱ nu̱ ndó caja ndó ja̱nda̱ mé sa̱ha̱ tá na̱ndi̱hvi ndó íchi̱ cuéntá Jesús. Ta cúú á ña̱ sa̱ na̱xini jo̱ho ndó a̱nda̱ mé cán. Joo mé a̱ nda̱a̱ ña̱ cáhyí i̱ yóho cúú á chuun sa̱á jáchi̱ sáhndá Ndióxi̱ ña̱ ná qui̱hvi̱ ini táhan í. Ta tá cája í ña̱ sáhndá Ndióxi̱ já quéa̱ quée ndihi ña̱ naá cua̱ha̱n ta mé a̱ nda̱a̱ jándiye̱he̱ Jesucristo ínima̱ yo̱ jáchi̱ quíhvi̱ ini táhan í tá quia̱hva na̱caja mé á.
Ta ndá na̱ ná cachi ña̱ sa̱ na̱ndiye̱he̱ ínima̱ ná na̱caja Jesucristo nani cándají na̱ ñani na, na̱ cúú cuéntá Jesús já quéa̱ cúni̱ cachi a ña̱ ndúu yi̱i̱ ná nu̱ú naá ndiva̱ha. 10 Ta ndá na̱ quíhvi̱ ndusa ini ñani na já quéa̱ cúni̱ cachi a ña̱ mé a̱ nda̱a̱ jándiye̱he̱ Jesucristo ínima̱ ná ta ni in ña̱ha a̱ cúu caja ña̱ ná ndacava na nu̱ú cua̱chi. 11 Joo ndá na̱ cándají ñani na já quéa̱ ndúu na nu̱ú naá ta xíca na nu̱ú naá yáve̱. Ta ni co̱ xíni̱ na̱ ndáchí xíca na jáchi̱ cúú ná tátu̱hun na̱ cuaá jáchi̱ ndúu na nu̱ú naá.
12 Mé ndó cúú ndó tátu̱hun ja̱hyi i̱ ta cáhyí i̱ carta yóho nu̱ ndo̱ jáchi̱ sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo na̱caja cáhnu ini Ndióxi̱ sa̱há cua̱chí. 13 Ta cáhyí i̱ carta yóho nu̱ ndó, na̱ta̱a, na̱ cúú tátá jáchi̱ na̱canda̱a̱ ini ndó sa̱há Jesucristo, mé a̱ sa̱ íin ja̱nda̱ tá na̱cava sáhá sa̱ha̱ ñuyíví. Ta cáhyí ri̱ carta yóho nu̱ ndó, ta̱a yúta̱ jáchi̱ na̱candeé ndó na̱sa̱hnu̱ ndó nu̱ú tiñáhá sa̱cua̱ha̱.
Cande̱hé ndo̱. Mé ndó cúú ndó tátu̱hun ja̱hyi i̱ ta cáhyí i̱ carta yóho nu̱ ndo̱ jáchi̱ na̱canda̱a̱ ini ndó yo cúú Ndióxi̱, tátá yo̱. 14 Ta cáhyí ri̱ carta yóho nu̱ ndó, na̱ cúú tátá jáchi̱ na̱canda̱a̱ ini ndó sa̱há Jesucristo, mé a̱ sa̱ íin ja̱nda̱ tá na̱cava sáhá sa̱ha̱ ñuyíví. Ta cáhyí ri̱ carta yóho nu̱ ndó, ta̱a yúta̱ jáchi̱ sáhan ndeé ini ndó ta ndáca̱a̱n tu̱hun Ndióxi̱ ini ínima̱ ndo̱ ta na̱candeé ndó na̱sa̱hnu̱ ndó nu̱ú tiñáhá sa̱cua̱ha̱.
15 Ta coto a̱ cátóó ndó ña̱ cúú cuéntá ñuyíví yóho ta ni a̱ ndiáva̱ ini ndo̱ cacomí ndó ña̱ ndúu ñuyíví yóho. Jáchi̱ ndá na̱ cúni̱ ña̱ha ñuyíví yóho já quéa̱ cúni̱ cachi a ña̱ co̱ cúni̱ na̱ Ndióxi̱, tátá yo̱. 16 Jáchi̱ ni in ña̱ núu ndúu ñuyíví yóho co̱ó va̱xi a cuéntá Ndióxi̱, tátá yo̱. Ta ña̱ yóho cúú á ña̱ a̱ váha toho cáhvi ini ña̱yivi caja na ta jári ndiáva̱ ini na cacomí na̱ ña̱ xíní na̱ xi̱hín nu̱u̱ ná ta jári ndíñehe jícó ndiva̱ha na mé ná sa̱há ña̱ cómí na̱. Ndijáá ña̱ yóho cúú á ña̱ núu quíxi mé ñuyíví yóho. 17 Va̱xi qui̱ví ndihi sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ ndiáva̱ ini ña̱yivi ta ja̱nda̱ mé ñuyíví yóho ndihi sa̱há joo ndá na̱ cája ña̱ sáhndá Ndióxi̱, na̱ cán cúú na̱ catacu nu̱ íin mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
Na̱ co̱ cúní táhan xi̱hín Jesucristo
18 Cande̱hé ndo̱ jáchi̱ cúú ndó tátu̱hun ja̱hyi i̱. Ja̱lóho cúni̱ ndihi sa̱ha̱ ñuyíví ta sa̱ xíni̱ jo̱ho ndó sa̱há in da va̱xi caja i̱hvi̱ xi̱hín Jesucristo. Ta mé tiempo yóho sa̱ na̱queta cua̱há na̱ co̱ cúní táhan xi̱hi̱n mé á. Sa̱há ña̱ yóho sa̱ cánda̱a̱ ini yó ña̱ sa̱ na̱cayati qui̱ví ndihi sa̱há ñuyíví yóho. 19 Mé na̱ co̱ cúní táhan xi̱hín Jesucristo yóho na̱sa̱ñúhu na tañu mí. Joo a̱ ju̱ú toho na cuéntá mí na̱sa̱cuu na. Jáchi̱ tá ná cacuu na cuéntá mí já canduu na tañu mí, nduu. Joo na̱queta na cua̱ha̱n na̱ já ná na̱ha̱ ña̱ mé a̱ nda̱a̱ co̱ cúú ná cuéntá mí.
20 Joo nu̱ mé ndó na̱sa̱ha̱n Jesucristo ínima̱ yi̱i̱ mé á sa̱há ña̱ cán quéa̱ tócó ndihi ndó cúú ndó ña̱yivi xíni̱ ña̱ nda̱a̱. 21 Tá cáhyí i̱ carta yóho nu̱ ndo̱, co̱ cúú á sa̱há ña̱ co̱ xíni̱ ndó ña̱ nda̱a̱. Joo cúú á sa̱há ña̱ sa̱ xíni̱ ndó ña̱ nda̱a̱ ta sa̱ xíni̱ ndo̱ ña̱ ni in túhún ña̱ tu̱hún a̱ cúu quixi tañu ña̱ nda̱a̱.
22 Na̱ tu̱hún cúú ná na̱ co̱ cúni̱ ndicuni ña̱ cúú Jesucristo mé á na̱chindahá Ndióxi̱ jáca̱cu a ña̱yivi. Mé na̱ tu̱hún yóho cúú ná na̱ co̱ cúní táhan xi̱hín Jesucristo jáchi̱ co̱ cúni̱ na̱ ndicuni na Ndióxi̱, tátá yo̱ ta ni co̱ cúni̱ na̱ ndicuni na Jesucristo, mé a̱ cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱. 23 Jáchi̱ ndá na̱ chíje̱hé tu̱hun ña̱ xíni̱ na̱ Jesucristo, ja̱hyi Ndióxi̱ já cúni̱ cachi a ña̱ co̱ó in na̱nduu na xi̱hi̱n Ndióxi̱, tátá yo̱. Joo na̱ cua̱ha̱n xoo Jesucristo, ja̱hyi Ndióxi̱ in na̱nduu na xi̱hi̱n Ndióxi̱, tátá yo̱.
24 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíní ñúhú cacu va̱ha ndó tu̱hun Ndióxi̱ ini ínima̱ ndó, jáchi̱ cúú á ña̱ na̱xini jo̱ho ndó ja̱nda̱ mé sa̱ha̱ tá na̱ndiquehe ndó íchi̱ cuéntá Jesús. Ta tá mé a̱ nda̱a̱ ndíca̱a̱n ña̱ na̱xini jo̱ho ndó ini ínima̱ ndo̱ já quéa̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ in nduu ndó xi̱hi̱n Ndióxi̱, tátá yo̱ ta in nduu ndó xi̱hín Jesucristo, mé a̱ cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱. 25 Ta na̱sa̱ha̱n Jesucristo tu̱hun a nu̱ yo̱ ña̱ catacú xi̱hi̱n mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
26 Cáhyí i̱ ña̱ yóho nu̱ ndo̱ já ná canda̱a̱ ini ndó sa̱há na̱ cúni̱ jándahvi ndo̱hó. 27 Joo ndáca̱a̱n ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ini ndó, mé a̱ na̱sa̱ha̱n Jesucristo nu̱ ndo̱. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ co̱ xíní ñúhú toho ndó inga na jána̱ha̱ na̱ ndo̱hó jáchi̱ mé ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱, ña̱ ndáca̱a̱n ini ndó ja̱n jána̱ha̱ tócó ndihi ña̱ha nu̱ ndo̱. Ta ña̱ jána̱ha̱ mé á nu̱ ndó cúú á ña̱ nda̱a̱ ta co̱ cúú á ña̱ tu̱hún. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíní ñúhú catáhan tuun ndó xi̱hín Jesucristo tá quia̱hva sácaja ndó jáchi̱ quia̱hva já na̱jána̱ha̱ ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ nu̱ ndo̱.
28 Cande̱hé ndo̱ jáchi̱ cúú ndó tátu̱hun ja̱hyi i̱. Xíní ñúhú catáhan tuun í xi̱hín Jesucristo já ná cuu candeé iní mé á tá ná canáha̱ mé á quixi a ta já ná a̱ cácahan nu̱u̱ yo̱ tá ná cuní mé á. 29 Mé ndó sa̱ cánda̱a̱ ini ndó ña̱ cája Jesucristo ndinuhu ña̱ nda̱a̱ cuití va. Ta tá cája mé ndó ña̱ nda̱a̱ já quéa̱ jána̱ha̱ ndó ña̱ mé a̱ nda̱a̱ cúú ndó ja̱hyi Ndióxi̱.