Carta nu̱ cuítí na̱ca̱hyí Juan nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús
1
Cáxi tu̱hun Juan nu̱ú ña̱yivi sa̱há Jesucristo
Cáhyí nde̱ carta yóho nu̱ ndó sa̱há Jesucristo, mé á na̱sahi̱in ja̱nda̱ tá cáma̱ní ca̱va̱ sáhá sa̱ha̱ ñuyíví. Mé nde̱ na̱xini jo̱ho nde̱ ña̱ na̱ca̱ha̱n mé á ta chí na̱xini xi̱hín nu̱ú nde̱ mé á. Na̱sande̱hé nde̱ a̱ ta na̱cani ndaa ndahá nde̱ a̱. Cáha̱n nde̱ sa̱há Jesucristo mé á cúú tu̱hun Ndióxi̱, ña̱ cája ña̱ ná catacu ña̱yivi a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Na̱jána̱ha̱ mé á nu̱ú ña̱yivi ta mé nde̱ na̱xini nde̱ a̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ cáxi tu̱hun nde̱ nu̱ú ña̱yivi sa̱ha̱ mé á. Ta ndícani nde̱ nu̱ mé ndó viti sa̱ha̱ Jesucristo, mé á sa̱ ja̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ íin a xi̱hi̱n Ndióxi̱, tátá a̱ ta co̱ ndíhi toho sa̱há. Viti na̱quixi a na̱jána̱ha̱ mé á nu̱ yo̱. Ta cáxi tu̱hun nde̱ nu̱ ndo̱ ña̱ na̱xini nde̱ xi̱hín ña̱ na̱xini jo̱ho nde̱ já ná cuu in canduu ndó xi̱hi̱n mé nde̱. Jáchi̱ in na̱nduu yó xi̱hi̱n Ndióxi̱, tátá yo̱ ta xi̱hín Jesucristo, mé a̱ cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱. Ta cáhyí nde̱ ña̱ yóho nu̱ ndo̱ já ná ndicutú nda̱a̱ ínima̱ yo̱ xi̱hín ña̱ caji̱i̱ íní yo̱.
Jándiye̱he̱ ndaa Ndióxi̱ nu̱ íin a
Ña̱ na̱jána̱ha̱ Jesucristo nu̱ú nde̱ cúú á ña̱ jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndó viti: Jándiye̱he̱ ndaa Ndióxi̱ nu̱ íin a ta ni loho ña̱ naá co̱ íin nu̱ íin mé á. Tá ná cachi yó ña̱ in na̱nduú xi̱hín Jesucristo nani cája í cua̱chi já quéa̱ cúú á tátu̱hun ndúu yi̱i̱ yó nu̱ú naá jáchi̱ cátúhún yo̱ ta co̱ cája í ña̱ nda̱a̱. Joo tá ndúu yó nu̱ yéhe̱ tá quia̱hva íin Ndióxi̱ nu̱ú ña̱ yéhe̱ já quéa̱ in nduu ndihí. Ta Jesucristo, mé a̱ cúú in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi Ndióxi̱ jándoo ndihi a cua̱chí jáchi̱ na̱xi̱ta̱ ni̱i̱ á sa̱ha̱ yo̱ tá na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱.
Ta tá ná cachi yó ña̱ co̱ó toho cua̱chi cája í já quéa̱ jándahví mé ví ta co̱ ndáca̱a̱n ña̱ nda̱a̱ iní. Joo tá ná na̱hma̱ yó cua̱chí nu̱ Ndióxi̱ já quéa̱ cuu candeé iní ña̱ caja nda̱a̱ Ndióxi̱ xi̱hi̱n yo̱ jáchi̱ caja cáhnu ini a sa̱há cua̱chí ta ndaja vií a̱ mí nu̱ tócó ndihi ña̱ núu. 10 Joo tá ná cachí ña̱ ni in túhún toho cua̱chi co̱ó na̱caja í já quéa̱ ndája túhún yo̱ Ndióxi̱ ta xi̱hín ña̱ yóho náha̱ ña̱ mé a̱ nda̱a̱ táhyí co̱ó na̱ndiquehe va̱ha í tu̱hun va̱ha cáha̱n sa̱ha̱ mé á.