3
Va̱xi tucu Jesucristo, xitoho í
Cande̱hé ndo̱, ñani máni̱. Xi̱hín ña̱ yóho xínu̱ carta i̱vi̱ chíndahá i̱ nu̱ ndo̱. Ta nu̱ ndíví carta ndícani i̱ nu̱ ndo̱ ndá quéa̱ ndítahan caja ndó já ná ndicani ini ndó ndinuhu ña̱ va̱ha. Ndítahan ndicu̱hu̱n ini ndó ña̱ na̱cachi na̱ profeta yi̱i̱ Ndióxi̱ sa̱nahá ta ndítahan ndicu̱hu̱n ini ndó ña̱ na̱cachi Jesucristo, xitoho í, mé á jáca̱cu mí jáchi̱ cúú á ña̱ na̱jána̱ha̱ na̱ apóstol nu̱ ndo̱.
Nu̱ cuítí cúni̱ ña̱ ná canda̱a̱ ini ndó ña̱ tá sa̱ na̱cayati qui̱ví quixi tucu Jesucristo já queta ña̱yivi ta casáhá na̱ cua̱cu̱ ndaa na tócó ndihi ña̱ yi̱i̱ cuéntá Ndióxi̱. Ta caja na tócó ndihi ña̱ núu, ña̱ xíca̱ ini yiquí cu̱ñu na caja. Ta casáhá na̱ nda̱ca̱ tu̱hún i̱chi̱ na̱ já cachi na já: “Na̱sa̱ha̱n Jesucristo tu̱hun a quixi tucu a ta ndá cuéntá quéa̱ a̱ ñáha quixi a. Jáchi̱ ja̱nda̱ tá na̱sa̱tacu tásáhnu jícó yo̱, tá cáa ñuyíví yóho a̱nda̱ sa̱ha̱ já cáa yi̱i̱ va.” Ta cachi na ña̱ yóho jáchi̱ co̱ cúni̱ na̱ candúsa na ña̱ sa̱ ja̱nda̱ sa̱nahá ndiva̱ha va na̱ca̱ha̱n Ndióxi̱ ta já na̱cava̱ha indiví xi̱hi̱n ñuyíví. Ta mé Ndióxi̱ quéa̱ na̱sa̱hnda̱ chuun ña̱ ná ndinu̱na̱ ticui̱í cán já ná canáha̱ nu̱ú ñundáhyi̱ ta íin ticui̱í tócó ndihi xoo ñundáhyi̱ viti. Ta xi̱hín ticui̱í na̱jánaá a̱ sa̱ha̱ ña̱yivi ñuyíví sa̱nahá tá na̱jácuun mé á ja̱vi̱ quíni. Joo indiví xi̱hi̱n ñuyíví ña̱ íin viti yóho, ndúu a ndáti a xi̱nu̱ qui̱vi̱ chica̱a̱n ñúhu̱ Ndióxi̱ ña̱ já ná ndihi sa̱há. Cája Ndióxi̱ ña̱ yóho já ná ndoho ini ña̱yivi quini cán ta jándihi a sa̱ha̱ ná qui̱ví caja vií Ndióxi̱ sa̱há ña̱yivi quini cán.
Ta viti cande̱hé ndo̱, ñani ma̱ní i̱. In qui̱vi̱ cúú á tátu̱hun in mil cui̱a̱ nu̱ Ndióxi̱ ta in mil cui̱a̱ cúú á tátu̱hun in qui̱vi̱ nu̱ Ndióxi̱. A̱ ndíndójó ndó ña̱ yóho. A̱ cáhán ndo̱ ña̱ cácuáchi̱ Jesús jáxi̱nu̱ co̱o a nu̱ú tu̱hun a tá na̱cachi a ña̱ quixi tucu a tá quia̱hva cáhán java na. Joo a̱ ñáha quixi Jesucristo jáchi̱ táhvi̱ ndiva̱ha ini mé á sa̱há ña̱yivi. Ta co̱ cúni̱ mé á ña̱ ná cu̱hu̱n ni in túhún na̱ indayá ndihi sa̱ha̱ ná. Ña̱ cúni̱ mé á quéa̱ ná ndicó co̱o ini na ña̱ ná jándacoo na cua̱chi cája na.
10 Mé qui̱vi̱ co̱ cáhán na̱ quixi Jesucristo já quixi mé á. Tá quia̱hva cája ta̱a cui̱hná tá xínu̱ co̱o da ñuú ta ni in na co̱ xíní na̱ ña̱ xi̱nu̱ da̱ cája cuíhná da̱ ña̱ha na quia̱hva já coo nu̱ú quixi ri Jesucristo va. Ta mé qui̱vi̱ cán in cuití cuni jo̱ho ña̱yivi ni̱hi ndiva̱ha indiví ta já casáhá ña̱ ndita̱ni̱ a̱. Ta já ca̱yi̱ ñuyíví yóho xi̱hi̱n tócó ndihi ña̱ha íin nu̱ á. Ta já ca̱yi̱ ña̱ha ndúu nu̱ táchi̱ indiví ta ndihi sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ha.
11 Mé a̱ nda̱a̱ va̱xi qui̱vi̱ coo tócó ndihi ña̱ yóho sa̱há ña̱ cán quéa̱ ndítahan nu̱ ndó caca va̱ha ndó íchi̱ cuéntá Ndióxi̱ ta caja ndó ña̱ cúni̱ mé á xi̱hín ndinuhu ini ndó. 12 Candati ndó xi̱nu̱ qui̱ví quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho. Ta nducú ndéé ndo̱ cája chúun ndó cuéntá mé á já ná xi̱nu̱ ya̱chi̱ qui̱vi̱ cán. Tá ná xi̱nu̱ qui̱vi̱ cán já jándihi Ndióxi̱ sa̱há indiví xi̱hi̱n ñúhu̱ i̱ta̱. Ta tócó ndihi ñuyíví jándu̱tu̱ mé á ña̱ xi̱hi̱n ñúhu̱ cáyi̱. 13 Joo mí, yó cúú cuéntá Jesús ndátí inga indiví sa̱á xi̱hín in ñuyíví sa̱á jáchi̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a nu̱ yo̱ ña̱ quia̱hva ña̱ nu̱ yo̱. Ta cán tócó ndihi ña̱ha cacuu a ña̱ va̱ha ta ndinuhu ña̱ nda̱a̱ coo cán.
14 Ñani i̱, quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱ ndo̱hó sa̱há ña̱ cán quéa̱ cáha̱n i̱ ña̱ yóho xi̱hi̱n ndo̱. Nani cáma̱ní xi̱nu̱ qui̱vi̱ caja Ndióxi̱ tócó ndihi ña̱ cán, ndítahan ndi̱hi ini ndó caja ndó ña̱ va̱ha já quéa̱ ná cuni Ndióxi̱ ña̱ íin va̱ha ini ndó xi̱hi̱n mé á ta já ná cuni a ña̱ co̱ó cua̱chi ndó. 15 Ta a̱ ndíndójó ndo̱ ña̱ ndátí yi̱i̱ Jesucristo quixi tucu a ñuyíví yóho jáchi̱ táhvi̱ ndiva̱ha ini mé á sa̱ha̱ yo̱ ta cúni̱ a̱ jáca̱cu a mí. Ta tá quia̱hva cáhyí ye̱he̱ nu̱ ndo̱ yóho quia̱hva já na̱ca̱hyí ri ñani máni̱ yo̱, da̱ cúú Pablo carta na̱chindahá da̱ nu̱ ndo̱ jáchi̱ na̱caja Ndióxi̱ ña̱ ná canda̱a̱ ini da̱ cán ña̱ cúni̱ mé á. 16 Nu̱ tócó ndihi carta na̱ca̱hyí Pablo nu̱ ndo̱ cáha̱n da̱ xi̱hi̱n ndo̱ sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ yóho. Java ña̱ yóho cúú á ña̱ yáncá ndiva̱ha cánda̱a̱ iní sa̱ha̱. Ta na̱ co̱ cánda̱a̱ ini xi̱hín na̱ co̱ cándeé va̱ha ini Ndióxi̱ na̱casáhá ndíjama na ña̱ na̱ca̱hyí da̱. Quia̱hva já cája na ndíjama na java ga̱ ña̱ cáchí tu̱hun Ndióxi̱ joo ndihi sa̱ha̱ tócó ndihi na̱ cán.
17 Cande̱hé ndo̱, ñani ma̱ní i̱. Sa̱há ña̱ sa̱ xíni̱ va̱ha ndó sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ na̱ndicani i̱ nu̱ ndo̱ yóho, xíní ñúhú candaa va̱ha ndó mé ndó já ná a̱ jándahvi ña̱yivi quini ndo̱hó já ná a̱ ndácava ndó nu̱ú cua̱chi va̱tí cua̱ha̱n va̱ha ndó íchi̱ cuéntá Ndióxi̱ viti. 18 Xíní ñúhú canda̱a̱ va̱ha chága̱ ini ndó yo cúú Jesucristo, xitoho í jáchi̱ mé á quéa̱ jáca̱cu mí. Ta xíní ñúhú canda̱a̱ va̱ha chága̱ ini ndó ña̱ cája Ndióxi̱ cua̱há ña̱ma̱ni̱ xo̱ho̱. Cáhnu ná cacuu Jesucristo a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Já ná coo.