2
Na̱jáca̱cu Ndióxi̱ mí jáchi̱ quíhvi̱ ini a mí
Ta jihna na̱sa̱cuu ndó tátu̱hun na̱ sa̱ na̱xi̱hi̱ jáchi̱ na̱sa̱caja ndó cua̱há cua̱chi. Joo viti cúú ndó tátu̱hun na̱ na̱nditacu tucu jáchi̱ Ndióxi̱ na̱jáca̱cu ndo̱hó. Ta na̱sa̱caja ndó tá quia̱hva cája ña̱yivi ñuyíví yóho. Ta na̱sa̱caja ndó ña̱ cúni̱ tiñáhá sa̱cua̱ha̱, rí cúú ji̱ni̱ nu̱ tócó ndihi rí quini. Ta mé rí cán cómí rí cuéntá sa̱há ña̱yivi, na̱ co̱ cája ña̱ cúni̱ Ndióxi̱. Ta quia̱hva já na̱sa̱nduú jihna jáchi̱ na̱sa̱caja í ña̱ xíca̱ ini mí ví ta na̱sa̱caja í tócó ndihi ña̱ núu, ña̱ na̱sa̱cahvi iní caja í. Ta sa̱ha̱ tócó ndihi ña̱ núu na̱caja í yóho na̱nditahan nu̱ yo̱ jándoho ndiva̱ha Ndióxi̱ iní tá quia̱hva cája mé á xi̱hín java ga̱ na̱ co̱ cúni̱ candúsa mé á. Joo na̱ta̱hvi̱ ndiva̱ha ini Ndióxi̱ sa̱ha̱ yo̱ ta na̱qui̱hvi̱ ini ndiva̱ha mé á mí. Ta va̱tí na̱sa̱cuú tátu̱hun ndi̱i ta co̱ó na̱cuu ndique táhan máni̱ yó xi̱hi̱n Ndióxi̱ sa̱há cua̱chi na̱sa̱caja í joo na̱ta̱hvi̱ ini Ndióxi̱ sa̱ha̱ yó sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱jáca̱cu a mí sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo. Va̱tí na̱sa̱cuú tátu̱hun ndi̱i sa̱há cua̱chi na̱sa̱caja í joo tá na̱nditacu Jesucristo já na̱sa̱cuu a tátu̱hun na̱nditacu yó xi̱hi̱n mé á na̱caja Ndióxi̱. Ta na̱caja mé á ña̱ ná caco̱o í xi̱hín Jesucristo tá ná xi̱nu̱ co̱o í indiví. Na̱caja Ndióxi̱ ña̱ yóho jáchi̱ na̱sacu ini a jána̱ha̱ nu̱ yo̱ viti xi̱hi̱n chága̱ chí nu̱u ña̱ quíhvi̱ ndiva̱ha ini a mí ta táhvi̱ ndiva̱ha ini a sa̱ha̱ yo̱ sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo. Ta sa̱há ña̱ na̱ta̱hvi̱ ini Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndo̱ na̱ñe̱he̱ táhvi̱ ndó ca̱cu ndaa ínima̱ ndo̱ jáchi̱ cándeé ini ndó mé á. Ta co̱ cúú á sa̱há ña̱ cája mé ndó jáchi̱ cúú á ña̱ma̱ni̱ na̱caja Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndo̱. Ta co̱ó na̱jáca̱cu a ndo̱hó sa̱há ña̱ va̱ha cája ndó jáchi̱ co̱ cúni̱ a̱ ña̱ ná caja cáhnu ndó mé ndó. 10 Jáchi̱ na̱cava̱ha Ndióxi̱ mí tá quia̱hva cúni̱ a̱ ña̱ in ná nduú xi̱hín Jesucristo já ná caja í ndinuhu ña̱ va̱ha, ña̱ na̱sacu ini a caja í a̱nda̱ jihna.
Íin va̱ha iní sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo xo̱ho̱
11 Cande̱hé ndó, na̱ tóho̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Ná ndicu̱hu̱n ini ndó ndaja na̱sa̱cuu ndó jihna. Na̱cachi na̱ Israel sa̱ha̱ ndó ña̱ co̱ó ya̱hvi toho ndó jáchi̱ co̱ó na̱chica̱a̱n na̱ marca yiquí cu̱ñu ndó. 12 Ndítahan ndicu̱hu̱n ini ndó ña̱ mé tiempo cán co̱ xíni̱ toho ndó Jesucristo. Ta ni co̱ó na̱sa̱cuu ndó na̱ Israel, na̱ na̱ca̱xi Ndióxi̱. Ta ni co̱ó na̱sa̱cuu ndó ña̱yivi na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a nu̱u̱. Na̱sa̱nduu uun ndó ñuyíví yóho jáchi̱ co̱ó na̱saxíni̱ ndo̱ Ndióxi̱ ta ni co̱ó na̱ca̱hán ndo̱ cu̱hu̱n ndó indiví. 13 Va̱tí co̱ó na̱sa̱cuu ndó na̱ cúú cuéntá Ndióxi̱ joo viti na̱cayati ndó nu̱ á ta já in na̱nduu ndó xi̱hín Jesucristo sa̱há ña̱ na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱ sa̱ha̱ ndo̱. 14 Ta na̱caja Jesucristo ña̱ ná coo va̱ha ini na̱ Israel xi̱hín na̱ tóho̱. Ta na̱caja ña̱ in na̱nduu na cuéntá mé á. Jáchi̱ na̱jándihi á sa̱há ña̱ na̱saji nuu nu̱ú na̱ cán ñá ná ndique táhan máni̱ xi̱hi̱n táhan na. 15 Ta tá na̱xi̱hi̱ Jesucristo na̱jáxi̱nu̱ co̱o a nu̱ ley ña̱ na̱sahnda chuun nu̱ yo̱ sa̱há ña̱ na̱nditahan caja í. Ta na̱ndaja mé á ña̱ in na̱nduu na̱ Israel xi̱hín na̱ co̱ó na̱quixi chi̱chi Israel. Ta tá na̱ndihi já na̱ndaja mé á ña̱ na̱nduu na cuéntá mé á já na̱nduu va̱ha ini xi̱hi̱n táhan na. 16 Tá na̱xi̱hi̱ Jesucristo ndi̱ca crúxu̱ já na̱caja mé á ña̱ ná ndique táhan máni̱ xi̱hi̱n táhan na ta já na̱ndihi sa̱há ña̱ cáni táhan na. A̱nda̱ já na̱jándique táhan máni̱ á na̱ xi̱hi̱n Ndióxi̱ ta já in na̱nduu na.
17 Ta na̱quixi Jesucristo ca̱xi tu̱hun a tu̱hun va̱ha nu̱ yo̱ ña̱ ná coo va̱ha iní xi̱hi̱n Ndióxi̱. Ta co̱ó caja toho a á cúú ná na̱ tóho̱, na̱ na̱sa̱cuu xícá nu̱ á tátu̱hun mé ndó, á cúú ná na̱ Israel, na̱ na̱sa̱nduu yati nu̱ á tátu̱hun mé nde̱ jáchi̱ na̱sa̱ha̱n mé á tu̱hun va̱ha nu̱ tócó ndihí. 18 Ta sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo cuu cayatí nu̱ Ndióxi̱ viti. Co̱ó caja toho a á cúú yó na̱ na̱quixi chi̱chi Israel á co̱ cúú yó na̱ na̱quixi chi̱chi Israel jáchi̱ ínima̱ yi̱i̱ mé á quéa̱ chíndeé a mí cayatí nu̱ Ndióxi̱. 19 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ co̱ cúú ga̱ ndó na̱ tóho̱, na̱ na̱quixi xícá jáchi̱ in na̱nduu ndó xi̱hín na̱ cúú cuéntá Ndióxi̱ viti ta cúú ndó na̱ vehe mé á. 20 Ta viti tócó ndihí, na̱ cúú cuéntá mé á cúú yó tátu̱hun in vehe. Ta na̱ apóstol xi̱hín na̱ profeta cúú ná tátu̱hun yu̱u̱ ndúhu̱ sa̱há vehe ja̱n jáchi̱ na̱jána̱ha̱ na̱ tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ ndó nu̱ cuítí. Ta Jesucristo cúú á tátu̱hun yu̱u̱ ndúhu̱ cua̱ha̱n ti̱tó vehe ja̱n ña̱ sáhan ndée̱ vehe ja̱n. 21 Ta na̱caja Jesucristo ña̱ na̱ndique táhan va̱ha tócó ndihi na̱ cúú cuéntá mé á. Ta na̱ndaja mé a̱ mí ña̱ loho loho ná nduú tátu̱hun in veñu̱hu yi̱i̱ nu̱ sá ndaca̱a̱n Ndióxi̱, xitoho í. 22 Sa̱há ña̱ in na̱nduu ndó xi̱hín Jesucristo sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱ndique táhan máni̱ xi̱hi̱n táhan ndó. Ta na̱caja Ndióxi̱ ña̱ ná nduu ndó tátu̱hun in vehe nu̱ íin Ndióxi̱ jáchi̱ ndáca̱a̱n ínima̱ yi̱i̱ mé á chí ini ndó.