3
Na̱chindahá Ndióxi̱ Pablo ca̱ha̱n da̱ tu̱hun mé á nu̱ú na̱ co̱ó na̱quixi chi̱chi Israel
Ye̱he̱ cúú Pablo ta sa̱há ña̱ xíca nuu i̱ cáha̱n i̱ tu̱hun va̱ha sa̱há Jesucristo nu̱ú na̱ co̱ó na̱quixi chi̱chi Israel sa̱ha̱ ña̱ cán quéa̱ ndáca̱a̱n i̱ veca̱a viti. Ta sa̱ cánda̱a̱ ini ndó ña̱ sa̱há ña̱ na̱ta̱hvi̱ ini Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndó sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱sa̱ha̱n mé á chuun yóho nu̱ú i̱ ña̱ ná ca̱ha̱n i̱ tu̱hun Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndo̱. Jihna na̱chije̱hé Ndióxi̱ ña̱ na̱sacu ini a caja joo viti na̱jána̱ha̱ mé á nu̱ú i̱ ña̱ na̱sacu ini a caja. Ta sa̱ na̱ca̱ha̱n chá i̱ sa̱há ña̱ ja̱n tá na̱ca̱hyí i̱ carta nu̱ ndo̱. Tá ná cahvi tucu ndó ña̱ já cuni ndó ña̱ mé a̱ nda̱a̱ táhyí sa̱ cánda̱a̱ ini i̱ ña̱ na̱sahi̱in je̱hé sa̱há Jesucristo. Co̱ó na̱canda̱a̱ ini ña̱yivi ña̱ yóho jáchi̱ na̱sahi̱in je̱hé ña̱. Joo viti na̱caja ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ña̱ ná canda̱a̱ ini na̱ apóstol xi̱hín na̱ profeta, na̱ cúú cuéntá mé á sa̱há ña̱ yóho. Ta ña̱ na̱sahi̱in je̱hé jihna cúú ña̱ yóho: xi̱hín ña̱ na̱caja Jesucristo ña̱ in na̱nduu na̱ cúú chi̱chi Israel xi̱hín na̱ co̱ cúú chi̱chi Israel já ná ñe̱he̱ ná ña̱ va̱ha ña̱ na̱sacu ini Ndióxi̱ quia̱hva nu̱ú na̱ cúú ja̱hyi mé á. Jáchi̱ in na̱nduu na̱ Israel xi̱hín na̱ tóho̱ ta in cúú ná ndáti na ñe̱he̱ ná ña̱ na̱cachi Ndióxi̱ quia̱hva nu̱ ná sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo.
Joo na̱caja Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hín i̱ ta xi̱hi̱n ndée̱ mé á xíca nuu i̱ cáha̱n i̱ tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ mé á nu̱ú ña̱yivi. Na̱caja Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hín i̱ jáchi̱ na̱sa̱ha̱n mé á chuun yóho nu̱ú i̱ ña̱ ná ca̱ha̱n i̱ tu̱hun va̱ha sa̱há Jesucristo nu̱ú na̱ co̱ó na̱quixi chi̱chi Israel. Va̱tí cúú u̱ tátu̱hun in da̱ co̱ó sa̱ha̱ tañu na̱ cúú cuéntá Jesús joo na̱caja mé á ña̱ma̱ni̱ xi̱hín i̱ ña̱ ná ndicani i̱ nu̱ú na̱ tóho̱ ndá quia̱hva náhnu na̱há cája Jesucristo xi̱hi̱n ná. Ta na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ chuun nu̱ú i̱ ña̱ ná jána̱ha̱ i̱ tu̱hun va̱ha ña̱ na̱sahi̱in je̱hé nu̱ú ndihi ña̱yivi. Ta a̱nda̱ sa̱nahá na̱sahi̱in je̱hé a̱ na̱caja Ndióxi̱, mé a̱ na̱cava̱ha tócó ndihi ña̱ha. 10 Na̱caja Ndióxi̱ ña̱ yóho jáchi̱ sa̱há ña̱ in na̱nduu na̱ Israel xi̱hín na̱ tóho̱ a̱nda̱ jáví náha̱ nu̱ tócó ndihi na̱ sáhndá chuun nu̱ú na̱ ndúu indiví ndá quia̱hva ndíchí ndiva̱ha ji̱ni̱ mé á. 11 Sa̱nahá ndiva̱ha na̱sacu ini Ndióxi̱ ña̱ ya̱ha chága̱ chí nu̱u. Ta viti xi̱hín ña̱ na̱caja Jesucristo, xitoho í na̱xi̱nu̱ co̱o nu̱ú ña̱ na̱sacu ini mé á coo a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. 12 Ta sa̱há ña̱ in na̱nduú xi̱hín Jesucristo sa̱há ña̱ cán quéa̱ co̱ yíhví ga̱ í cayatí nu̱ Ndióxi̱. Ta xíni̱ va̱ha í ña̱ ndiquehe mé á mí jáchi̱ cándeé iní mé á. 13 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ ndo̱ ña̱ ná a̱ cávitá ini ndó sa̱há ña̱ ndóho ini i̱. Jáchi̱ sa̱há ña̱ na̱ca̱ha̱n i̱ tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ ndo̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ ndóho ini i̱ viti já ná cuu canduu va̱ha mé ndó. Ta xíní ñúhú caji̱i̱ ini ndó sa̱há ña̱ cája i̱ sa̱ha̱ ndo̱.
Quíhvi̱ ini Jesucristo ña̱yivi
14 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ ndáca xítí i̱ nu̱ Ndióxi̱, mé a̱ cúú tátá Jesucristo, xitoho í tá cáhvi ini i̱ ndá quia̱hva náhnu cája mé á. 15 Jáchi̱ mé á cúú tátá tócó ndihi na̱ ndúu indiví xi̱hi̱n tócó ndihi na̱ ndúu ñuyíví yóho sa̱há ña̱ cúú ná na̱ vehe mé á. 16 Ta cúni̱ mé á caja cua̱há ndiva̱ha ña̱ma̱ní xi̱hi̱n yo̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ á ña̱ ná chindahá ínima̱ yi̱i̱ á nu̱ ndo̱ já ná quia̱hva tu̱hun ndeé ini ndó ta já ná coo nda̱cú ini ndó. 17 Ta xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱ ña̱ ná ndaca̱a̱n Jesucristo ínima̱ ndo̱ sa̱há ña̱ cándeé ini ndó mé á ta ná coo ndeé ini ndó sa̱há ña̱ quíhvi̱ ini a ndo̱hó. Ta tá quia̱hva tíin yo̱hó yíto̱ ñundáhyi̱ quia̱hva já ndítahan coo ndó xi̱hín Jesucristo. 18 Ta a̱nda̱ jáví mé ndó xi̱hi̱n tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús cuu canda̱a̱ ini ndó ndá quia̱hva quíhvi̱ ini a ndo̱hó. 19 Ta xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ Ndióxi̱ ña̱ ná canda̱a̱ ini ndó ndá quia̱hva quíhvi̱ ini Jesucristo ndo̱hó já quéa̱ ná ndicutú nda̱a̱ ínima̱ ndó xi̱hi̱n Ndióxi̱. Joo mé a̱ nda̱a̱ a̱ cu̱ú xi̱nu̱ co̱o ndó canda̱a̱ ini ndó ndá quia̱hva quíhvi̱ ini a ndo̱hó.
20 Ta viti cáhnu na̱há ná cacuu Ndióxi̱, mé a̱ íin ndiva̱ha ndée̱ cája cua̱há nu̱ú ña̱ha jáchi̱ cája cua̱ha̱ chága̱ mé á ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n yó a̱ ju̱ú ga̱ nu̱ú ña̱ cáhvi iní ca̱ca̱ yó nu̱ á jáchi̱ chíndeé Ndióxi̱ mí xi̱hi̱n ndée̱ mé á. 21 Cóho̱ ndihí, na̱ cúú cuéntá Jesús ña̱ ná caja cáhnu í Ndióxi̱ sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo. Viti xi̱hi̱n ndijáá níí qui̱vi̱ ta a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ ná caja cáhnu í mé á. Já ná coo.