5
Sa̱ na̱ja̱ni̱ yo̱ ndáha̱ ley Moisés na̱caja Jesucristo
Co̱ ndúu ga̱ yó ndáha̱ ley Moisés sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo. Ta viti cándeé ini ndó mé á sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíní ñúhú canduu nda̱cú ndo̱ ta co̱ ndítahan nu̱ ndó ndicó co̱o ndó caja ndó ña̱ sáhndá mé ley cán.
Cuni jo̱ho ndó ña̱ cáha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱. Tá ná candeé ini ndó ña̱ cuu nduu nda̱a̱ ndó nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ chíca̱a̱n na̱ marca yiquí cu̱ñu ndó já quéa̱ cúni̱ cachi a ña̱ quéhe núu ndó ña̱ na̱caja Jesucristo tá na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱ sa̱ha̱ ndo̱. Cande̱hé ndó ná ca̱ha̱n tucu u̱ xi̱hi̱n ndo̱. Tá cúni̱ ndó canduu nda̱a̱ ndó nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ chíca̱a̱n ndó marca yiquí cu̱ñu ndó já quéa̱ ndítahan nu̱ ndó caja ndó tócó ndihi cuíí ña̱ sáhndá ley Moisés. Mé ndó cúú ndó na̱ cúni̱ canduu nda̱a̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ sácú va̱ha ndó ley Moisés. Ta viti na̱caxoo ndó nu̱ Jesucristo ta na̱caxoo ndó nu̱ú ña̱ma̱ni̱ cúni̱ Ndióxi̱ caja xi̱hi̱n ndo̱. Joo mé nde̱ xíni̱ va̱ha nde̱ ndúu nda̱a̱ nde̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ cándeé ini nde̱ Jesucristo. Ta ndáti tia̱hva nde̱ jáchi̱ chíndeé ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ nde̱he̱. Jáchi̱ tá in na̱nduú xi̱hín Jesucristo já quéa̱ co̱ó caja toho a á na̱qui̱hvi marca yiquí cu̱ñu í á co̱ó a̱. Ña̱ ndíya̱hvi ndusa quéa̱ ña̱ cándeé iní Jesucristo jáchi̱ xi̱hín ña̱ yóho cuu qui̱hvi̱ iní ñani táhan í.
Sa̱ va̱ha ndiva̱ha va cua̱ha̱n ndó xi̱hín ña̱ cándeé ini ndó Jesús. Yo já na̱ndijama ji̱ni̱ ndo̱ ña̱ ná a̱ cándúsa ga̱ ndó ña̱ nda̱a̱. A̱ ju̱ú toho Ndióxi̱ na̱ndijama ji̱ni̱ ndo̱ jáchi̱ mé a̱ cán quéa̱ na̱cana ndo̱hó ña̱ ná cacuu ndó cuéntá mé á. Xíní ñúhú ndicu̱hu̱n ini ndó in tu̱hun ta já cáchí a̱ “Va̱tí loho yusá na̱xa̱a̱ ná cava táhan í xi̱hi̱n yusá cua̱ha̱ cán játi̱ví ñahá a̱.” Quia̱hva já cája na̱ cúni̱ ndijama ji̱ni̱ ndó ja̱n. 10 Joo cándeé ini i̱ Jesucristo, xitoho í sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíni̱ va̱ha i̱ ña̱ a̱ cándúsa ndó na̱ ja̱n ta ndicó co̱o ndó cahvi ini ndó tá quia̱hva cáhvi ini ye̱he̱. Ta jándoho Ndióxi̱ ini na̱ xíca jája̱ca̱ xíní túni̱ ndó ja̱n ta co̱ó caja toho a ndá na̱ cúú ná.
11 Joo ye̱he̱ jána̱ha̱ i̱ nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús ña̱ co̱ ndítahan ga̱ chíca̱a̱n na̱ marca yiquí cu̱ñu na ta sa̱há ña̱ cán quéa̱ ndícui̱ta̱ na̱ Israel xi̱hín i̱. Tá ná jána̱ha̱ i̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ ndítahan chíca̱a̱n na̱ marca yiquí cu̱ñu na já quéa̱ a̱ ndícui̱ta̱ ga̱ na̱ cán xi̱hín i̱. Joo mé a̱ nda̱a̱ cándají na̱ cán ye̱he̱ jáchi̱ jána̱ha̱ i̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ cuu ca̱cu ndaa ínima̱ ná sa̱há ña̱ cándeé ini na Jesucristo cuití va, mé a̱ na̱xi̱hi̱ ndi̱ca crúxu̱ sa̱ha̱ yo̱. 12 Sa̱há ña̱ cúni̱ na̱ cán caja ndúsa̱ na̱ xi̱hi̱n ndó chica̱a̱n ndó marca yiquí cu̱ñu ndó sa̱há ña̱ cán quéa̱ cája i̱ cuéntá va̱ha chága̱ ná chitúhu̱n ndihi mé ná yiquí cu̱ñu na ta ná jándacoo táji̱ ná ndo̱hó.
13 Cande̱hé ndó, ñani i̱. Co̱ ndúu ga̱ ndó ndáha̱ ley Moisés na̱caja Jesucristo. Joo co̱ cúni̱ cachi ña̱ yóho ña̱ na̱ja̱ni̱ ndo̱ já ná cuu caja ndó ndá ña̱ núu ña̱ xíca̱ ini yiquí cu̱ñu ndó caja. Jáchi̱ na̱cana Ndióxi̱ ndo̱hó ña̱ ná qui̱hvi̱ ini táhan ndó ta ná chindeé táhan ndó. 14 Joo tócó ndihi ña̱ cúú ley Moisés in cáchí ndihi a tá cáchí a̱ já: “Qui̱hvi̱ inún ñani táhún tá quia̱hva qui̱hvi̱ inún mún.” 15 Joo cuéntá coo ndó jáchi̱ tá cásáhá ndo̱ cája xíxi xi̱hi̱n táhan ndó ta cája quini xi̱hi̱n táhan ndó já quéa̱ xi̱nu̱ qui̱ví jándihi sa̱ha̱ táhan ndó.
Ña̱ cúni̱ ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ caja í xi̱hín ña̱ cúni̱ yiquí cu̱ñu í caja í
16 Cande̱hé ndo̱, ñani i̱. Ndítahan caja ndó ña̱ cúni̱ ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ta co̱ ndítahan caja ndó ña̱ xíca̱ ini yiquí cu̱ñu ndó caja. 17 Jáchi̱ tócó ndihi ña̱ núu ña̱ cúni̱ yiquí cu̱ñu yó caja í cáni táhan xi̱hín ña̱ va̱ha ña̱ cúni̱ ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ caja í. Ta a̱ cu̱ú cuni táhan ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ xi̱hín ña̱ núu jáchi̱ co̱ ndíque táhan va̱ha ña̱ núu xi̱hín ña̱ va̱ha sa̱há ña̱ cán quéa̱ a̱ cu̱ú caja í ndá ña̱ na̱cuu cúni̱ yó caja í. 18 Ta tá ná ndiquia̱hva ndó mé ndó ña̱ ná candaca ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ndo̱hó já quéa̱ a̱ cácomí ga̱ ley Moisés cuéntá sa̱ha̱ ndo̱.
19 Ta co̱ yáncá toho ndícuní ndá na̱ cúú na̱ cája ña̱ núu ña̱ cúni̱ mé ná caja na. Jáchi̱ ña̱ cája na cúú ña̱ yóho: ndúu na xi̱hín na̱ co̱ cúú ñájíhí na̱ á yíi̱ ná ta cája na tá nu̱ú ña̱ núu xi̱hín yiquí cu̱ñu na. Ta ndícají ini na cuju na xi̱hi̱n ñáha̱ á ta̱a. 20 Cája cáhnu na yo̱co̱ xi̱hi̱n tiniñu yúú ta cája na ña̱ ta̱jí. Ta cándají táhan na. Ta cáni táhan na ta ndáca̱a̱n ña̱ cuíñú ji̱ni̱ ná. Ta cama chá jáa̱ xi̱hi̱n táhan na. Ta cáhvi ini na sa̱ha̱ mé cuití va na. Ta cátóó na̱ jácani táhan na ña̱yivi já ná canduu jíin na. Ta xi̱hín ña̱ yóho sáhndá táhan na ña̱yivi. 21 Cúú ná ña̱yivi i̱hvi̱ ini ta cúú ná na̱ sáhní ndi̱i ta cúú ná na̱ xíhi. Ta a̱ ju̱ú quia̱hva nde̱hé na̱ ta cua̱há ndiva̱ha java ga̱ táhan ña̱ yóho cája na. Joo mé ndó cuni jo̱ho ndó ná ca̱ha̱n tucu u̱ ña̱ sa̱ na̱cachi i̱ jihna xi̱hi̱n ndo̱: Ndá na̱ cája já a̱ ñéhe̱ táhvi̱ toho na cacomí Ndióxi̱ cuéntá sa̱ha̱ ná.
22 Joo tá ndíca̱a̱n ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ iní já quéa̱ cája mé á ña̱ ná qui̱hvi̱ ini táhan í ta cája ña̱ ná caji̱i̱ iní ta cája ña̱ ná coo va̱ha iní ta cája ña̱ ná a̱ cójo̱ cama iní ta cája ña̱ ná chindeé yó ña̱yivi ta cája ña̱ ná cacuú ña̱yivi va̱ha ini ta cája ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ yóho ña̱ ná cacuú ña̱yivi, na̱ co̱ cáhvi i̱vi̱ jo̱ho ini. 23 Ta cája ña̱ ná cacuú ña̱yivi, na̱ co̱ ndíñehe jícó mé, na̱ cúú sáhnu̱ mé. Ta ni in túhún toho ley a̱ cu̱ú chíca̱a̱n cua̱chi ja̱tá ña̱yivi tá sácú va̱ha na tócó ndihi ña̱ cáchí tu̱hun yóho. 24 Tócó ndihi na̱ cómí Jesucristo cuéntá sa̱ha̱, sa̱ na̱jándacoo na ña̱ núu na̱sa̱cahvi ini na caja na xi̱hín yiquí cu̱ñu na. Ta cúú ná tátu̱hun na̱ sa̱ na̱xi̱hi̱ nu̱ú cua̱chi na̱sa̱caja na. 25 Co̱ cája ga̱ yó cua̱chi na̱caja í jihna sa̱há ña̱ ndáca̱a̱n ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ iní. Ta xíní ñúhú quia̱hva í ña̱ma̱ni̱ nu̱ mé á ña̱ ná candaca a̱ mí nu̱ú ndihi ña̱ caja í.
26 Ta co̱ ndítahan ndiñehe jícó yo̱ mí ta ni co̱ ndítahan jácani táhan í ña̱yivi ta ni co̱ ndítahan cahi̱hvi̱ ini xi̱hi̱n táhan í.