6
Ndítahan nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús chindeé táhan na
Cande̱hé ndó, ñani i̱. Tá na̱xini ndó na̱ndicava in na̱ cúú cuéntá Jesús nu̱ú cua̱chi já quéa̱ ndítahan nu̱ ndóhó, na̱ na̱chutú nda̱a̱ ínima̱ xi̱hi̱n ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱, chindeé ndó na̱ já ná ndicaca va̱ha na íchi̱ cuéntá Jesús. Joo vií vií ca̱ha̱n ndó xi̱hi̱n ná jáchi̱ ndítahan cahvi ini ndó ña̱ va̱xi qui̱ví tá cuu ndicava ri ndóhó va nu̱ú cua̱chi. Xíní ñúhú chíndeé táhan ndó tá ndóho ini ndó. Ta xi̱hín ña̱ yóho jáxi̱nu̱ co̱o ndó ña̱ sáhndá Jesucristo nu̱ ndó caja ndó.
Tá ndúu java na tañu ndó ta cáhán na̱ cúú ná na̱ náhnu ndiva̱ha va̱tí co̱ cúú á ña̱ nda̱a̱ já quéa̱ jándahvi na mé va na. Tá in tá in ndó ndítahan cande̱hé ndo̱ ndá quia̱hva cája ndó já ná cuu caji̱i̱ ini ndó tá cája va̱ha ndó. Ta co̱ ndítahan ndiñehe jícó ndo̱ mé ndó sa̱há ña̱ cáhán ndo̱ ña̱ va̱ha chága̱ cája mé ndó a̱ ju̱ú ga̱ inga ga̱ na̱. Jáchi̱ tá in tá in ndó ndítahan nu̱ ndó cande̱hé ndó ña̱ cája ndó, á cúú á ña̱ va̱ha á cúú á ña̱ núu.
Tócó ndihi ndó, na̱ jácuaha tu̱hun Ndióxi̱ ndítahan nu̱ ndó chindeé ndó na̱ jána̱ha̱ ndo̱hó xi̱hín ña̱ cómí ndo̱.
Jándahvi ndó mé ndó tá cáhán ndo̱ ña̱ cuu jándahvi ndó Ndióxi̱ jáchi̱ a̱ cu̱ú jándahvi ña̱yivi Ndióxi̱. Sa̱ xíni̱ ndó tá xútu ndó in tata nu̱ ñúhu̱ já quéa̱ va̱xi qui̱vi̱ tá jáquee ndó mé ña̱ha na̱xutu ndó. Tá cája ña̱yivi ña̱ núu ña̱ cúni̱ mé cuití na̱ já quéa̱ va̱xi qui̱vi̱ cu̱hu̱n na̱ indayá sa̱há ña̱ núu na̱caja na. Joo tá cája na ña̱ va̱ha ña̱ cáji̱i̱ ini ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ xi̱hi̱n já quéa̱ ñe̱he̱ táhvi̱ na̱ cu̱hu̱n na̱ coo na xi̱hi̱n Ndióxi̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱, caja ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ a̱ cánaá yó cája í ña̱ va̱ha jáchi̱ tá ná a̱ jándacoo í cája í ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ já quéa̱ va̱xi qui̱ví quia̱hva Ndióxi̱ nu̱ yo̱ ña̱ ndítahan ndiquehé sa̱há ña̱ táhan ini mé á xi̱hín ña̱ na̱caja í. 10 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ tá núná nu̱ yó caja va̱ha í xi̱hi̱n tócó ndihi ña̱yivi cóho̱ caja í ña̱. Ta cachí ga̱ ví tá cúú ná na̱ cándeé ini Jesús.
Ndíndayí Pablo na̱ cúú cuéntá Jesús
11 Cande̱hé ndó ndaja náhnu letra cáhyí i̱ nu̱ ndo̱ xi̱hi̱n ndáha̱ mí i̱ viti. 12 Cúni̱ ña̱ ná canda̱a̱ ini ndó sa̱há java ga̱ ña̱yivi, na̱ cúni̱ caja ndúsa̱ xi̱hi̱n ndo̱ ña̱ ná chíca̱a̱n ndó marca yiquí cu̱ñu ndó. Cája na ña̱ yóho jáchi̱ cúni̱ na̱ cando̱o va̱ha na nu̱ú na̱ Israel. Ta yíhví na̱ ndicui̱ta ña̱yivi xi̱hi̱n ná sa̱há ña̱ cándúsa na Jesucristo, mé a̱ na̱xi̱hi̱ ndi̱ca crúxu̱ sa̱há cua̱chí. 13 Joo mé na̱ chíca̱a̱n marca yiquí cu̱ñu cán co̱ sácú va̱ha na tócó ndihi ña̱ sáhndá ley Moisés. Joo cúni̱ na̱ ña̱ ná chica̱a̱n ndó marca yiquí cu̱ñu ndó já ná cuu ca̱ha̱n lánda̱ na̱ nu̱ú na̱ Israel sa̱há ña̱ na̱caja ndúsa̱ ná xi̱hi̱n ndo̱. 14 Joo ye̱he̱, ni in túhún toho ña̱ha co̱ cúni̱ ca̱ha̱n lánda̱ i̱ sa̱ha̱. Ña̱ cúni̱ caja i̱ quéa̱ ca̱ha̱n i̱ sa̱há Jesucristo, mé á na̱xi̱hi̱ ndi̱ca crúxu̱. Ta sa̱há ña̱ cándeé ini i̱ Jesucristo sa̱há ña̱ cán quéa̱ cúú á tátu̱hun na̱xi̱hi̱ i̱ nu̱ú ña̱ núu ñuyíví yóho. Co̱ cúni̱ ga̱ i̱ cája i̱ ña̱ cája ña̱yivi ñuyíví ta co̱ cúni̱ na̱ cán catáhan na xi̱hín i̱. 15 Ta co̱ ndíya̱hvi nu̱ Ndióxi̱ á na̱qui̱hvi marca yiquí cu̱ñu í á co̱ó a̱. Ña̱ ndíya̱hvi ndusa quéa̱ ña̱ na̱nduú ña̱yivi sa̱á sa̱há ña̱ cándeé iní Jesucristo. 16 Cúni̱ ña̱ ná coo va̱ha ini ndó, na̱ cája ña̱ cáha̱n i̱ yóho. Ta ná caja Ndióxi̱ cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndó ta xi̱hi̱n tócó ndihi na̱ cúú cuéntá mé á.
17 Ta viti xi̱hi̱n chínu̱u̱ co̱ cúni̱ ga̱ i̱ ña̱ ná jáqui̱hvi ga̱ ña̱yivi ye̱he̱. Jáchi̱ tócó ndihi ya̱nda ndáá a̱ nu̱ yiquí cu̱ñu i̱ náha̱ ña̱ mé a̱ nda̱a̱ cúú u̱ da̱ cája chúun cuéntá Jesucristo.
18 Ñani i̱ na̱ cúú cuéntá Jesús, ña̱ cúni̱ quéa̱ ná caja Jesucristo, xitoho í cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ndihi ndó. Já ná coo.