13
Ná caja í ña̱ táhán ini Ndióxi̱ xi̱hi̱n
A̱ jándacoo ndó ña̱ quíhvi̱ ini ndó na̱ cúú cuéntá Jesús jáchi̱ cúú ná tátu̱hun ñani ndó á quia̱hva ndó. A̱ ndíndójó ndo̱ ndiquehe va̱ha ndó na̱ tóho̱ tá ná casa̱a̱ na̱ vehe ndó jáchi̱ xi̱hín ña̱ yóho java na na̱ndiquehe va̱ha na táto̱ Ndióxi̱ va̱tí co̱ó na̱canda̱a̱ ini na ña̱.
A̱ ndíndójó ndo̱ sa̱há ña̱yivi ñúhu veca̱a ta xíní ñúhú ta̱hnda̱ ini ndó xi̱hi̱n ná jáchi̱ xíní ñúhú cacuu a tátu̱hun ndáca̱a̱n mé ndó veca̱a xi̱hi̱n ná. Ta a̱ ndíndójó ndo̱ sa̱há ña̱yivi, na̱ cája xíxi na xi̱hi̱n ta xíní ñúhú ta̱hnda̱ ini ndó xi̱hi̱n ná jáchi̱ cuu ndoho ini ri ndóhó va tá quia̱hva ndóho ini na̱ cán.
Va̱ha va cája ndó tá tánda̱ha̱ ndo̱ ta xíní ñúhú caja cáhnu ndó yíi̱ ndo̱ á ñájíhí ndo̱. Ta a̱ ndúcú toho ndó coo ndó xi̱hín inga na jáchi̱ jándoho Ndióxi̱ ini ndá na̱ quíhvi nuu coo xi̱hín na̱ co̱ cúú yíi̱ na̱ á ñájíhí na̱.
A̱ ndiáva̱ ini ndó cacomí ndó cua̱há jiu̱hún. Ndítahan caji̱i̱ ini ndó xi̱hín ña̱ cómí ndo̱ jáchi̱ já cáchí Ndióxi̱ já: “A̱ jándacoo toho i̱ ndo̱hó ta ni a̱ ndíndójó i̱ sa̱ha̱ ndo̱”, cáchí a̱. Sa̱há ña̱ cán quéa̱ cuu candeé iní Ndióxi̱ ta cuu cachí já:
Mé á cúú Ndióxi̱, xitoho i̱ ta chíndeé a̱ ye̱he̱.
Ta a̱ cáyi̱hví toho i̱ ndá ña̱ha ndúcú ña̱yivi caja na xi̱hín i̱.
A̱ ndíndójó ndo̱ sa̱há na̱ na̱sacomí cuéntá sa̱ha̱ ndo̱ ta ni sa̱há na̱ na̱ca̱xi tu̱hun tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ ndo̱. Cande̱hé ndó ndaja na̱caja na ñuyíví yóho jáchi̱ na̱candeé ini na Ndióxi̱ a̱nda̱ quia̱hva na̱xi̱hi̱ na̱. Ta ndítahan nu̱ mé ndó candeé ini ndó a̱ tá quia̱hva na̱caja na̱ cán.
Co̱ ndíja̱ma toho Jesucristo. Tá quia̱hva na̱sa̱cuu a sa̱nahá ndiva̱ha quia̱hva já cúú ri a a̱nda̱ viti ta quia̱hva já coo a a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. A̱ quiáhva toho ndó ña̱ma̱ni̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ ná jándahvi na ndo̱hó xi̱hín ña̱ jána̱ha̱ na̱ nu̱ ndo̱. Jáchi̱ cúú á sa̱há ña̱ma̱ni̱ cája Ndióxi̱ xo̱ho̱ ña̱ ndíndacú ínima̱ yo̱. Ta co̱ cúú á sa̱há ña̱ jána̱ha̱ java ña̱yivi tá cáchí na̱ ña̱ a̱ cúu cuxú java ña̱ha ña̱ ná nduu nda̱a̱ ínima̱ yo̱. Mé a̱ nda̱a̱ ña̱ yóho co̱ chíndeé a̱ mí.
10 Tá na̱xi̱hi̱ Jesucristo ndi̱ca crúxu̱ já na̱jo̱co̱ a̱ mé á nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ yo̱. Joo jíin va na̱caja ju̱tu̱ cuéntá na̱ Israel sa̱nahá tá na̱jo̱co̱ na̱ quíti̱ nu̱ Ndióxi̱. 11 Jáchi̱ da̱ cúú ju̱tu̱ sa̱cua̱ha̱ na̱sa̱ñehe da ni̱i̱ rí na̱xi̱hi̱ cán ini veñu̱hu nu̱ú yi̱i̱ ndiva̱ha ta já na̱jo̱co̱ da̱ dó nu̱ Ndióxi̱ sa̱há cua̱chi ña̱yivi. Joo na̱tavá da̱ yiquí cu̱ñu rí ja̱tá ñuu nu̱ sáhmi na ri̱. 12 Ta quia̱hva já na̱xi̱hi̱ Jesús ja̱tá ñuu Jerusalén. Ta na̱xi̱ta̱ ni̱i̱ a̱ ña̱ ná jándo̱o a cua̱chi ña̱yivi. 13 Ña̱ cán quéa̱ cóho̱ nu̱ú Jesús. Cúú á tátu̱hun cu̱hu̱n í ja̱tá ñuu ta a̱ cácahan nu̱u̱ yó ndoho iní xi̱hi̱n mé á. 14 Jáchi̱ ñuyíví yóho co̱ó toho ni in nu̱ú cuu coo í a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Joo ndínducú yo̱ inga ñuu nu̱ú cuu coo í chága̱ chí nuu. 15 Cóho̱ caja cáhnu í Ndióxi̱ níí tiempo ta chindeé Jesús mí caja í ña̱. Ta ña̱ yóho cúú á tátu̱hun ña̱ jóco̱ yo̱ nu̱ mé á sa̱há ña̱ na̱caja tá na̱xi̱hi̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱. Cóho̱ caja cáhnu í mé á xi̱hi̱n yúhu̱ yo̱ jáchi̱ cúú yó cuéntá mé á. 16 A̱ ndíndójó ndo̱ caja va̱ha ndó ta ná chindeé ndo̱ ñani táhan ndó xi̱hín ña̱ cómí ndo̱. Jáchi̱ ña̱ yóho cúú á tátu̱hun ña̱ha jóco̱ ndo̱ nu̱ Ndióxi̱ ta cáji̱i̱ ini mé á xi̱hi̱n á.
17 Candúsa ndó na̱ cómí cuéntá sa̱ha̱ ndo̱ ta caja ndó ña̱ cúni̱ na̱. Jáchi̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ chuun yóho nu̱ ná. Ta tandaa qui̱vi̱ nditahan ndicani na nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ na̱caja na. Caja ndó ña̱ cúni̱ na̱ já ná caji̱i̱ ini na ta ná a̱ cóo cuéha̱ ini na jáchi̱ a̱ cu̱ú quee va̱ha ndó já.
18 Ca̱ca̱ ta̱hví ndo̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há nde̱ jáchi̱ na̱ndivií ínima̱ nde̱ ta cúni̱ nde̱ caja va̱ha nde̱ níí tiempo. 19 Caja ndó ña̱ma̱ni̱ ca̱ca̱ ta̱hví ndo̱ sa̱há i̱ ña̱ ná quia̱hva Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ nu̱ú i̱ sa̱a̱ ya̱chi̱ i̱ nu̱ ndó coto nihni i̱ ndo̱hó.
Xi̱hín tu̱hun yóho ndihi carta yóho
20 Ña̱ cúni̱ quéa̱ ná quia̱hva Ndióxi̱ ña̱ ná coo va̱ha iní. Mé a̱ cán na̱jánditacu tucu a Jesucristo, mé a̱ cúú xitoho í. Ta sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo tá na̱xi̱ta̱ ni̱i̱ a̱ ndi̱ca crúxu̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a nu̱ yo̱ ta a̱ ndíhi toho sa̱há. Ta mé Jesús cómí a̱ cuéntá sa̱ha̱ yo̱ tá quia̱hva in pastó cómí da̱ cuéntá sa̱há ndicachi ja̱na̱ dá. 21 Ta ná caja Ndióxi̱ ña̱ ná ndinda̱cú ínima̱ ndó já ná cuu caja ndó tócó ndihi ña̱ cúni̱ a̱. Ta sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo ná caja Ndióxi̱ xi̱hi̱n yo̱ ndá ña̱ na̱cuu ña̱ táhán ini mé á xi̱hi̱n. Ná caja cáhnu í Jesucristo a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Já ná coo.
22 Xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ ndo̱ ña̱ ná coo cáhnu ini ndó xi̱hín tu̱hun cáha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Jáchi̱ carta loho cuití va na̱ca̱hyí i̱ nu̱ ndo̱ já ná ndinda̱cú ínima̱ ndo̱. 23 Ta cáxi tu̱hun i̱ xi̱hi̱n ndo̱ sa̱há Timoteo, mé da̱ na̱sa̱ndaca̱a̱n veca̱a joo sa̱ na̱ja̱ni̱ dá viti. Tá ná casa̱a̱ ya̱chi̱ da̱ yóho já sa̱a̱ da̱ xi̱hín i̱ coto nihni nde̱ ndo̱hó.
24 Ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n tócó ndihi na̱ jána̱ha̱ tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ú ña̱yivi ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús. Tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ ndúu nación Italia yóho chíndahá na̱ Ndióxi̱ coo ndó.
25 Ná caja cua̱ha̱ Ndióxi̱ ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n tócó ndihi ndó. Já ná coo.