Carta na̱ca̱hyí Santiago nu̱ú na̱ cúú cuéntá Jesús
1
Cáha̱n Ndióxi̱ Santiago xi̱hín na̱ cúú cuéntá Jesús
Ye̱he̱ cúú Santiago, da̱ cája chúun cuéntá Ndióxi̱ ta cája chúun i̱ cuéntá Jesucristo, xitoho í. Chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo na̱ Israel, na̱ cúú cuéntá Jesús, mé na̱ na̱ndicui̱ta nuu ndúu níí cúú ñuyíví.
Ndaja caja í canda̱a̱ iní ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ caja í
Cuni jo̱ho va̱ha ndó, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Ndítahan cáji̱i̱ ini ndó tá va̱xi tá nu̱ú ña̱ ndóho ini ndó. Jáchi̱ sa̱ xíni̱ ndo̱ ña̱ tá ndóho ini ndó sa̱há ña̱ cándeé ini ndó Jesucristo já quéa̱ catia̱hva chága̱ ndó quia̱hva ndeé ini ndó sa̱há ña̱ ndóho ini ndó. Quia̱hva ndeé ini ndó tá ndóho ini ndó a̱nda̱ quia̱hva ná xi̱nu̱ co̱o ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ já quéa̱ cacuu ndó ña̱yivi nda̱a̱ nu̱ mé á. Ta cuahnu va̱ha ndó xi̱hín tu̱hun a ta ni in ña̱ha a̱ cáma̱ni̱ ga̱ nu̱ ndo̱.
Tá co̱ cánda̱a̱ ini ndó ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ caja ndó já quéa̱ xíní ñúhú ca̱ca̱ ta̱hví ndó nu̱ mé á ta quia̱hva mé á cua̱há ña̱ canda̱a̱ ini ndó. Jáchi̱ co̱ ndáhví cúu ini a quia̱hva ña̱ nu̱ú ndihi ña̱yivi. Joo tá xíca̱ ta̱hví ndo̱ nu̱ Ndióxi̱ xíní ñúhú candeé ini ndó mé á ta a̱ cáhvi i̱vi̱ joho ini ndó jáchi̱ mé na̱ cáhvi i̱vi̱ joho ini, na̱ cán cúú na̱ tátu̱hun tañu̱hú tá ndáco̱jo̱ do̱ cája ta̱chi̱. Ta co̱ íin táji̱ do̱ jáchi̱ xíca dó tá xoo yóho tá xoo cáa cája ta̱chi̱. Jáchi̱ tá ná cahvi i̱vi̱ joho ini na já quéa̱ a̱ cáhán na̱ ña̱ quia̱hva Ndióxi̱ ña̱ha nu̱ ná. Mé na̱ cáhvi i̱vi̱ joho ini co̱ xíca nda̱a̱ na̱ ta tucu tucu ndíjama na íchi̱ nu̱ xíca na.
Ta na̱ cúú cuéntá Jesús tá cúú ná na̱ nda̱hví ndítahan cáji̱i̱ ini na jáchi̱ na̱ náhnu cúú ná nu̱ Ndióxi̱. 10 Ta na̱ cui̱cá, na̱ cúú cuéntá Jesús ndítahan caji̱i̱ ini na jáchi̱ co̱ yáhvi toho jiu̱hún na̱ nu̱ Ndióxi̱. Jáchi̱ tá quia̱hva íin itá yu̱cu̱ ya̱chi̱ íchi̱ a̱ ta ndicava ña̱ quia̱hva já ya̱chi̱ quivi na̱ cui̱cá. 11 Jáchi̱ tá na̱xi̱nu̱ co̱o ca̱ndii ta na̱cahihní já quéa̱ cama ndiva̱ha íchi̱ mé yu̱cu̱ ta ndicava ita nu̱ á. Já ndihi va ña̱ ñúchí ndáa jáchi̱ na̱ndihi sa̱há. Quia̱hva já ndoho na̱ cui̱cá jáchi̱ jonáá va ndihi sa̱ha̱ ná ta jándicoo na ña̱ cája na.
Tá ndóho ndó tondóhó
12 Ndaja ta̱hví na̱cuu na̱ sáha̱n ndeé ini tá ndóho ini na jáchi̱ tá na̱ndihi na̱sa̱ha̱n ndeé ini na já quéa̱ ñe̱he̱ táhvi̱ ná coo na xi̱hi̱n Ndióxi̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Jáchi̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a nu̱ yo̱ ña̱ tá cúni̱ yo̱ mé á já quéa̱ coo í xi̱hi̱n á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. 13 Tá ná ndicají ini ndó caja ndó ña̱ núu já quéa̱ a̱ cáhán ndo̱ ña̱ xíto ndojó Ndióxi̱ ndo̱hó. Jáchi̱ a̱ cúu caja Ndióxi̱ ña̱ núu ta co̱ cúni̱ a̱ ña̱ ná caja ña̱yivi ña̱ núu. 14 Joo tá cája ndó ña̱ núu cúú á sa̱há ña̱ xíca̱ ini ndó caja ndó ña̱ ta xi̱hín ña̱ yóho ndicava ndó nu̱ú cua̱chi. 15 Jáchi̱ sa̱há ña̱ núu xíca̱ ini ña̱yivi caja na sa̱há ña̱ cán cásáhá na̱ cája na cua̱chi. Ta tá sa̱ na̱ndicuahá cua̱chi na já quéa̱ cu̱hu̱n na̱ cha̱hvi na sa̱há ña̱ cája na ini indayá a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
16 Cúni̱ ndiva̱ha i̱ ndo̱hó, ñani mí i̱ na̱ cúú cuéntá Jesús. A̱ jándahvi ndó mé ndó. 17 Jáchi̱ tócó ndihi ña̱ va̱ha quíxi a indiví nu̱ íin Ndióxi̱ ta mé á sáhan ña̱ va̱ha nu̱ yo̱. Já íin va Ndióxi̱ jáchi̱ cája tá cája ña̱ va̱ha cuití va. Ta co̱ ndíja̱ma toho Ndióxi̱. Ta mé Ndióxi̱, tátá yo̱ na̱cava̱ha ña̱ ndíyéhe̱ íin indiví. Ta ndá tañu ndíja̱ma táhan ña̱ íin indiví joo Ndióxi̱ co̱ ndíja̱ma toho a. 18 Jáchi̱ cúni̱ Ndióxi̱ jáca̱cu a mí sa̱há ña̱ cándúsa í tu̱hun mé á ña̱ cúú ña̱ nda̱a̱. Jáchi̱ cúni̱ Ndióxi̱ ña̱ ná cacuú na̱ nu̱ cuítí tañu tócó ndihi ña̱ha na̱cava̱ha mé á.
Ndaja caja í ndiquehe va̱ha í tu̱hun va̱ha cáha̱n sa̱há Jesús
19 A̱ ndíndójó ndo̱ ña̱ cáha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱ jáchi̱ cúni̱ ndiva̱ha i̱ ndo̱hó, na̱ cúú cuéntá Jesús. Ndítahan nu̱ ndó cuni jo̱ho va̱ha ndó tá cáha̱n inga na xi̱hi̱n ndo̱. Ta a̱ cácama ini ndó nducú ñehe ndó tu̱hun ña̱ cáha̱n inga na xi̱hi̱n ndo̱. Ta a̱ cójo̱ ini ndó xi̱hi̱n ná. 20 Jáchi̱ tá xójo̱ ini ndó xi̱hín inga na já quéa̱ cája ndó ña̱ co̱ cúni̱ Ndióxi̱. 21 Ña̱ cán quéa̱ cacu xóo ndó ndihi ña̱ núu ta jándicoo ndó ndihi cua̱chi cája ndó jáchi̱ ndúu cua̱há na̱ cája tá nu̱ú cua̱chi tañu ndó. Joo xíní ñúhú jánuu ndáha̱ ndó mé ndó nu̱ Ndióxi̱ ta ndiquehe va̱ha ndó tu̱hun mé á ña̱ na̱ca̱ha̱n na̱ xi̱hi̱n ndo̱ jáchi̱ tá ná candúsa ndó ña̱ já quéa̱ jáca̱cu Ndióxi̱ ndo̱hó.
22 Xíní ñúhú candúsa ndó caja ndó tu̱hun Ndióxi̱ jáchi̱ co̱ yáhvi toho a tá xíni̱ jo̱ho uun va ndó ña̱. Ta xi̱hín ña̱ yóho jándahvi ndó mé ndó. 23 Ndá na̱ co̱ cándúsa caja ña̱ cáchí tu̱hun Ndióxi̱ cúú ná tátu̱hun in da̱ sánde̱hé nu̱u̱ nu̱ú yu̱tátá. 24 Tá na̱ndihi na̱sande̱hé da̱ nu̱u̱ dá já quee da cua̱ha̱n da̱ ta cama chá ndindójó da̱ ndaja cáa nu̱u̱ dá. 25 Joo mé ña̱yivi tá jácuaha na tu̱hun Ndióxi̱ ta co̱ ndíndójó na̱ caja na ña̱ cáchí a̱ já quéa̱ caja yi̱i̱ Ndióxi̱ tócó ndihi ña̱ cája na jáchi̱ ña̱ nda̱a̱ cúú tu̱hun Ndióxi̱. Tá cája í ña̱ sáhndá tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ yo̱ caja í já quéa̱ co̱ sáhndá ga̱ cua̱chi chuun nu̱ yo̱ ta já ndinuhu iní caja í ña̱ cúni̱ Ndióxi̱.
26 Cúú á tátu̱hun tá íin in da̱ta̱a tañu ndó ta cáhán da̱ cája da ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ joo co̱ ndáá da̱ yúhu̱ dá tá cáha̱n da̱ sa̱há ñani táhan da já quéa̱ jándahvi da mé va da ta co̱ó sa̱ha̱ toho ña̱ cája da nu̱ Ndióxi̱ jáchi̱ co̱ cája da ña̱ cáchí tu̱hun Ndióxi̱. 27 Jáchi̱ tá mé a̱ nda̱a̱ na̱ndi̱hvi in da íchi̱ cuéntá Jesús já cúú dá ta̱a nda̱a̱ nu̱ Ndióxi̱, tátá yo̱. Ta chíndeé da̱ na̱ cuáa̱n ta chíndeé da̱ na̱ sánchó tá ndóho ini na. Ta cándeé ini da Ndióxi̱ ta tává da̱ mé dá nu̱ú cua̱chi jáchi̱ co̱ cája da ña̱ núu tá quia̱hva cája ña̱yivi ñuyíví.