2
A̱ cája i̱chi̱ ini ndó xi̱hín na̱ nda̱hví
Cuni jo̱ho va̱ha ndó, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Mé ndó cándeé ini ndó Jesucristo, xitoho í, mé a̱ cúú ña̱ cáhnu ndiva̱ha. Ndítahan qui̱hvi̱ ini ndó na̱ nda̱hví tá quia̱hva quíhvi̱ ini ndó na̱ cui̱cá. Ña̱ ndítahan caja ndó cúú ña̱ yóho: Tá ná taca ndó caja cáhnu ndó Ndióxi̱ ta va̱xi in da̱ cui̱cá ndi̱hvi da nu̱ tácá ndo̱ ta ndíxi da jáhma̱ va̱ha ndiva̱ha ta ndáca̱a̱n jéhe̱ jiu̱hu̱n cuáán nducu ndáha̱ dá. Ta mé tañu já va̱xi in da̱ nda̱hví, da̱ ndíxi jáhma̱ núu ña̱ yatá. Ta ndíquehe va̱ha ndó mé da̱ cui̱cá ta cáchí ndó xi̱hi̱n dá: “Silleta va̱ha coo ndó”, cáchí ndó xi̱hín da̱ cui̱cá. Joo xi̱hín da̱ nda̱hví cáchí ndó já: “Candichi ndó ja̱n á coo ndó nu̱ ñúhu̱ yóho”, cáchí ndó xi̱hín da̱ nda̱hví. Tá cája ndó ña̱ yóho já quéa̱ cája i̱chi̱ ini ndó xi̱hín da̱ nda̱hví ta cája cáhnu ndó da̱ cui̱cá sa̱há jiu̱hún da̱. Ta cáhvi núu ini ndó jáchi̱ cáhán ndo̱ ña̱ íin chága̱ sa̱há da̱ cui̱cá a̱ ju̱ú ga̱ da̱ nda̱hví.
Cúni̱ ndiva̱ha i̱ ndo̱hó, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Ña̱ cán quéa̱ cúni̱ ña̱ ná canda̱a̱ va̱ha ini ndó ña̱ na̱ca̱xi Ndióxi̱ na̱ nda̱hví ndúu ñuyíví yóho ná cacuu na na̱ náhnu nu̱ Ndióxi̱ tá cándeé ini na mé á. Jáchi̱ na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ tu̱hun a nu̱ú ndihi na̱ cán ña̱ ná cacúni̱ na̱ mé á já quéa̱ ñe̱he̱ táhvi̱ ná cu̱hu̱n na̱ indiví coo na xi̱hi̱n mé á a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱. Joo mé ndó cája i̱chi̱ ini ndó xi̱hín na̱ nda̱hví. Á co̱ ndícu̱hu̱n ini ndó ña̱ mé na̱ cui̱cá cúú ná na̱ cája xíxi xi̱hi̱n ndó ta ñúhu na ndo̱hó cua̱ha̱n na̱ nu̱ú na̱ jutixia chíca̱a̱n na̱ cua̱chi ja̱ta̱ ndo̱. Jáchi̱ mé na̱ cui̱cá cáha̱n núu na sa̱ha̱ Jesucristo ta mé ndó cúú ndó cuéntá mé á.
Sáhndá tu̱hun Ndióxi̱ chuun nu̱ yo̱ já cáchí a̱ já: “Tá quia̱hva quíhvi̱ ini ndó mé ndó quia̱hva já ndítahan qui̱hvi̱ ini ndó ñani táhan ndó”, cáchí tu̱hun Ndióxi̱. Tá ná caja ndó ña̱ cáchí a̱ yóho já quéa̱ cája va̱ha ndó jáchi̱ ña̱ yóho cúú á ley cáhnu nu̱ Ndióxi̱. Joo cája ndó cua̱chi nu̱ Ndióxi̱ tá ndíquehe va̱ha chága̱ ndó na̱ cui̱cá a̱ ju̱ú ga̱ na̱ nda̱hví. Ta xi̱hín ña̱ yóho chíca̱a̱n ley Moisés cua̱chi ja̱ta̱ ndo̱. 10 Jáchi̱ va̱tí na̱sacu va̱ha in ña̱yivi ndihi ley Moisés joo sa̱há in ña̱ha co̱ó na̱caja na sa̱há ña̱ cán quéa̱ ndójo na cua̱chi sa̱ha̱ tócó ndihi ley. 11 Jáchi̱ sa̱ mé Ndióxi̱ cáchí a̱ já: “A̱ quíhvi nuu ndó xi̱hi̱n ñájíhí ñani táhan ndó”, ta já cáchí tucu a já: “A̱ cáhni ndó ndi̱i”, cáchí a̱. Ña̱ cán quéa̱ cája ndó cua̱chi nu̱ Ndióxi̱ tá sáhní ndo̱ ña̱yivi va̱tí co̱ quíhvi nuu ndó coo ndó xi̱hi̱n ñájíhí ñani táhan ndó. 12 Ndítahan caja va̱ha cuití va ndó ta ca̱ha̱n nda̱a̱ cuití va ndó jáchi̱ va̱xi qui̱vi̱ caja vií Ndióxi̱ sa̱ha̱ yó xi̱hi̱n ley mé á ña̱ jáca̱cu mí. 13 Tá co̱ táhnda̱ ini ndó sa̱há ña̱yivi já quéa̱ a̱ táhnda̱ ini Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndó tá ná casa̱a̱ qui̱vi̱ caja vií a̱ sa̱há cua̱chi na̱caja ndó. Joo tá na̱ta̱hnda̱ ini ndó sa̱há ña̱yivi já quéa̱ quee va̱ha ndó tá ná caja vií Ndióxi̱ sa̱há ña̱ na̱caja ndó ñuyíví yóho.
Tá cándeé iní Ndióxi̱ já cája í ña̱ cúni̱ mé á
14 Cuni jo̱ho va̱ha ndó, ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Tá cáchí ndo̱ cándeé ini ndó Jesucristo joo co̱ cája ndó ña̱ va̱ha já quéa̱ co̱ yáhvi toho nu̱ Ndióxi̱ ña̱ cándeé ini ndó mé á. Ta sa̱há ña̱ yóho a̱ cúu toho jáca̱cu Ndióxi̱ ndo̱hó. 15 Cúú á tátu̱hun tá íin in na̱ cúú cuéntá Jesús ta cáma̱ni̱ jáhma̱ candixi na ta cáma̱ni̱ ña̱ cuxu na qui̱vi̱ víti. 16 Ta cáchí ndo̱ xi̱hín na̱ cán já: “Ná coo va̱hún ta ná candixi va̱hún ta ná cuxu va̱hún”, cáchí ndó xi̱hi̱n ná. Joo co̱ sáhan ndó jáhma̱ candixi na ta ni ña̱ cuxu na co̱ sáhan ndó nu̱ ná ña̱ cán quéa̱ co̱ó chuun cúú ña̱ cáha̱n ndo̱ xi̱hi̱n ná. 17 Ña̱ cán quéa̱ tá cáchí ndo̱ cándeé ini ndó Jesucristo joo co̱ cúni̱ ndó caja ndó ña̱ va̱ha, ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ caja ndó já quéa̱ mé a̱ uun cándúsa ndó Jesucristo.
18 Tá íin in da̱ cúú cuéntá Jesús ta co̱ cúni̱ da̱ caja da ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ já quéa̱ co̱ jána̱ha̱ da̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ mé a̱ nda̱a̱ cándeé ini da Jesucristo. Tá íin inga da ta cája tá cája da ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ já quéa̱ jána̱ha̱ da̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ mé a̱ nda̱a̱ cándeé ini da Jesucristo. 19 Tá cándúsa ndó ña̱ íin in tála̱á cuití Ndióxi̱ já quéa̱ va̱ha cája ndó. Jári rí quini cándúsa rí ña̱ íin in tála̱á cuití Ndióxi̱. Joo co̱ cándúsa rí caja rí ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ ta yíhví ndiva̱ha rí mé á ja̱nda̱ quíji ni̱nu rí. 20 Á na̱catóntó ji̱ni̱ ndo̱. Cande̱hé va̱ha ndó. Tá cáchí ndo̱ cándeé ini ndó Ndióxi̱ joo co̱ náha̱ ndó xi̱hín ña̱ cája ndó ña̱ mé a̱ nda̱a̱ cándeé ini ndó mé á já quéa̱ co̱ó sa̱ha̱ mé va ña̱ cája ndó. 21 Á co̱ ndícu̱hu̱n ini ndó Abraham, tásáhnu jícó yo̱. Na̱ndiquehe va̱ha Ndióxi̱ Abraham sa̱há ña̱ na̱caja da ta cáchí Ndióxi̱ ña̱ cúú dá ta̱a nda̱a̱ nu̱ mé á jáchi̱ na̱candúsa mé Abraham cahní da̱ Isaac, ja̱hyi da, ña̱ jo̱co̱ ñahá da̱ nu̱ mé á. 22 Cande̱hé ndo̱. Tá na̱candúsa Abraham jo̱co̱ da̱ ja̱hyi da nu̱ Ndióxi̱ já na̱jána̱ha̱ da̱ nu̱ú ndihi ña̱yivi ña̱ cándeé ini da Ndióxi̱. Ta sa̱há ña̱ na̱caja da já na̱xi̱nu̱ co̱o da cándeé cáhnu ini da Ndióxi̱. 23 Ja̱tá ña̱ na̱caja Abraham na̱xi̱nu̱ co̱o tu̱hun Ndióxi̱ tá cáchí a̱ já: “Na̱candeé ini Abraham Ndióxi̱ ña̱ cán quéa̱ na̱nduu da ta̱a nda̱a̱ nu̱ mé á”, cáchí tu̱hun Ndióxi̱. Na̱cachi na sa̱há Abraham ña̱ cúú dá da̱ na̱ndique táhan máni̱ xi̱hi̱n Ndióxi̱.
24 Ña̱ cán quéa̱ cánda̱a̱ va̱ha iní ña̱ nduu nda̱a̱ yo̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ cándeé iní Ndióxi̱ a̱nda̱ quia̱hva cándúsa í caja í ña̱ cúni̱ mé á. 25 Já na̱ya̱ha xi̱hín Rahab, mé ñá na̱xi̱ca ji̱i̱ sa̱nahá ndiva̱ha. Na̱nduu nda̱a̱ ñá nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ na̱caja ñá xi̱hín ña̱yivi Israel jáchi̱ na̱ndiquehe va̱ha ñá java da̱ta̱a na̱chindahá Josué ñuu Jericó. Ta na̱chindeé ñá da̱ ña̱ ná ndija̱ma da íchi̱ nu̱ú cu̱hu̱n da̱. 26 Ña̱ cán quéa̱ tá cáchí yo̱ cándúsa í Ndióxi̱ joo co̱ cája í ña̱ cúni̱ mé á já quéa̱ cúú yó tátu̱hun ña̱yivi sa̱ na̱xi̱hi̱, na̱ sa̱ cua̱ha̱n ínima̱.