Ya Kas-ang Soyat ni Pablo ka mga taga
Korinto
1
Hao si Pablo ya minsoyat. Insarigan hao ni Kristo Hisos ka pagdara ka toong sindo ngaro ka mga tao kay ani ya kabebet-en na Diyos pagpasakop naiza kanao. Kamhan si Sostinis nga lomon ta dizan kan Kristo ani ya iba nao dini. Wani ya soyat nami kamazo nga mga sakop ni Kristo nga nagatipon doro ka siyodad nga Korinto. Nahingloan di kamo ka kamazong mga sala kay si Kristo Hisos ya insakopan mazo. Minpasakop ya Diyos kamazo iba ka bisan sin-o ya nagahawag kan Ginoong Hiso Kristo nga kanirang Ginoo daw kantang Ginoo isab. Gosto nao nga tabangan kamo na kantang Ama nga Diyos daw si Ginoong Hiso Kristo. Palinawen disab ya kamazong hinawa.
 
Onay hao magapasalamat ka Diyos kay minpanarangin iza kamazo ka madazaw kay minsakop di kamo kan Kristo Hisos. Naisa di kamo daw si Kristo agon minhatag di iza kamazo ka tanan mga madazaw. Minhatag iza kamazo ka kahagdamanan ka pagpanan-og ka mga tao mahitenged kan Kristo kay nakasabot di kamo ka toong sindo. Kay pagdara nami kamazo kaini nga sindo mahitenged kan Kristo mintoo gazed kamo. Agon ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya minhatag kamazo ka bisan ono ya kinahanglanen mazo ka pag-alagad ka Diyos pagtagad pen mazo ka pagbalik na kantang Ginoong Hiso Kristo. Iza disab ya magarig-en ka kamazong pagtoo dazaw waray ikasaway kamazo kay-an ka tirmino naiza ka pagbalik ngarini. Kasarigan ya Diyos nga minpili kamazo dazaw namag-iba kamo daw ya toong Maanak nga si Hiso Kristo nga kantang Ginoo.
 
10 Mga lomon nao dizan kan Kristo, wani ya ihangzo nao kamazo kay si Ginoong Hiso Kristo ani ya insakopan nita. Kinahanglan diri kamo mag-away-away. Hinoa mag-angay-angay kamo. Mag-isa kamo ka kamazong hena-hena daw tozò. 11 Kay inpanan-ogan hao na mga lomon ni Kaloy nga nagalinalislalis kamo. 12 Kay nagakalainlain koni ya inlaong na isa daw isa kamazo. May nagalaong nga kan Pablo iza nga sakop. May nagalaong nga kan Apolos iza. May nagalaong nga kan Pidro iza. May nagalaong nga kan Kristo ka iza nga sakop. 13 Daw nabahinbahin baza si Kristo? Diri kon madazaw kon inlaong mazo nga si Pablo ya insakopan mazo kay diri kon hao ya inlansang doro ka kros dazaw malibri kamo ka silot ka kamazong mga sala. Inbenzagan di kamo piro diri kon hao ya insakopan mazo.
14 Madazaw kay dowa kang bolos ya tao nga inbenzagan nao ani si Krispo daw si Gayo. 15 Agon waray makalaong nga inbenzagan nao kamo kamhan inhinang di nao kamo nga kanaong mga sakop. 16 Matood, inbenzagan sab nao sin Istipanas piro waray lain nataremdeman nao nga inbenzagan nao. 17 Kay si Kristo wara iza magsogo kanao ka pagbenzag ka mga tao. Hinoa minsogo iza kanao ka pagpanan-og ka toong sindo mahitenged ka paglibri ka mga tao ka kanirang mga sala. Minpasabot sab iza kanao nga pagpanan-og mo gamiten ya mga panaba nga masazon pagsabot kay kon gamiten mo ya mga panaba nga malised pagsabot haod ka mga tao nga ataas ya grado kanogon ya sindo mahitenged ka pagkapatay ni Kristo ka kros.
 
18 Ya mga tao nga ankaro ka kamatazen nga waray kinateban nagahena-hena siran nga waray polos ya sindo mahitenged ka pagkapatay ni Kristo ka kros. Piro kita nga nalibri di ka kamatazen nga waray kinateban mahagdam kita nga ini nga sindo ani ya minpasabot ka tao ka gahem na Diyos ka paglibri ka tao ka silot ka toong mga sala. 19 Kay may daan pinasoyat na Diyos nagalaong nga may tirmino naiza ka pagkapildi ka mga tao nga nagasarig ka kanirang kaogaringeng kahagdamanan. Waraen disab naiza ya kasabtan na mga tao nga ataas ya grado. 20 Kamhan nakasabot di kita nga dizan ka Diyos waray polos ya dakolang kahagdamanan na tao daw ya kasabtan na tao nga ataas ya grado daw ya kahagdamanan na tao nga hanas paglalis. Kay inpakita di daan na Diyos nga kolang pen gazed ya kahagdamanan na mga taga kalibotan kay garing iton ka kaogaringen na tao nga hena-hena.
21 Kay inpakita na Diyos nga waray tao nga makakilala kanangiza pinaazi ka kanirang kaogaringeng kahagdamanan. Hinoa minponto iza nga ya pagtoo ka sindo mahitenged ka pagkapatay ni Kristo nga inwali nami nga intamay na mga may dakolang kahagdamanan ani ya makalibri ka mga tao ka kanirang mga sala. 22 Ya mga Yodayo nangazo siran ka mga kaberenganan nga timaan nga garing ka Diyos dazaw antoo siran nga si Kristo garing iza ka Diyos. Kamhan ya mga taga Girika nagasarig siran ka kanirang kaogaringeng kahagdamanan, waray labet niran si Kristo. 23 Basta dini kanami minwali kami mahitenged kan Kristo nga inlansang ka kros dazaw malibri ya tao ka toong mga sala. Ini nga sindo magapakazehet ka mga Yodayo. Minlaong isab ya mga diri kon Yodayo nga binoang ini nga sindo. 24 Piro kita nga inpasakop na Diyos bisan Yodayo kita, bisan diri kon Yodayo mahagdam kita nga dizan kan Kristo dakola ya pagtabang na Diyos kanta kay si Kristo ya nakakawa ka pagkontara nita ka Diyos kamhan kita daw ya Diyos nagakaisa di pagpanaw. 25 Ya paglansang kan Kristo ka kros nga inwali nami ani ya intamay na mga tao nagalaong nga binoang ya inhinang na Diyos. Ambaza kay labaw pen iton ka kahagdamanan na mga tao. Ya pagkapatay ni Kristo nga inwali nami silaong niran nga waray gahem ya Diyos piro iza ya labaw ka gahem.
26 Mga lomon nao dizan kan Kristo, diri kamo malipat ka kahimtang mazo pagpasakop na Diyos kamazo kay dizan kamazo talagsa ka ya may ataas nga grado, talagsa ka ya gamhanan, talagsa ka ya may dakolang kowarta. 27 Kay inpili na Diyos ya mga waray grado dazaw makapakasipeg ka mga may dakolang grado. Inpili sab na Diyos ya mga tao nga labing obos dazaw makapakasipeg ka mga tao nga gamhanan. 28 Inpili naiza ya mga dinaegdaeg daw ya mga tinamay daw ya mga inpakawaray bali na mga tao dazaw waraen ya bisan ono nga inhena-hena na mga tao nga may kaposlanen. 29 Agon dizan ka Diyos waray makapagarbo. 30 Inhinang na Diyos nga naisa di kamo daw si Kristo. Si Kristo ya minhatag kanta ka kasabtan dazaw mahagdam kita nga iza ya nakakawa ka pagkontara nita ka Diyos. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng di kita. Kita di ya mga sakop na Diyos kay nahingloan di kita ka kantang mga sala kay si Kristo ya minbazad ka silot ka kantang mga sala. 31 Kamhan matood ya daan pinasoyat na Diyos nagalaong nga kon gosto na tao magpagarbo kinahanglan ani say inpagarbo ya inhinang na Ginoo.