Ya mga panaba na Diyos

Mamanwa: Ya mga panaba na Diyos New Testament

copyright © 1982 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Mamanwa)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 14 Jun 2022 from source files dated 13 Jun 2022