Ya Kas-ang Soyat ni Pablo kan
Timotiyo
1
Hao si Pablo ya minsoyat. Insarigan hao ni Kristo Hisos ka pagdara ka toong sindo kay ani ya kabebet-en na Diyos nga kantang Manlolowas daw si Kristo Hisos nga kantang intagadan.
Timotiyo, wani ya soyat nao kanmo kay iko ya singed ka kanaong kaogaringeng maanak kay mintoo iko ka sindo mahitenged kan Kristo nga indara nao kanmo.
Gosto nao nga tabangan iko na Diyos nga kantang Ama daw si Kristo Hisos nga kantang Ginoo. Palinawen disab ya kanmong hinawa.
 
Na, isaben nao ya paghangzo nao kanmo kaizang pagpanaw nao ngaro ka lopa nga Masidoniya. Mabilin ko diton ka longsod nga Ipiso kay kinahanglan pagbahegan mo ya mga isang tao nga nagadara ka mga sindo nga diri kon ani. Pabizaen mo siran ka mga hininanghinang nga panan-ogon garing ka mga karaan daw ya mga mataed nga lista na ngaran na mga karaang tao. Kay kon toldoan niran iton anpakiglalis gazed siran ka mga tao. Basta kay kon antoo siran hinoa ka mga panaba na Diyos tagan matood siran ka kasabtan mahitenged ka naazakan na Diyos. Kinahanglan ansogo kita kaniran kaini dazaw mag-angay-angay siran. Ya pagkaangay nita ka kantang mga iba garing iton ka hena-hena nga inhingloan di na Diyos daw garing isab ka pagtoman nita ka naazakan na Diyos. Kinahanglan disab nga matood ya pagtoo kan Hiso Kristo. May mga tao nga minbiza di kaini nga batasan nga madazaw kamhan singed ka nalaag siran ka batasan nga magalalislalis nga waray polos. Ipakita niran kontana nga siran ya hanas ka pagtoldo ka mga balaed na Diyos nga inbilin ni Moysis. Ambaza kay wara gazed siran makasabot ka kanirang kaogaringeng mga panaba mahitenged kaini nga balaed. Kay diri siran mahagdam kon ono ya kahologan na mga balaed nga impaiseg-iseg niran pagtoldo ka mga tao.
Mahagdam sa kita nga madazaw ya mga balaed nga inbilin ni Moysis kon gamiten iton ka pagkilala ka mga sala nga inbaheg naiton nga balaed. Magtaremdem kita nga ya mga madazaw nga tao waray kinahanglan ka mga balaed kay anbaheg hinoa iton ka mga malinapasen daw ya mga ansopak ka balaed daw ya mga diri antoo ka Diyos daw ya mga makasasala daw ya mga diri antahod ka Diyos daw ya mga minpatay ka kanirang ama kon ina daw ya mga talamono 10 daw ya mga maghehenay daw ya mga nagahinang ka malaw-ay daw ya mga magbihagay daw ya mga bakaken daw ya mga diri anpanan-og ka matood dizan ka paghokom daw ya mga anhinang ka bisan ono nga makasopak ka sindo na Diyos. 11 Ini nga sindo ani ya sindo mahitenged kan Kristo nga insarig naiza kanao ka pagdara. Madazaw matood ini nga sindo kay garing ka Diyos nga madazaw daw pinakalabaw.
 
12 Nagapasalamat hao kan Kristo Hisos nga kantang Ginoo kay iza ya minhatag kanao ka gahem ka pagtoman ka tarabaho nga insarig naiza kanao. Inpasalamatan nao iza kay minpili iza kanao ka pag-alagad kanangiza. 13 Kawandini pen maonga ya pagpanaba nao mahitenged kan Kristo hasta indaegdaeg nao ya toong mga sakop daw inpakasipgan. Bisan ani ya kanaong batasan inkaloozan ka hao na Diyos kay ka wara pen hao magsakop kan Kristo wara gazed hao makasabot ka kanaong kaogaringeng hinang. 14 Kamhan natabangan gazed hao na kantang Ginoo kay pagpasakop naiza kanao intagan gazed hao naiza ka matood nga pagtoo daw pagkaangay kan Kristo Hisos. 15 Timan-an mazo gazed ini nga minkarimbaba si Kristo Hisos dazaw librihen naiza ya mga tao ka silot ka kanirang mga sala. Dizan kaniran hao matood ya labaw nga salaan. 16 Kamhan bisan mataed ya kanaong mga sala nalooy iza kanao dazaw dini kanao ipakita naiza ka mga tao nga dakola gazed ya toong pag-anget dazaw mahagdam ya tanan mga mahori nga tao nga antoo kan Kristo daw makadawat ka kinabohi nga diri mawara. 17 Sazaen ta ya Diyos nga hari ka tanan mga tao kawanihen ka. Diri iza mapatay kawanihen ka. Diri iza makita na tao sokad. Isa ka iza nga Diyos waray lain. Iza gazed ya tahodon daw sazaen ta kawanihen ka! Matood ini.
18 Timotiyo nga kanaong maanak, minsogo hao kanmo ka pagsindo ka mga tao kaini nga soyat nao kanmo. Izang mahon-a pen minlaong daan ya mga malaas mahitenged kanmo nga madazaw iko ka pagpangalagad ka Ginoo. Magtaremdem iko ka kanirang mga panaba kay ani ya harominta mo ka pagsambag ka mga nagalalis ka sindo mahitenged kan Kristo nga tinoohan nita. 19 Kinahanglan padazonon ya pagtoo mo kan Kristo. Tomanen disab mazo ya naazakan na Diyos. May mga tao nga nagapadazon pagpakasala bisan mahagdam siran nga nagpakasala siran. Kamhan nawara di ya pagtoo niran kan Kristo. 20 Ani gazed ya kahimtang ni Himaniyo daw si Alihandro. Intogotan nao si Satanas ka paghatag kaniran ka kalised dazaw anheneng siran ka pagpanaba ka maonga mahitenged ka Diyos.