Ya Ikadowang Soyat ni Pablo ka mga taga
Korinto
1
Hao si Pablo ya minsoyat. Insarigan hao ni Hiso Kristo ka pagdara ka toong sindo kay ani ya kabebet-en na Diyos. Kamhan si Timotiyo nga lomon ta dizan kan Kristo ani ya iba nao dini. Wani ya soyat nami kamazo nga mga sakop ni Kristo nga nagatipon doro ka siyodad nga Korinto daw ya tanan mga sakop ni Kristo doro ka lopa nga Girika. Gosto nao nga tabangan kamo na kantang Ama nga Diyos daw si Ginoong Hiso Kristo. Palinawen disab ya kamazong hinawa.
 
Sazaen nita ya Diyos nga Ama ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Iza ya maloozon nga Ama nga Diyos nga mahinatagen ka tanan kasaza. Bisan ono ya masiet nga kalised nga in-azi nita intabangan gazed kita naiza dazaw mahagdam isab kita pagtabang ka mga nagaazi ka bisan ono nga kalised singed ka pagtabang na Diyos kanta. Mataed ya mga kalised nga in-anget nita singed ka pag-anget ni Kristo. Kamhan dakola ya pagtabang naiza kanta kay iza ya insakopan nita. Nagaanget kami ka mga kalised dazaw tabangan kamo daw mahatagan kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Intabangan kami na Diyos dazaw may ikatabang nami kamazo. Kamhan magarig-en iza ka kamazong pagtoo dazaw makaanget kamo ka mga kalised singed ka pag-anget nami. Agon marig-en ya pagsarig nami kamazo kay mahagdam kami nga kon angeten mazo ya mga kalised singed ka pag-anget nami tabangan isab kamo na Diyos singed ka pagtabang naiza kanami.
Mga lomon nami dizan kan Kristo, ipataremdem nami kamazo ya mga kalised nga naazihan nami doro ka lopa nga Asya. Masara gazed ya kasiet nga kalised agon wara kami makaanget. Silaong sab nami nga mapatay gazed kami. Kay singed ka inpahamtangan kami ka silot nga kamatazen. Ani ya naazihan nami dazaw ansarig kami ka pagtabang na Diyos nga may gahem ka pagbohi ka mga patay nga tao, diri kami ansarig ka kanaming kaogaringen. 10 Dizan ka pagkapiligro ka pagkapatay nami intabangan gazed kami na Diyos. Kamhan bisan ono ya kalised nga in-azihan nami minsarig kami nga tabangan naiza kami pag-isab 11 kay intabangan mazo kami ka pagpangamozo kanangiza. Kay ansambag matood ya Diyos ka mga mataed nga pangamozo para kanami. Kamhan anpanarangin iza kanami ka madazaw. Kamhan mataed ya mga tao nga ampasalamat ka Diyos kay minsambag iza ka kanirang pangamozo para kanami.
 
12 Mahagdam gazed kami nga dizan ka bisan sin-o nga tao labi disab dizan kamazo waray ikasaway ka batasan nami kay polos madazaw ya kanaming batasan. Ya pagtabang nami kamazo garing iton ka Diyos, diri kon garing ka kanaming kaogaringen. Wara gazed kami maglimbong kamazo. 13 Insoyat nami kamazo ya mga masazon pagbasa daw pagsabot. Kay gosto nao nga mainsakto ya pagsabot mazo 14 ka mga wara pen mazo masabti pagdazaw dazaw kay-an ka pagbalik ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo makapagarbo kami mahitenged kamazo singed ka pagpagarbo mazo mahitenged kanami.
15 Mahagdam gazed hao nga makasabot kamo agon izang dini kaini nagahena-hena hao nga ambisita hao kamazo dazaw kadowa ya pagtabang nao kamazo. 16 Kay ka pagpanaw nao ngaro ka lopa nga Masidoniya gosto hao ambisita kamazo. Kamhan pagbalik nao garing ka Masidoniya gosto isab hao ambisita kamazo dazaw makatabang kamo kanao pagpanaw ngaro ka lopa nga Yoda. 17 Kamhan bisan wara hao makapadazon ka kanaong plano gosto gazed hao ambisita kamazo, diri hao anbaribad. 18 Singed ka Diyos nga kasarigan diri maisab ya insaad nao kamazo. 19 Kay si Hiso Kristo nga Maanak na Diyos nga inwali nami ni Silas daw si Timotiyo, diri maisab ya toong hena-hena kay kasarigan gazed iza. 20 Kay dizan kan Hiso Kristo matoman ya tanan mga saad na Diyos. Agon nakapanaba kami nga matood gazed nga kasarigan si Hiso Kristo. Kamhan ya pagpanaba nami kaini ani ya makasaza ka Diyos. 21 Ya Diyos ani gazed ya mintabang kanami iba kamazo dazaw marig-en ya kantang pagtoo kan Kristo. Ya Diyos ani gazed ya minpili kanta ka pagpasakop kanangiza. 22 Kamhan intagan kita naiza ka toong Ispirito kay ani ya patik nga kita di ya toong mga maanak. Kamhan iza nga Ispirito ani isab ya inpatinga hasta ka pagdawat nita ka kabilin nga insaad kanta na Diyos.
23 Ya Diyos ani ya magapamatood kaini nga mga panaba nao. Wara pen hao magkaro ka Korinto kay dazaw diri kamo masilotan. 24 Wara kami magleges kamazo ka pagtoo kay marig-en di ya kamazong pagtoo. Hinoa antabang kami kamazo dazaw may kasaza mazo.