Ya Ikadowang Soyat ni
Pidro
1
Hao si Simon Pidro ya minsoyat. Kamhan hao ya sogoonon ni Hiso Kristo. Insarigan hao naiza ka pagdara ka toong sindo. Wani ya soyat nao kamazo kay intagan disab kamo ka tinoohan singed kanami. Mahal gazed ini nga tinoohan kay dizan ka pagseleng na kantang Diyos matadeng di kita kay mintoo kita kan Hiso Kristo nga Manlolowas.
Gosto nao nga tabangan gazed kamo na Diyos daw palinawen disab pagdakola ya kamazong hinawa. Kay nakasabot di kamo ka sindo na Diyos mahitenged kan Hisos nga kantang Ginoo.
 
Labaw ya Diyos ka gahem. Kamhan nagahatag iza kanta ka tanan inkinahanglan dazaw mag-anika ya kantang batasan daw ya batasan nga naazakan naiza pinaazi ka kasabtan nita mahitenged kan Kristo nga minpili kanta dazaw makaapil kita ka toong pagkadato daw kadazaw. Madazaw disab ya toong mga saad kanta kay insaadan kita naiza ka dakolang gahem dazaw ka dini pen kita ka kalibotan makabiza kita ka batasan nga maonga nga makadaet kanta. Kamhan tagan kita naiza ka batasan singed ka batasan na Diyos. Agon magpakalaki kamo ka paghinang ka madazaw iba ka pagtoo mazo kan Kristo. Kinahanglan makasabot kamo ka sindo na Diyos iba ka paghinang ka madazaw. Kamhan mag-andam kamo ka hena-hena nga madazaw iba ka pagsabot mazo ka sindo na Diyos. Kamhan angeten mazo ya mga kalised iba ka pag-andam mazo ka hena-hena nga madazaw. Kamhan tomanen mazo ya mga sogo na Diyos iba ka pag-anget mazo ka mga kalised. Kamhan dazawen mazo ya batasan mazo ka mga kaibahan mazo iba ka pagtoman mazo ka mga sogo na Diyos. Kamhan mag-angay kamo ka tanan mga tao singed ka pagkaangay mazo ka mga kaibahan mazo. Kay kon tomanen mazo gazed ini nga tanan dakola ya polos na kamazong mga hinang daw dogangan pen ya kasabtan mazo mahitenged kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Kamhan bisan sin-o ya wara magtoman kaini nabota iza daw diri makakita ka aro. Nakalipat disab iza nga inpasaylo di ya toong mga sala.
10 Mga lomon nao dizan kan Kristo, ya Diyos ani ya minpasakop kamazo daw minhatag kamazo ka gahem ka pagtoo kan Kristo. Agon mag-ozamet kamo pagtoman ka toong naazakan dazaw ipakita nga iza gazed ya minpili kamazo kay kon ani ya batasan mazo diri gazed kamo ambiza ka pagtoo mazo. 11 Kamhan mahatagan kamo ka katenged ka pagseled ka hel-anan na kantang Ginoo daw Manlolowas nga si Hiso Kristo.
12 Bisan naanad kamo ka sindo nao kamazo bisan heget ya pagtoo mazo ka sindo mahitenged kan Kristo kinahanglan onay hao magpataremdem. 13 Kay ka bohi ka hao madazaw ya pagpataremdem nao kamazo dazaw diri kamo magkalipat. 14 Kay mahagdam hao nga ka diri kon madogay mapatay hao kay inpakahagdam hao ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo. 15 Agon naga-ozamet hao pagsindo kamazo dazaw bisan mapatay hao onay kamo makataremdem ka sindo nao kamazo.
 
16 Kay wara kami maggamit ka mga hininanghinang nga panan-ogon ka pagsindo kamazo mahitenged ka gamhanan nga pagkarini ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Kay kami ya nakasaksi ka toong pagkagamhanan. 17 Kay izang mahon-a pen kami ya toong mga iba pagpalabaw daw pagpasaza na Diyos kanangiza. Kamhan garing daked ka Diyos nga pinakalabaw may saba nga nagalaong nga wani ya kanaong Maanak nga kanaong pinayangga. Nakasaza gazed iza kanao. 18 Na, kami ya nakabati kaiton nga saba garing daked ka langit pag-iba nami kan Kristo daked ka bobong nga indatngan na Diyos.
19 Agon dakola ya pagsarig nita ka sindo mahitenged kan Kristo nga inwali na mga karaang propita na Diyos. Timan-an mazo gazed ya kanirang sindo kay singed iton ka segà nga nagailaw kamazo keteb ka tirmino nga andateng si Kristo. Kay si Kristo singed iza ka makabogwas nga ansebay ka kamaaldawen kay makawara iza ka kadeglem dalem ka hena-hena mazo. 20 Timan-an mazo gazed ini nga waray bisan sin-o nga tao nga makabadbad ka kahologan na sindo nga insoyat na mga karaang propita na Diyos kon garing ka kaogaringeng kasabtan na tao ya pagbadbad. 21 Kay diri kon garing ka pagbeet na tao ya sindo na Diyos kay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya mintandeg ka hinawa na mga karaang propita. Kamhan ya inlaong niran ani ya inpalaong na Diyos.