Ya Ikadowang Soyat ni Pablo ka mga taga
Tisalonika
1
Hao si Pablo ya minsoyat. Kamhan si Silas daw si Timotiyo ani ya iba nao dini. Na, wani ya soyat nami kamazo nga mga sakop ni Kristo nga nagatipon doro ka longsod nga Tisalonika kay si Hiso Kristo nga Ginoo daw ya kantang Ama nga Diyos ani ya insakopan mazo.
Gosto nami nga tabangan kamo na Ama nga Diyos daw si Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Palinawen disab ya kamazong hinawa.
 
Mga lomon nami dizan kan Kristo, kinahanglan onay kami magapasalamat ka Diyos para kamazo. Hosto ini kay ya kamazong pagtoo kan Kristo nagadogang pagrig-en. Kamhan ya kamazong pagkaazak ka isa daw isa nagakadakola disab. Dizan ka mga sakop na Diyos nga nagatipon nagalaong kami nga madazaw kamo kay bisan magaawazen kamo na mga tao, bisan nagaazi disab kamo ka mga kalised wara kamo magbiza ka pagtoo mazo kan Kristo.
Ya pag-anget mazo ka mga kalised kay kamo di ya mga sakop ni Kristo ani ya ipakita nga matadeng ya pagbetang na Diyos ka silot dizan ka mga mindaegdaeg kamazo. Kamhan kay-an ka pagkahari naiza ka bag-ong kalibotan nakaapil disab kamo ka madazaw. Hosto ya pagbales na Diyos kaniran ka maonga. Kamhan papahimlazen kamo naiza ka pag-anget ka kalised iba kanami. Hinangen naiza ini kay-an ka pagbalik ni Hisos nga Ginoo garing daked ka langit iba ya toong mga manlolonda nga gamhanan. Iba disab ya pagkalaga na laga dazaw silotan naiza ya mga tao nga wara magkilala ka Diyos daw ya mga wara magtoo ka sindo mahitenged kan Hisos nga kantang Ginoo. Silotan matood siran ka waray pagketeb. Kamhan diri disab siran makaapil ka Ginoo daw ya toong pagkadato nga madazaw. 10 Ani ini ya kahimtang niran kay-an ka tirmino ni Kristo ka pagbalik ngarini dazaw sazaen iza na toong kasakopan daw tahodon iza na tanan mga mintoo kanangiza. Ilakip disab kamo kay mintoo kamo ka sindo na Diyos nga indara nami doro kamazo.
11 Agon onay kami magatabang kamazo ka pagpangamozo ka Diyos. Nagahangzo kami kanangiza dazaw makaangay kamo ka batasan mazo ka batasan nga naazakan naiza kay ani ya tood naiza ka pagpili kamazo. Gosto kami nga antabang iza kamazo dazaw makatoman kamo ka tanan mga madazaw nga kamazong naazakan kay mintoo di kamo kan Kristo. 12 Kamhan dizan kamazo sazaen matood si Hisos nga kantang Ginoo. Sazaen disab kamo naiza kay natabangan kamo na kantang Diyos daw si Hiso Kristo nga kantang Ginoo.