Ya Mga Kaazi
na Mga Sinarigan ni Hiso Kristo
1
Kan Tiyopilo ini nga kanaong higara,
Dizan ka mahon-ang soyat inpanan-og nao ya tanan mga hininang daw intoldo ni Hisos sokad ka pagsogod naiza ya toong hinang keteb ka aldaw nga nabohat iza ngandaked ka langit. Na, ka wara pen iza bohata inpanoldoan naiza ya toong mga sinarigan ka togon nga garing ka Madazaw nga Ispirito na Diyos. Kamhan ya ngaran niran nga mga sinarigan ani ya apostolis nga inpili ni Hisos daan. Sokad ka toong pagkabohi garing ka pagkapatay keteb ka kap-atan nga ka aldaw onay iza minkandizan kaniran. Mataed ya pagpamatood naiza kaniran nga nabohi gazed iza. Nakitan iza niran daw minpakiglaong iza kaniran nga iza matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan niran. Ka nagaibaiba pen iza kaniran minsogo iza kaniran nga nagalaong nga diri kamo magpanaw dini ka siyodad nga Hirosalem. Magtagad naa kamo kay domatengay di ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos kay iza gazed ya insaad na Ama nao kamazo nga inpanan-og nao kamazo. Namenzag si Howan ka mga tao ka sapa piro ka wara pen madogay benzagan kamo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga Ispirito. Ani ini ya sogo ni Hisos ka toong mga apostolis.
 
Pagtipon na mga apostolis pag-isab nangotana siran kan Hisos nga Ginoo, matod koman nga panahona iko ya antabang kanami ka pagpaiwat ka mga taga Roma dini kanami dazaw kami ka ya anhari ka mga hel-anan nami. Minsambag si Hisos nga ya Ama nao anikay magabeet ka pagsonodsonod na panahon hangtod ka paghatag di ka magahari dini kamazong tanan. Waray labet mazo ka pagpaiwat ka mga taga Roma dini kamazo kay koman nga panahona ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya andateng dini kamazo. Kamhan may gahem mazo ka pagpanan-og ka mga tao mahitenged ka mga inhinang nao nga insaksihan mazo. Ka primiro pen walihan mazo ya mga taga Hirosalem. Kamhan walihan mazo ya tanan mga taga Yoda daw ya mga taga Samariya daw doro pen ka bisan hain nga dapit dini ka tibolos kalibotan.
Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba dizan ka pagseleng niran nabohat matood iza ngandaked ka langit. Pagpasalimed ka na inarak wara di niran makiti. 10 Ka nagaseleng pen siran ka langit ka kaazi ni Hisos waton di baza ya dowang ka amaama nga nagabado ka mapoti daw nagatindeg dizan tepad kaniran. 11 Kamhan nagalaong siran nga kamo nga mga taga Galiliya, igo di gazed ya paghangad mazo ka langit. Kay si Hisos nga nabohat ngandaked iza gazed ya ambalik pag-isab singed ka toong kaazi nga nakitan mazo koman. Ani ini ya pagpanaba nirang dowa ka mga sinarigan ni Hisos.
12 Kamhan namanaw ya mga sinarigan dizan ka bobong nga Olibo kay ambalik siran ka siyodad nga Hirosalem nga hapit mag-isang ka kilomitro ya kaaro. 13 Pagdateng niran ka Hirosalem minpanik siran dizan ka lagkaw nga may seled nga haloag ngandaked ka ikadowang saleg kay ani ya hel-anan nirang tanan nga si Pidro daw si Howan daw si Santiago daw si Andris daw si Pilipo daw si Tomas daw si Bartolomi daw si Matiyo daw si Santiago nga maanak ni Alpiyo daw si Simon nga masinopaken ka hari nga Romanhon daw si Hodas nga maanak na ibang tao nga si Santiago ya ngaran. 14 Sirang tanan daw ya mga babazi daw si Mariya nga ina ni Hisos daw ya mga lomon ni Hisos mintipon di ngandaked ka ikadowang saleg. Ya batasan niran onay siran magtipon kay namagtibe siran pagpangamozo ka Diyos.
15 May isang aldaw mintindeg si Pidro ka pagpanaba kaniran. Isang ka gatos may karohaan nga ka tao siran nga mga sakop ni Kristo. 16 Kamhan nagalaong si Pidro nga kanaong mga lomon kan Kristo, kawandini pen ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya minpatandeg ka hinawa ni Dabid nga karaang hari dazaw ansoyat iza daan mahitenged ka izang tao nga manonood ka mga mindakep kan Hisos. Kamhan mintoman di gazed ya sinoyat mahitenged kan Hodas kay iza matood ya min-edlaw kan Hisos. 17 Izang dini kaini iza ya iba ta kay sinarigan isab iza nga napili ni Hisos singed kanta. 18 Paghinang naiza ka maonga indawat naiza ya kowarta nga inkabazad ka pagpatay kan Hisos. Kamhan minpalit iza ka oma. Kamhan dizan kaiton nga oma minpatiholog iza ka pagpakapatay. Minboto disab ya toong tinai kamhan horot gazed pag-awas ya toong kinaen. 19 Kamhan ya tanan mga taga Hirosalem mahagdam siran kon ono ya kamatazen ni Hodas. Agon inngaranan niran ya oma nga Akeldama. Na, ya kahologan na Akeldama ani ya omaha nga imbayran ka dogo na tao. 20 Kay dizan ka Salmo nga mga daan insoyat ni Dabid may mga panaba naiza mahitenged kan Hodas nga nagalaong nga ya hel-anan naitong tao inpamanawan gazed na mga tao. Kamhan diri gazed anhela ya mga tao dizan. Wani pen ya insoyat nga nagalaong nga madazaw kon may an-ilis ka toong katengdanan ka pagkasinarigan. Ani ini ya daan insoyat ni Dabid mahitenged kan Hodas.
 
21-22 Kamhan indogangan ni Pidro pagpanaba kaniran nga nagalaong nga dini kanta may mga tao nga min-ibaiba kanta doro ka bisan hain ya pagpanaw nita daw si Hisos sokad ka pagbenzag ni Howan ka mga tao hangtod ka nabohat si Hisos ngandaked ka langit. Kamhan dini kanta koman magpili naa kita ka sinarigan dazaw makaiba isab iza kanta ka pagpanan-og ka mga tao nga nabohi di si Hisos pagbalik garing ka lebeng.
23 Kamhan minpili siran ka dowang bolos nga tao nga si Hosi Hosto daw si Matiyas. Si Hosi inngaranan sab iza kan Barsabas. 24 Kamhan nangamozo siran ka Diyos nga nagalaong nga Ginoo, iko ya mahagdam kon ono ya hena-hena na tanan mga tao. Agon pakahagdamen mo kami kon sin-o ya kanmong pilien dini ka dowang ka tao 25 dazaw sinarigan ya isa na Diyos ilis kan Hodas kay imbizaan ni Hodas si Hisos. Kamhan waro di iza ka toong dapit baba ka impirno. Ani ini ya pagpangamozo niran ka Diyos. 26 Kamhan inhinang niran ya batasan niran nga namagriparipa kon sin-o ya makailis. Na, si Matiyas ani ya makailis. Kamhan iza ya bag-ong nakatibe dizan ka mga napolo may isa nga ka sinarigan inngaranan ka mga apostolis.