Ya Soyat ni Pablo ka mga taga
Ipiso
1
Hao si Pablo ya minsoyat. Insarigan hao ni Kristo Hisos ka pagdara ka toong sindo ngaro ka mga tao kay ani ya kabebet-en na Diyos. Wani ya soyat nao kamazo nga mga taga Ipiso nga mga sakop na Diyos nga matinomanen kan Kristo Hisos. Gosto nao nga tabangan kamo na kantang Ama nga Diyos daw si Hiso Kristo nga Ginoo. Palinawen disab ya kamazong hinawa.
 
Sazaen ta ya Diyos nga Ama ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Kay bisan dini pen kita ka kalibotan minhatag di iza kanta ka tanan mga panarangin daked ka langit kay kan Kristo di kita. Sokad ka wara pen mahinang ya kalibotan minpili ya Diyos kanta dazaw kita di ya toong mga maanak pinaazi ka pagtoo kan Kristo. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng di kita, waray sala. Dakola ya kalooy naiza kanta agon kawandini pen minponto iza nga pinaazi kan Hiso Kristo hinangen naiza nga kita di ya toong mga maanak kay ani ya naazakan daw kabebet-en naiza. Sazaen ta iza kay nalooy gazed iza kanta. Kamhan minhatag iza ka toong Maanak nga pinayangga.
Pagpaawas ni Kristo ka toong dogo minbazad iza ka kantang silot. Inpasaylo di matood ya kantang mga sala kay natabangan gazed kita naiza. Kamhan waray kolang nita kay minponto ya Diyos daan kon onhon sa naiza pagpabalik kanta kanangiza. Minpakahagdam di iza kanta ka toong kabebet-en mahitenged kan Kristo. Ka wara pen dateng si Kristo singed ka intago pen ya kabebet-en na Diyos kay wara pen ipahagdam piro koman inpahagdam di kita. 10 Kamhan kay-an ka hostong panahon patomanon na Diyos ya toong plano nga magkaisa ya tanan mga inhinang naiza dini ka kalibotan daw daked ka langit kay si Kristo ani ya oloolo ka tanantanan.
11 Ya Diyos ani ya min-andam ka bisan ono ya kabebet-en naiza. Dizan kan Kristo inpili kita na Diyos dazaw kita di ya toong mga sakop kay ani ya toong tozo sokad kawandini pen. 12 Minhinang iza kaiton dazaw ansaza kita kanangiza kay madazaw gazed ya inhinang naiza dini kanta nga mga mahon-ang minsarig kan Kristo.
13 Pagpakabati mazo ka sindo mahitenged kan Kristo mintoo disab kamo nga iza matood ya makalibri kamazo ka silot nga ipahamtang kamazo na Diyos ka kamazong mga sala. Kamhan inpatikan kamo na Diyos kay minhatag iza kamazo ka toong Ispirito nga toong insaad. Kay ani ya timaan nga kamo di ya toong mga sakop. 14 Iza nga Ispirito ani ya inpatinga hasta ka pagdawat nita ka kabilin nga insaad kanta na Diyos. Agon sazaen nita ya Diyos kay madazaw ya toong inhinang!
 
15 Na, sokad ka pagpakabati nao nga mintoo kamo kan Hisos nga kantang Ginoo daw nagaangay kamo ka tanan mga sakop naiza 16 wara sa hao mag-endang pagpasalamat ka Diyos. Kamhan nagatabang isab hao kamazo pag-ampo 17 ka Diyos ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo kay iza ya Ama nga pinakalabaw. Hangzoon nao iza dazaw ihatag naiza kamazo ya toong Ispirito nga ani makahatag kamazo ka kahagdamanan dazaw mag-angay kamo daw ya Diyos ka hena-hena. 18 Hangzoon sab nao iza dazaw pawaan naiza ya kamazong otok dazaw makasabot kamo nga madazaw matood ya intagadan mazo kay kamo di ya mga inpili na Diyos. Kay bisan ono ya mahal dini ka kalibotan mahal pen gazed ya mga hatag nga insaad na Diyos ka toong mga sakop. 19 Hangzoon sab nao iza nga pasabtan kamo nga dakola gazed ya gahem naiza ka pagtabang kanta nga mga mintoo kanangiza. Wara gazed kita mahagdam kon hain keteb ya gahem naiza ka pagtabang kanta. 20 Kay singed iton ka dakolang inhinang naiza pagbohi naiza kan Kristo pagbalik garing ka lebeng. Kamhan daked ka langit inpalo-to naiza si Kristo dizan ka toong too 21 kay si Kristo ani ya labaw ka gahem. Ya toong pagkadato ataas iton ka mga hari daw ya mga oloolo daw ya bisan sin-o nga gamhanan dini ka kalibotan daw daked ka langit. Kawanihen ka ya toong paghari kanirang tanan. Kamhan ya ngaran ni Kristo labaw iton ka bisan ono ya ngaran nga hawagenen na mga tao. 22 Intagan na Diyos si Kristo ka katenged ka paghari ka tanantanan. Inhinang na Diyos nga si Kristo di ya oloolo ka tanan mga sakop na Diyos. 23 Kita nga mga minsakop kan Kristo singed kita ka lawas ni Kristo kamhan dini kan Kristo insakto di gazed kita kay insakto ya toong pagkaDiyos.